SFS 2009:1079 Lag om tjänster på den inre marknaden

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden / SFS 2009:1079 Lag om tjänster på den inre marknaden
091079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om tjänster på den inre marknaden;

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att lagen (2009:1079) om tjänster på

den inre marknaden ska ha följande lydelse.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som

omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den
12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden och som syftar till
att genomföra direktivet.

Särskilda bestämmelser som syftar till att genomföra direktivet finns ock-

så i annan författning på de områden där de aktuella verksamheterna är reg-
lerade.

Behöriga myndigheter ska verka för att direktivets principer om etable-

ringsfrihet, om frihet att tillhandahålla och motta tjänster, om icke-diskrimi-
nering, om nödvändighet och proportionalitet får genomslag i Sverige.

Tillämpningsområde

2 §

Denna lag tillämpas i fråga om tjänster, dock inte

1. finansiella tjänster,
2. elektroniska kommunikationstjänster och tillhandahållande av kommu-

nikationsnät,

3. tjänster på transportområdet,
4. tjänster som tillhandahålls av bemanningsföretag,
5. tjänster som är förbehållna reglerade yrken inom hälso- och sjukvården

samt läkemedelstjänster utförda av yrkesverksamma inom hälso- och sjuk-
vården och som utförs för att bedöma, bibehålla eller återställa patienters
hälsotillstånd,

6. audiovisuella tjänster och ljudradiosändningar,
7. tillhandahållande av hasardspel där penningvärden satsas,
8. tjänster som är förenade med offentlig maktutövning,

1 Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1079

Utkom från trycket
den 24 november 2009

background image

2

SFS 2009:1079

9. sociala tjänster som rör subventionerat boende, barnomsorg och stöd till

permanent eller tillfälligt behövande familjer och enskilda, och som tillhan-
dahålls av eller utförs på uppdrag av stat, kommun eller landsting, eller av
välgörenhetsorganisationer erkända av stat, kommun eller landsting, och

10. privata säkerhetstjänster.
Lagen tillämpas inte på skatteområdet.

3 §

Avviker en bestämmelse i en annan författning från denna lag ska den

bestämmelsen ha företräde, om den har sin grund i gemenskapsrätten.

Definitioner

4 §

I denna lag avses med

behörig myndighet: en statlig eller kommunal myndighet eller ett annat

organ som har till uppgift att pröva frågor om tillträde till och utövande av
tjänsteverksamhet eller kontrollera sådan verksamhet,

etablering: en tjänsteleverantörs faktiska utövande av en ekonomisk verk-

samhet under en obegränsad tid och genom en stabil infrastruktur varifrån
näringsverksamhet för att tillhandahålla tjänster faktiskt bedrivs,

etableringsmedlemsstat: det land inom Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet (EES) inom vars territorium en tjänsteleverantör är etablerad,

reglerat yrke: yrke som enligt lag eller förordning kräver en bestämd yr-

keskvalifikation för att få utövas eller ger den som har en bestämd yrkeskva-
lifikation rätt att använda en viss yrkestitel,

tjänst: prestation som utförs mot ekonomisk ersättning och som inte utgör

vara, kapital eller person,

tjänsteleverantör: fysisk person som är medborgare i ett land inom EES

eller juridisk person som är etablerad i ett land inom EES och vilken i sin nä-
ringsverksamhet erbjuder eller tillhandahåller en tjänst, och

tjänstemottagare: fysisk person som är medborgare i ett land inom EES

eller som genom gemenskapsrätten har motsvarande rättigheter eller juridisk
person som är etablerad i ett land inom EES och som använder eller avser att
använda en tjänst.

Gemensamma kontaktpunkter

5 §

För att underlätta tillståndsförfaranden för tjänsteleverantörer och till-

handahålla information till tjänstemottagare ska en eller flera gemensamma
kontaktpunkter upprättas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om anslutning av sådana behöriga myndigheter som är kommu-
nala eller andra organ till en gemensam kontaktpunkt samt om informations-
utbyte mellan en sådan behörig myndighet och en gemensam kontaktpunkt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om kontaktpunkterna.

6 §

Om en tjänsteleverantör har lämnat in en ansökan eller anmälan till en

behörig myndighet genom en gemensam kontaktpunkt, ska myndigheten i
den fortsatta handläggningen av ärendet kommunicera med tjänsteleverantö-
ren genom kontaktpunkten.

background image

3

SFS 2009:1079

Förfarandet vid tillståndsprövning

7 §

Bestämmelser om den tid inom vilken behörig myndighet ska fatta be-

slut i ärende om tillstånd för etablering i Sverige finns i annan författning.

8 §

Behörig myndighet ska sända ett mottagningsbevis till sökanden när en

fullständig ansökan har kommit in. Mottagningsbeviset ska innehålla infor-
mation om

1. tidsfrist som avses i 7 § och, i förekommande fall, följden av att ett be-

slut inte fattas inom denna tidsfrist, och

2. möjligheterna till rättslig prövning av beslut.

9 §

Bestämmelser om skyldighet för en behörig myndighet att i samband

med frågor om tillstånd godta intyg eller andra liknande dokument till styr-
kande av att visst tillståndskrav uppfyllts finns i annan författning.

Samarbete mellan myndigheter

10 §

Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som ska vara

samordnande myndighet i Sverige med uppgift att underlätta samarbetet
mellan behöriga myndigheter inom EES i frågor som rör tillsyn i Sverige av
tjänsteleverantörer.

11 §

Vid samarbetet mellan behöriga myndigheter inom EES och den sam-

ordnande myndigheten ska det användas ett elektroniskt informationssystem
för den inre marknaden.

12 §

En behörig myndighet i Sverige ska på begäran av en behörig myn-

dighet i ett annat land inom EES lämna behövligt bistånd åt den utländska
myndigheten.

Om det inte finns någon behörig myndighet i Sverige, ska biståndet läm-

nas av den samordnande myndigheten.

13 §

Om det inte är möjligt att tillmötesgå en begäran om bistånd eller om

en myndighet i ett annat land inom EES inte lämnar begärt bistånd, ska den
behöriga myndigheten i Sverige lämna information om detta till den behöri-
ga myndigheten i det andra landet och till Europeiska gemenskapernas kom-
mission.

14 §

En behörig myndighet i Sverige ska underrätta behöriga myndigheter

i andra länder inom EES och Europeiska gemenskapernas kommission om
tjänsteverksamhet som kan medföra allvarlig skada på människors hälsa el-
ler säkerhet eller på miljön.

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om informationsutbyte mellan en behörig myndighet i Sve-
rige och en annan myndighet inom EES samt om utlämnande av information
från en behörig myndighet till en tjänsteleverantör.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om samarbete mellan myndigheter enligt 10�14 §§.

background image

4

SFS 2009:1079

Information från tjänsteleverantörer

16 §

En tjänsteleverantör ska alltid och på eget initiativ ge tjänstemottaga-

re information som gör det möjligt att komma i kontakt med leverantören. I
förekommande fall ska information också lämnas om

1. registreringsnummer och registrets namn eller motsvarande identifie-

ringsuppgifter,

2. adressuppgift till behörig tillståndsmyndighet eller den gemensamma

kontaktpunkten,

3. registreringsnummer för mervärdesskatt,
4. standardvillkor,
5. avtalsvillkor om tillämplig lag och om behörig domstol,
6. garanti,
7. priset på tjänsten när det har fastställts i förväg,
8. vad tjänsten huvudsakligen består av,
9. försäkring som gäller för tjänsten, och
10. möjlighet till tvistlösning utom domstol.
Om en tjänsteleverantör utövar ett reglerat yrke ska information även läm-

nas om

1. yrkestitel och det land där denna erhållits, och, i förekommande fall,
2. den yrkesorganisation eller liknande där tjänsteleverantören är registre-

rad.

Information enligt första och andra styckena ska finnas lätt tillgänglig för

tjänstemottagaren på platsen för avtal eller utförande, på elektronisk väg el-
ler i informationshandlingar om tjänsten. Den ska ges på ett klart och enty-
digt sätt och i god tid innan avtalet ingås, eller om skriftligt avtal inte finns,
innan tjänsten utförs.

17 §

En tjänsteleverantör ska lämna följande kompletterande uppgifter om

en tjänstemottagare begär det:

1. priset på tjänsten när det inte är fastställt i förväg eller den beräknings-

metod som används för att fastställa priset,

2. uppgift om tjänsteleverantörens verksamhet och med vem denne har in-

tressegemenskap,

3. de uppförandekoder som tjänsteleverantören följer samt var dessa finns

att tillgå elektroniskt, och

4. information om att en tjänsteleverantör ska följa en viss uppförandekod

eller erbjuda möjlighet till tvistlösning utanför domstol och i så fall närmare
information om vad denna tvistlösning innebär.

Om en tjänsteleverantör utövar ett reglerat yrke ska informationen även

omfatta en hänvisning till de regler som gäller för att få utöva yrket i etable-
ringsmedlemsstaten och var det går att få tillgång till dessa regler.

Information enligt första och andra styckena ska ges på ett klart och enty-

digt sätt och i god tid innan avtalet ingås, eller om skriftligt avtal inte finns,
innan tjänsten utförs.

18 §

Om en tjänsteleverantör inte lämnar information i enlighet med 16

och 17 §§ ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag
av bestämmelserna i 29�36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan infor-
mation ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsfö-
ringslagen.

background image

5

SFS 2009:1079

Klagomålshantering

19 §

En tjänsteleverantör ska besvara klagomål från en tjänstemottagare så

snart som möjligt och skyndsamt försöka finna en tillfredsställande lösning.

Diskriminerande villkor

20 §

En tjänsteleverantör får inte för tillhandahållandet av tjänster ställa

upp allmänna villkor som diskriminerar tjänstemottagare på grund av natio-
nalitet eller bosättningsort, om detta inte kan motiveras på objektiva grunder.

Denna lag träder i kraft den 27 december 2009.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

CARL BILDT
(Utrikesdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.