SFS 2017:1009 Lag om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut / SFS 2017:1009 Lag om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
171009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och
verkställighet inom Europeiska unionen av
frysningsbeslut;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2005:500) om erkän-

nande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut ska
införas en ny paragraf, 1 kap. 1 a §, av följande lydelse.

1 kap.

1 a §

Denna lag gäller inte om lagen (2017:1000) om en europeisk utred-

ningsorder är tillämplig.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Sonja Ahlgren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

SFS 2017:1009

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.