SFS 2009:704 Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete / SFS 2009:704 Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
090704.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om europeiska grupperingar för territoriellt
samarbete;

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk
gruppering för territoriellt samarbete (EGTS)

2.

En europeisk gruppering för territoriellt samarbete benämns i denna lag

gruppering.

Frågor om deltagande i en gruppering m.m.

2 §

Frågor om en svensk medlems deltagande i en gruppering prövas av

regeringen.

Regeringen prövar även frågor om ändring av avtalet om att bilda en grup-

pering, betydande ändring av en grupperings stadga samt sådana frågor som
avses i artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1082/2006.

�verlåtelse av förvaltningsuppgifter till en gruppering

3 §

Regeringen får till en gruppering överlåta förvaltningsuppgifter gällan-

de program för territoriellt samarbete som delvis finansieras av EU. De för-
valtningsuppgifter som överlåts får inbegripa beslutsfattande i fråga om för-
delning av stöd ur EG:s strukturfonder.

Register över grupperingar m.m.

4 §

Bolagsverket ska föra ett register över grupperingar med säte i Sverige.

I registret ska uppgifter om regeringens beslut i fråga om en gruppering föras
in.

Bolagsverket ska genast kungöra i Post- och Inrikes Tidningar vad som

har förts in i registret.

1 Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303.

2 EUT L 210, 31.7.2006, s. 19 (Celex 32006R1082).

SFS 2009:704

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:704

I ärenden om registrering ska avgift betalas för ärendets handläggning.

Avgift ska också betalas för registerföringen.

5 §

En anmälan om registrering av en gruppering ska göras av gruppering-

ens samtliga blivande medlemmar.

Förvaltningslagens tillämpning

6 §

När en gruppering med säte i Sverige handlägger förvaltningsuppgifter

beträffande förvaltning av program som delvis finansieras av EU ska följan-
de bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) tillämpas:

� 9 § om ombud och biträde,
� 10 § om inkommande handlingar,
� 11 och 12 §§ om jäv,
� 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen,
� 15 § om anteckning av uppgifter,
� 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,
� 20 § om motivering av beslut,
� 21 § om underrättelse av beslut,
� 22�25 §§ om överklagande m.m.,
� 26 § om rättelse av skrivfel och liknande,
� 27 och 28 §§ om omprövning av beslut, samt
� 30 § om överklagande av avvisningsbeslut.

Bokföring, årsredovisning och revision

7 §

Bestämmelser om bokföring, årsredovisning och revision för en grup-

pering finns i respektive bokföringslagen (1999:1078), årsredovisningslagen
(1995:1554) och revisionslagen (1999:1079).

Likvidation och upplösning

8 §

Medlemmar i en gruppering med säte i Sverige ska i avtalet om att

bilda grupperingen reglera förfarandet vid grupperingens likvidation och
upplösning.

Grupperingen ska underrätta regeringen och Bolagsverket om ett beslut

om att inleda likvidation och om upplösning av en gruppering med säte i
Sverige. Upplysningar om likvidation och upplösning ska föras in i registret
över grupperingar.

Kontroll av förvaltningen av offentliga medel

9 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska i fråga om en gruppe-

rings förvaltning av offentliga medel utföra kontroll och vidta övriga åtgär-
der enligt artiklarna 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1082/2006.

En gruppering är skyldig att lämna myndigheten de handlingar och upp-

gifter som myndigheten behöver för kontrollen.

Myndigheten ska rapportera resultatet av kontrollen till regeringen,

Bolagsverket och grupperingen.

background image

3

SFS 2009:704

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.