SFS 2011:424 Lag om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

110424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och
verkställighet inom Europeiska unionen av
frysningsbeslut;

utfärdad den 14 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2005:500) om er-

kännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

dels att 2 kap. 5 § och 3 kap. 19 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken till 2 kap. ska lyda ”Beslut i Sverige om kvarstad och be-

slag enligt denna lag och översändande från Sverige av frysningsbeslut”,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 3 a §, av följande ly-

delse.

2 kap.

3 a §

Rätten får, på yrkande av åklagaren, i en dom förordna att ett beslut

om kvarstad till säkerhet för beslut om förverkande ska gälla under viss tid
efter det att beslutet har vunnit laga kraft, dock längst till dess att beslutet om
förverkande har verkställts i den andra staten.

5 §

I lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och

Norge angående verkställighet av straff m.m., i lagen (1972:260) om interna-
tionellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom och i lagen
(2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande
inom Europeiska unionen finns bestämmelser om förfarandet vid verkstäl-
lighet utomlands av förverkandebeslut, som avser egendom som omfattas av
ett frysningsbeslut som har översänts enligt 2 §.

3 kap.

19 §

2

En verkställighet i Sverige av ett beslut om förverkande av egendom

som är föremål för verkställighet enligt denna lag handläggs och prövas
enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och
Norge angående verkställighet av straff m.m., enligt lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller enligt
lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkan-

1 Prop. 2010/11:43, bet. 2010/11:JuU16, rskr. 2010/11:186.

2 Senaste lydelse 2007:280.

SFS 2011:424

Utkom från trycket
den 28 april 2011

background image

2

SFS 2011:424

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

de inom Europeiska unionen. Något beslut om beslag eller kvarstad ska inte
meddelas i ett sådant ärende.

En ansökan eller ett beslut om förverkande enligt första stycket får skickas

till den åklagare som har handlagt ärendet enligt denna lag. Åklagaren ska

1. vidarebefordra beslutet om förverkande till Kronofogdemyndigheten,

om beslutet har sänts över av en myndighet i en annan medlemsstat enligt la-
gen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande
inom Europeiska unionen,

2. vidarebefordra ansökan till Kronofogdemyndigheten, om ansökan har

gjorts av en myndighet i Danmark eller Finland enligt lagen (1963:193) om
samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet
av straff m.m., och

3. vidarebefordra ansökan till Justitiedepartementet, om ansökan har

gjorts enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkstäl-
lighet av brottmålsdom.

Om rätten i ett ärende enligt andra stycket 3 beslutar att egendom ska för-

klaras förverkad, ska rätten samtidigt pröva om verkställigheten av
frysningsbeslutet ska bestå till dess att beslutet om förverkande vinner laga
kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.