SFS 1997:825 Lag om EGs förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1997:825) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land / SFS 1997:825 Lag om EGs förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land
SFS 1997_825 Lag om EGs förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:825
Utkom från trycket
den 25 november 1997

1506

Lag
om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell
lagstiftning som antas av ett tredje land;

utfärdad den 13 november 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag kompletterar rådets förordning (EG) nr 2271/96 av den 22

november 1996 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell

1

Prop. 1996/97:139, bet. 1997/98:UU4, rskr. 1997/98:30.

background image

1507

SFS 1997:825

lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på el-
ler är en följd av denna lagstiftning .

2 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som

1. med uppsåt eller av grov oaktsamhet underlåter att lämna information i

överensstämmelse med artikel 2 första eller andra stycket rådets förordning
(EG) nr 2271/96, eller i information som ges enligt samma bestämmelser
lämnar oriktig uppgift, eller

2. med uppsåt bryter mot artikel 5 första stycket rådets förordning (EG) nr

2271/96.

I ringa fall döms inte till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LEIF PAGROTSKY
(Utrikesdepartementet)

2

EGT nr L 309, 29.11.1996, s. 1 (Celex 396R2271).

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.