SFS 2015:86 Lag om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

150086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och
verkställighet inom Europeiska unionen av
frysningsbeslut;

utfärdad den 26 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 5 § lagen (2005:500) om er-

kännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut ska
ha följande lydelse.

3 kap.

5 §

Verkställbarhetsförklaring får inte meddelas

1. om intyget saknas eller till form eller innehåll är så bristfälligt att det inte

utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en prövning av frågan om
verkställbarhet,

2. om en sådan förklaring skulle strida mot bestämmelser om immunitet

och privilegier,

3. om frysningsbeslutet avser en skriftlig handling eller ett skriftligt med-

delande och det enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken hade funnits hinder mot
att ta handlingen eller meddelandet i beslag, eller

4. om det i Sverige har meddelats dom, åtalsunderlåtelse eller straffvarning

för den gärning som i den andra medlemsstaten är föremål för det straffrätts-
liga förfarande i vilket frysningsbeslutet har meddelats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102.

SFS 2015:86

Utkom från trycket
den 10 mars 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.