SFS 2018:834 Lag om ändring i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete / SFS 2018:834 Lag om ändring i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
SFS2018-834.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:704) om europeiska

grupperingar för territoriellt samarbete
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (2009:704) om europeiska

grupperingar för territoriellt samarbete ska ha följande lydelse.

6 § När en gruppering med säte i Sverige handlägger förvaltnings-

uppgifter som avser förvaltning av program som delvis finansieras av EU

tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

�

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

�

10 § om partsinsyn,

�

14 och 15 §§ om ombud och biträde,

�

16�18 §§ om jäv,

�

21 § om bekräftelse av handlingar,

�

22 § om hur ankomstdagen för handlingar bestäms,

�

23 § om utredningsansvaret,

�

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

�

25 § om kommunikation,

�

27 § om dokumentation av uppgifter,

�

31 § om dokumentation av beslut,

�

32 § om motivering av beslut,

�

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett

överklagande går till,

�

36�39 §§ om rättelse och ändring av beslut, och

�

42�47 §§ om överklagande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:834

Publicerad

den 15 juni 2018

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.