SFS 2005:500 Lag om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut / SFS 2005:500 Lag om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut
050500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om erkännande och verkställighet inom
Europeiska unionen av frysningsbeslut;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambe-
slut 2003/577/RIF av den 22 juli 2003 om verkställighet i Europeiska unio-
nen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial

2.

2 § Med frysningsbeslut avses i denna lag

1. ett beslut om kvarstad enligt 26 kap. rättegångsbalken, som avser vär-

det av förverkad egendom, eller ett beslut om beslag enligt 2 kap. 1 § denna
lag,

2. ett beslut som har meddelats av en rättslig myndighet i en annan med-

lemsstat i Europeiska unionen i samband med ett straffrättsligt förfarande, i
syfte att tillfälligt hindra förstöring, omvandling, flyttning, överföring eller
överlåtelse av egendom som i den staten kan omfattas av förverkande eller
utgöra bevismaterial, och som har översänts till Sverige för erkännande och
verkställighet.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag.

2 kap. Beslut i Sverige om beslag enligt denna lag och
översändande från Sverige av frysningsbeslut

Beslut i Sverige om beslag enligt denna lag

1 § �&klagare får, under de förutsättningar som anges i 27 kap. 1 § tredje
stycket samt 2 och 3 §§ rättegångsbalken, besluta om beslag av föremål,
som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara på
grund av brott förverkat och som kan antas komma att påträffas i en annan
medlemsstat i Europeiska unionen, utan hinder av att föremålet inte är till-
gängligt vid beslutet. Ett sådant beslut får inte verkställas i Sverige.

1 Prop. 2004/05:115, bet. 2004/05:JuU34, rskr. 2004/05:287.

2 EUT L 196, 2.8.2003, s. 45 (Celex 32003F0577).

SFS 2005:500

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:500

Vad som i detta kapitel sägs om föremål skall också gälla i fråga om

skriftlig handling.

�versändande av frysningsbeslut

2 § Ett frysningsbeslut enligt 1 kap. 2 § 1 som översänds från Sverige till
en medlemsstat i Europeiska unionen för erkännande och verkställighet
skickas av åklagare direkt till en behörig myndighet i den andra staten.

Det efterföljande förfarandet

3 § När ett beslut om beslag som avses i 1 § har verkställts i den andra
medlemsstaten tillämpas följande bestämmelser i 27 kap. rättegångsbalken:

6 § första stycket om rättens prövning,
7 § om tid för åtals väckande,
8 § första och fjärde styckena om hävande av beslag,
11 § om underrättelse, och
13 § om protokoll och om rätt för den som drabbats av ett beslag att er-

hålla bevis om beslaget.

Om ett föremål som tagits i beslag enligt 1 § överlämnas till Sverige, skall

det tas i förvar av åklagaren och anses vara taget i beslag enligt rättegångs-
balken.

�ven om föremålet inte har överlämnats till Sverige när målet avgörs

skall rätten med tillämpning av 27 kap. 8 § femte stycket rättegångsbalken
pröva om beslaget fortfarande skall bestå.

4 § I lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål finns be-
stämmelser om förfarandet vid ansökan om överlämnande till Sverige av
egendom som omfattas av ett frysningsbeslut som har översänts enligt 2 §.

5 § I lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och
Norge angående verkställighet av straff m.m. och i lagen (1972:260) om in-
ternationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom finns be-
stämmelser om förfarandet vid ansökan om verkställighet utomlands av för-
verkandebeslut, som avser egendom som omfattas av ett frysningsbeslut
som har översänts enligt 2 §.

3 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av
frysningsbeslut

Inledande bestämmelse

1 § Ett frysningsbeslut som har meddelats i en annan medlemsstat i Euro-
peiska unionen skall erkännas och verkställas i Sverige enligt bestämmel-
serna i detta kapitel.

background image

3

SFS 2005:500

Hur ärendet inleds

2 § Ett frysningsbeslut skall skickas direkt till behörig åklagare. Frys-
ningsbeslutet skall åtföljas av ett intyg som är upprättat i enlighet med bila-
gan till rambeslutet.

Frysningsbeslutet och intyget skall översändas skriftligen genom post,

bud eller telefax. Efter överenskommelse i det enskilda fallet får dock över-
sändandet ske på annat sätt.

Intyget

3 § Det intyg som avses i 2 § första stycket skall vara skrivet på svenska,
danska, norska eller engelska eller åtföljas av en översättning till något av
dessa språk.

Om intyget saknas eller till form eller innehåll är så bristfälligt att det inte

utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en prövning av frågan om
verkställbarhet, skall åklagaren ge den andra medlemsstatens myndighet
möjlighet att inom viss tid komma in med komplettering.

Verkställbarhetsförklaring

4 § Om ett frysningsbeslut är verkställbart i Sverige, skall åklagaren med-
dela en verkställbarhetsförklaring.

5 § Verkställbarhetsförklaring får inte meddelas

1. om intyget saknas eller till form eller innehåll är så bristfälligt att det

inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en prövning av frågan
om verkställbarhet,

2. om en sådan förklaring skulle strida mot bestämmelser om immunitet

och privilegier,

3. om frysningsbeslutet avser en skriftlig handling eller ett skriftligt med-

delande och det enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken hade funnits hinder mot
att ta handlingen eller meddelandet i beslag, eller

4. om det i Sverige har meddelats dom eller åtalsunderlåtelse för den gär-

ning som i den andra medlemsstaten är föremål för det straffrättsliga förfa-
rande i vilket frysningsbeslutet har meddelats.

Andra frågor som tas upp i en verkställbarhetsförklaring

6 § �&klagaren skall i verkställbarhetsförklaringen ange att frysningsbeslu-
tet skall verkställas

1. med tillämpning av 27 kap. 10�13 §§ rättegångsbalken, om frysnings-

beslutet avser ett föremål eller en skriftlig handling som skäligen kan antas
ha betydelse för utredning om brott eller vara på grund av brott förverkad,
eller

2. som ett kvarstadsbeslut i brottmål, om frysningsbeslutet avser värdet av

förverkad egendom.

7 § Om den andra medlemsstatens myndighet har begärt att ett visst förfa-
rande skall tillämpas när ett frysningsbeslut verkställs enligt 6 § 1, skall

background image

4

SFS 2005:500

åklagaren i verkställbarhetsförklaringen ange att det begärda förfarandet
skall tillämpas. Detta gäller dock inte om förfarandet strider mot grundläg-
gande principer i den svenska rättsordningen.

Tidsfrist för verkställigheten

8 § Ett frysningsbeslut som är verkställbart i Sverige skall verkställas
skyndsamt och om möjligt inom 24 timmar från det att åklagaren mottog be-
slutet och det intyg som avses i 2 § första stycket.

Uppskjutande av verkställigheten

9 § �&klagaren får bestämma att verkställigheten av ett frysningsbeslut
skall skjutas upp på viss tid

1. om verkställigheten skulle kunna skada en pågående utredning om

brott, eller

2. om frysningsbeslutet avser egendom som i ett annat straffrättsligt förfa-

rande är tagen i beslag eller belagd med kvarstad.

�&klagaren får förlänga den bestämda tiden.

Förfarandet vid verkställigheten

10 § När ett frysningsbeslut skall verkställas enligt 6 § 1 får husrannsakan,
kroppsvisitation eller kroppsbesiktning göras enligt reglerna i 28 kap. rätte-
gångsbalken.

Om frysningsbeslutet avser en försändelse som väntas komma in till ett

befordringsföretag, får åklagaren begära rättens förordnande om att försän-
delsen, när den kommer in, skall hållas kvar till dess att verkställighet har
skett. Bestämmelserna i 27 kap. 9 § andra stycket och tredje stycket första
meningen rättegångsbalken skall tillämpas.

Husrannsakan får göras enligt första stycket och en försändelse får hållas

kvar enligt andra stycket även om den gärning som frysningsbeslutet avser
inte motsvarar brott enligt svensk lag, om det för gärningen kan dömas till
fängelse i den andra medlemsstaten.

11 § När ett frysningsbeslut skall verkställas enligt 6 § 2 får åklagaren ta
lös egendom i förvar till dess frysningsbeslutet har verkställts.

12 § Polismyndigheten, Tullverket eller Kustbevakningen skall biträda
åklagaren när ett frysningsbeslut skall verkställas enligt 6 § 1 och när egen-
dom skall tas i förvar enligt 11 §.

�&klagarens tillgång till register

13 § �&klagaren skall vid utredning och prövning av ärenden enligt denna
lag ha tillgång till uppgifter ur belastningsregistret och misstankeregistret
enligt vad som är föreskrivet om tillgång till sådana uppgifter i verksamhet
hos åklagarmyndighet för beslut om förundersökning och åtal.

background image

5

SFS 2005:500

Upphävande av en verkställbarhetsförklaring

14 § �&klagaren skall upphäva en verkställbarhetsförklaring

1. om det framkommer att ett frysningsbeslut inte får verkställas i Sverige,
2. om egendomen inte kan påträffas här, eller
3. om begäran om erkännande och verkställighet av ett frysningsbeslut

återkallas.

�&klagaren får inte upphäva en verkställbarhetsförklaring efter att ett frys-

ningsbeslut har verkställts och verkställbarhetsförklaringen prövats av rätt-
ten.

Om åklagaren upphäver en verkställbarhetsförklaring, skall verkställig-

hetsåtgärder som gjorts återgå.

Motivering av beslut

15 § �&klagarens beslut att inte meddela eller att upphäva en verkställbar-
hetsförklaring eller att skjuta upp verkställigheten skall innehålla skälen för
beslutet.

Rättens prövning

16 § När ett frysningsbeslut har verkställts, skall åklagaren skyndsamt be-
gära rättens prövning av verkställbarhetsförklaringen. Behörig är varje tings-
rätt inom vars domkrets frysningsbeslutet har verkställts eller, om flera frys-
ningsbeslut har verkställts, en tingsrätt inom vars domkrets något av frys-
ningsbesluten har verkställts.

Vid rättens handläggning tillämpas reglerna om domstols handläggning i

brottmål, om inte annat sägs i denna lag. Tingsrätten skall så snart det kan
ske hålla förhandling i ärendet, om en förhandling inte uppenbart skulle
sakna betydelse för prövningen. Vid en förhandling tillämpas bestämmel-
serna i 24 kap. 17 § andra stycket rättegångsbalken.

17 § Om rätten fastställer åklagarens verkställbarhetsförklaring, skall rät-
ten bestämma hur länge verkställigheten av frysningsbeslutet skall bestå.
Rätten får förlänga den bestämda tiden. Om det inte längre finns tillräckliga
skäl för att verkställigheten av frysningsbeslutet skall bestå, skall verkställ-
barhetsförklaringen upphävas av rätten.

Om en verkställbarhetsförklaring upphävs, skall verkställighetsåtgärder

som gjorts återgå.

När rätten bestämmer hur länge verkställigheten av frysningsbeslutet skall

bestå får rätten uppställa villkor som är påkallade av hänsyn till enskilds rätt
eller som är nödvändiga från allmän synpunkt.

Rätten får inte ändra ett beslut enligt första stycket eller ett villkor som har

ställts upp enligt tredje stycket utan att åklagaren beretts tillfälle att yttra sig.

Det efterföljande förfarandet

18 § En ansökan om överlämnande av egendom som är föremål för verk-
ställighet enligt denna lag handläggs och prövas enligt lagen (2000:562) om

background image

6

SFS 2005:500

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

internationell rättslig hjälp i brottmål. Något beslut om beslag skall inte
meddelas i ett sådant ärende.

Om rätten i ett sådant ärende beslutar att egendomen skall överlämnas till

den ansökande staten, skall rätten samtidigt pröva om verkställigheten av
frysningsbeslutet skall bestå till dess att beslutet om överlämnande har verk-
ställts.

19 § En ansökan om verkställighet i Sverige av ett beslut om förverkande
av egendom som är föremål för verkställighet enligt denna lag handläggs
och prövas enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland,
Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. eller enligt lagen
(1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmåls-
dom. Något beslut om beslag eller kvarstad skall inte meddelas i ett sådant
ärende.

En ansökan enligt första stycket får skickas till den åklagare som har

handlagt ärendet enligt denna lag. �&klagaren skall vidarebefordra ansökan
till Skatteverket, om ansökan gjorts av en myndighet i Danmark eller Fin-
land, och till Justitiedepartementet, om ansökan gjorts av en myndighet i en
annan medlemsstat.

Om rätten i ett sådant ärende beslutar om verkställighet av ett beslut om

förverkande, skall rätten samtidigt pröva om verkställigheten av frysnings-
beslutet skall bestå till dess att domen om förverkande vinner laga kraft.

�verklagande av rättens beslut

20 § Vid överklagande av rättens beslut enligt 16 och 17 §§ samt av beslut
enligt 18 och 19 §§, såvitt avser frågan om verkställigheten av frysningsbe-
slutet skall bestå, tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överkla-
gande av domstols beslut angående en åtgärd som avses i 25�28 kap. samma
balk.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

THOMAS BODSTR�M
(Justitiedepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.