SFS 2020:971 Lag om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut / SFS 2020:971 Lag om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
SFS2020-971.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och

verkställighet inom Europeiska unionen av

frysningsbeslut

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (2005:500) om
erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
samt 1 kap. 1 a §, 2 kap. 5 § och 3 kap. 11 och 19 §§ ska ha följande lydelse.

Lag om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut

i vissa fall

1 kap.
1 a §
2 Denna lag gäller inte om någon av följande författningar är
tillämplig:

� lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 av den

14 november 2018 om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och
beslut om förverkande, eller

� lagen (2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om
förverkande.

2 kap.
5 §
3 I lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och
Norge angående verkställighet av straff m.m., i lagen (1972:260) om inter-
nationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom och i lagen
(2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande i
vissa fall finns bestämmelser om förfarandet vid verkställighet utomlands
av förverkandebeslut, som avser egendom som omfattas av ett frysnings-
beslut som har översänts enligt 2 §.

3 kap.
11 §
När ett frysningsbeslut ska verkställas enligt 6 § 2 får åklagaren,
under de förutsättningar som anges i 26 kap. 3 § tredje stycket rättegångs-
balken, ta egendom i förvar till dess frysningsbeslutet har verkställts. Hus-
rannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får då göras enligt
reglerna i 28 kap. samma balk.

1 Prop. 2019/20:198, bet. 2020/21:JuU9, rskr. 2020/21:56.
2 Senaste lydelse 2017:1009.
3 Senaste lydelse 2011:424.

SFS

2020:971

Publicerad
den

20 november 2020

background image

2

SFS

2020:971

Om egendom tas i förvar ska 26 kap. 3 a och 3 b §§ rättegångsbalken

tillämpas.

Egendom får tas i förvar enligt första stycket även om den gärning som

frysningsbeslutet avser inte motsvarar ett brott enligt svensk lag. Detsamma
gäller i fråga om att göra husrannsakan, om det för gärningen kan dömas till
fängelse i den andra medlemsstaten.

19 §4 En verkställighet i Sverige av ett beslut om förverkande av egendom
som är föremål för verkställighet enligt denna lag handläggs och prövas
enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och
Norge angående verkställighet av straff m.m., enligt lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller enligt
lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om för-
verkande i vissa fall. Något beslut om beslag eller kvarstad ska inte
meddelas i ett sådant ärende.

En ansökan eller ett beslut om förverkande enligt första stycket får skickas

till den åklagare som har handlagt ärendet enligt denna lag. �&klagaren ska

1. vidarebefordra beslutet om förverkande till Kronofogdemyndigheten,

om beslutet har sänts över av en myndighet i en annan medlemsstat enligt
lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om för-
verkande i vissa fall,

2. vidarebefordra ansökan till Kronofogdemyndigheten, om ansökan har

gjorts av en myndighet i Danmark eller Finland enligt lagen (1963:193) om
samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet
av straff m.m., och

3. vidarebefordra ansökan till Justitiedepartementet, om ansökan har

gjorts enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verk-
ställighet av brottmålsdom.

Om rätten i ett ärende enligt andra stycket 3 beslutar att egendom ska

förklaras förverkad, ska rätten samtidigt pröva om verkställigheten av
frysningsbeslutet ska bestå till dess att beslutet om förverkande vinner laga
kraft.

Denna lag träder i kraft den 19 december 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2011:424.

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.