SFS 2010:1022 Lag om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden / SFS 2010:1022 Lag om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
101022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den
inre marknaden;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3, 4, 13 och 14 §§ lagen

(2009:1079) om tjänster på den inre marknaden ska ha följande lydelse.

3 §

Avviker en bestämmelse i en annan författning från denna lag ska den

bestämmelsen ha företräde, om den har sin grund i unionsrätten.

4 §

I denna lag avses med

behörig myndighet: en statlig eller kommunal myndighet eller ett annat

organ som har till uppgift att pröva frågor om tillträde till och utövande av
tjänsteverksamhet eller kontrollera sådan verksamhet,

etablering: en tjänsteleverantörs faktiska utövande av en ekonomisk verk-

samhet under en obegränsad tid och genom en stabil infrastruktur varifrån
näringsverksamhet för att tillhandahålla tjänster faktiskt bedrivs,

etableringsmedlemsstat: det land inom Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet (EES) inom vars territorium en tjänsteleverantör är etablerad,

reglerat yrke: yrke som enligt lag eller förordning kräver en bestämd

yrkeskvalifikation för att få utövas eller ger den som har en bestämd yrkes-
kvalifikation rätt att använda en viss yrkestitel,

tjänst: prestation som utförs mot ekonomisk ersättning och som inte utgör

vara, kapital eller person,

tjänsteleverantör: fysisk person som är medborgare i ett land inom EES

eller juridisk person som är etablerad i ett land inom EES och vilken i sin nä-
ringsverksamhet erbjuder eller tillhandahåller en tjänst, och

tjänstemottagare: fysisk person som är medborgare i ett land inom EES

eller som genom unionsrätten har motsvarande rättigheter eller juridisk
person som är etablerad i ett land inom EES och som använder eller avser att
använda en tjänst.

13 §

Om det inte är möjligt att tillmötesgå en begäran om bistånd eller om

en myndighet i ett annat land inom EES inte lämnar begärt bistånd, ska den
behöriga myndigheten i Sverige lämna information om detta till den behöri-
ga myndigheten i det andra landet och till Europeiska kommissionen.

1 Prop. 2009/10:205, bet. 2009/10:UU25, rskr. 2009/10:376.

SFS 2010:1022

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:1022

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

14 §

En behörig myndighet i Sverige ska underrätta behöriga myndigheter

i andra länder inom EES och Europeiska kommissionen om tjänste-
verksamhet som kan medföra allvarlig skada på människors hälsa eller
säkerhet eller på miljön.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.