SFS 2013:879 Lag om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden / SFS 2013:879 Lag om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
130879.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den
inre marknaden;

utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (2009:1079) om tjänster

på den inre marknaden ska införas en ny paragraf, 15 a §, samt närmast före
15 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Anmälan av kommunala föreskrifter

15 a §

En kommun som avser att meddela föreskrifter som innehåller krav

som påverkar tillträdet till eller utövandet av en tjänsteverksamhet ska anmäla
förslaget till föreskrifter till den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om en sådan anmälan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2012/13:157, bet. 2013/14:NU5, rskr. 2013/14:24.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 1, Celex 32006L0123).

SFS 2013:879

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.