SFS 2007:280 Lag om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut / SFS 2007:280 Lag om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
070280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och
verkställighet inom Europeiska unionen av
frysningsbeslut;

utfärdad den 24 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 3 kap. 19 § lagen (2005:500) om

erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
ordet ⬝Skatteverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Kronofogdemyndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:34, bet. 2006/07:CU15, rskr. 2006/07:128.

SFS 2007:280

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.