Lag (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2010:897
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1093
Länk: Länk till register

SFS nr:    

2010:897
Departement/myndighet:    Miljö- och energidepartementet 
   Utfärdad:    2010-07-01 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

2010:1093
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Den gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland som undertecknades den 11 november 2009 ska gälla som svensk lag.
Detta gäller dock inte artiklarna 23-26 och 29 samt  fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde.

Överenskommelsen är avfattad på svenska och finska. Den svenska texten framgår av bilagan till denna lag.
Överenskommelsens finska text finns tillgänglig på Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Bilaga

Gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland

Konungariket Sverige och Republiken Finland, i det följande parterna,
som önskar ersätta 1971 års gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland med en ny överenskommelse,
som beaktar 1810 års gränsregleringstraktat,
som beaktar den internationella vattenrättens principer,
som beaktar 1992 års konvention om gränsöverskridande vattendrag och dess protokoll om vatten och hälsa och 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö,
som beaktar Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område och de Europeiska gemenskapernas övriga relevanta lagstiftning,
som beaktar artikel 66 i Förenta nationernas havsrättskonvention av år 1982 samt 1992 års konvention om biologisk mångfald,
har kommit överens om följande.

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Geografiskt tillämpningsområde
   1. Överenskommelsen är tillämplig på följande vattendrags och sjöars avrinningsområden.
      a) Könkämäälven och Muonioälven samt den del av Torneälven och  de sjöar i vilka riksgränsen mellan Finland och Sverige löper  (gränsälvarna),
      b) de vattendrag som är sidogrenar till eller utmynnar i gränsälvarna, och
      c) Torneälvens mynningsgrenar.
   2. Överenskommelsen är tillämplig på följande kustvattenområden (kustvattenområdena)
      a) den del av Bottenviken inom det svenska kustvattenområdet, vars gräns följer en linje dragen från fastlandet vid halvön  Patokaris sydspets via Skomakarens östra strand, Stora  Hepokaris nordspets och söderut parallellt med riksgränsen till  en punkt en sjömil utanför baslinjen, för att sedan på detta  avstånd följa baslinjen österut fram till riksgränsen, samt
      b) den del av Bottenviken inom det finska kustvattenområdet, vars gräns följer meridianen 24°20,2' till Torneå kommuns gräns  med Kemi och går vidare längs kommungränsen sydväst ända fram  till riksgränsen, med undantag av ön Iso-Huituri.
   3. De områden som anges i punkterna 1 och 2 bildar ett finsk- svenskt avrinningsdistrikt (avrinningsdistriktet).
Avrinningsdistriktets huvudsakliga geografiska omfattning  illustreras av den bilagda kartan.
   4. För fiske gäller ett särskilt tillämpningsområde som definieras i artikel 23.

Artikel 2

Syfte
   1. Överenskommelsens syfte är att
      a) i avrinningsdistriktet trygga möjligheterna för båda parterna till skäligt nyttjande av gränsälvarna på ett sätt som  främjar gränsregionens intressen,
      b) förebygga översvämnings- och miljöolyckor,
      c) samordna de program, planer och åtgärder i  avrinningsdistriktet som behövs för att uppnå de mål som  bestäms för vattnets kvalitet och vattnets hållbara nyttjande,  med iakttagande av de internationella åtaganden och den gemenskapsrätt som parterna är bundna av, samt
      d) i övrigt främja samarbetet mellan parterna i vatten- och fiskefrågor.
   2. Särskild vikt ska fästas vid
      a) att uppnå gemensamma kvalitetsmål för yt- och grundvatten,
      b) naturvård, kulturmiljövård och miljöskydd,
      c) hållbart nyttjande av vattenresurserna, samt
      d) skydd och hållbart nyttjande av fiskbestånden.
   3. För att skapa förutsättningar för ett sådant samarbete som behövs för att uppnå denna överenskommelses syfte ska ett  mellanstatligt samarbetsorgan inrättas.

Artikel 3

Rätt till vattnet och vattenområdena i gränsälvarna
   1. Vardera part har lika rätt till vattnet i gränsälvarna med sidogrenar, även i det fall mer vatten strömmar genom den ena  partens territorium än genom den andra partens. Den rätt till  vattnet som enskild kan grunda på dom, urminnes hävd eller  annan särskild rättsgrund ändras inte härigenom.
   2. Den som äger eller har nyttjanderätt till strand vid en gränsälv får oberoende av riksgränsen nyttja vattenområdet  utanför stranden för mindre anordning, såsom brygga eller  båthus.
   3. Var och en har rätt att nyttja vatten och is ur gränsälvarna  för husbehov och likartade ändamål.
   4. Var och en har rätt att färdas fritt i gränsälvarna.
   5. Nyttjande enligt punkterna 2-4 i denna artikel ska ske med iakttagande av nationella regelsystem och får inte medföra  nämnvärd olägenhet för enskilda eller allmänna intressen.  Nyttjandet får inte försvåra fisket.

Samarbete

Artikel 4

Gemensamma program och planer

Parternas myndigheter ska samverka sinsemellan och ha som målsättning att upprätta gemensamma program och planer för att  uppfylla överenskommelsens syfte enligt artikel 2 punkt 1.

Artikel 5

Kvalitetsmål för vattenmiljön i gränsälvarna

De nationella kvalitetsmålen för vattenmiljön i gränsälvarna ska samordnas så långt som möjligt mellan parterna.

Artikel 6

Förebyggande av översvämningsskador

I syfte att bistå den andra partens myndigheter får företrädare  för de myndigheter som deltar i översvämningsbekämpning  överskrida riksgränsen när det är nödvändigt att vidta  praktiska åtgärder för att avvärja överhängande risk för översvämningsskador vid gränsälvarna. Detta ska föregås av samtycke av den myndighet som den andra parten har utsett.

Artikel 7

Övervakning av vattenföringen

Parterna ska fortlöpande övervaka vattenföringen där Tärendöälven lämnar Torneälven. Övervakningsdata ska lämnas  till det mellanstatliga samarbetsorganet.

Mellanstatligt samarbetsorgan

Artikel 8

Finsk-svenska gränsälvskommissionen
   1. Parterna upprättar härmed ett mellanstatligt samarbetsorgan, Finsk-svenska gränsälvskommissionen  (kommissionen), för att fullgöra uppgifter enligt denna  överenskommelse.
   2. Kommissionen ska ha sådan juridisk kapacitet i de båda länderna att den kan fullgöra sina uppgifter.
   3. Stadgan med administrativa bestämmelser för kommissionen (stadgan) ska utgöra en integrerad del av överenskommelsen.

Artikel 9

Sammansättning
   1. Vardera part ska utse tre ledamöter för viss tid till kommissionen, varav en ledamot från en statlig myndighet med  ansvar för vattenfrågor och en från en kommun som ligger inom  överenskommelsens tillämpningsområde, samt för varje ledamot en  eller flera suppleanter.
   2. Ordförandeskapet i kommissionen ska växla mellan parterna kalenderårsvis. Ordförande ska utses av den part som innehar  ordförandeskapet och den andra parten ska utse vice ordförande.  Båda ska vara ledamöter av kommissionen.
   3. Vardera part får utse högst tre ordinarie sakkunniga att biträda kommissionen. Kommissionen kan även anlita andra  sakkunniga.

Artikel 10

Uppgifter
   1. Kommissionen ska i enlighet med bestämmelserna i denna överenskommelse
      a) utveckla samarbetet mellan parterna i avrinningsdistriktet,
      b) främja samverkan mellan parternas myndigheter med avsikt att samordna de program, planer och åtgärder vars syfte är att  uppnå kvalitetsmålen för vattenmiljön och att följa  vattenstatusen,
      c) främja samordningen av parternas myndigheters och kommuners  arbete med planer för att förebygga översvämnings- och  miljöolyckor i gränsälvarna,
      d) främja samordningen av parternas myndigheters och kommuners  arbete med naturskyddsplaner för gränsälvarna,
      e) ansvara för att gemensam information ges och att gemensamma  informationsmöten hålls om de program och planer som anges i  denna  artikel, samt
      f) antingen tillstyrka eller avstyrka förslag till program och planer för avrinningsdistriktet.
   2. Kommissionen ska följa tillämpningen av denna överenskommelse och praxis i tillståndsärenden samt  uppmärksamma parterna på behov av ändringar i  överenskommelsen.

Artikel 11

Befogenheter
   1. Kommissionen har, i frågor som hör till vatten- eller miljölagstiftningen och som kan påverka gränsälvarnas eller  kustvattenområdenas status eller nyttjande, för verksamheter  inom avrinningsdistriktet rätt att
      a) yttra sig i tillståndsärenden,
      b) överklaga beslut i tillståndsärenden, och
      c) göra en framställan om rättelse, i enlighet med nationell lagstiftning, av överträdelse av ett tillståndsbeslut eller lag  eller bestämmelse grundad på lag.
   2. Kommissionen har rätt att komma med förslag och avge utlåtanden i andra ärenden som rör vattenfrågor i  avrinningsdistriktet.
   3. Kommissionen har rätt att ge sitt utlåtande innan beslut fattas om föreskrifter om fiske och om undantag från  bestämmelser om fiske.

Artikel 12

Rätt till information
   1. Myndigheter som upprättar sådana program och planer som avses i artikel 4 ska löpande hålla kommissionen underrättad  om sitt arbete. 
   2. Kommissionen ska få information om sådana ärenden och beslut som den har rätt att yttra sig i eller överklaga så att  den kan utöva sina befogenheter enligt artikel 11.
   3. Domstolar och myndigheter ska på begäran lämna kommissionen  all tillgänglig information som den behöver för att fullgöra  sina uppgifter.

Artikel 13

Offentlighet
   1. Envar har rätt att ta del av handlingar som finns hos kommissionen i enlighet med punkt 2 och 3 nedan.
   2. När någon hos kommissionen begär att få ta del av handling som kommit in från myndighet i Sverige eller Finland ska frågan  om utlämnande prövas av den myndighet som lämnat in handlingen  enligt den lagstiftning som gäller för myndigheten. Det  ankommer på kommissionen att genast underrätta myndigheten om en sådan begäran.
   3. Fråga om utlämnande av annan handling som finns hos  kommissionen, inklusive sådana handlingar som avses i artikel  34 punkt 7, ska prövas av den bevakningsmyndighet som anges i  artikel 17 punkt 1 i det land och enligt den lagstiftning som  gäller där kommissionen har sitt kansli. Kommissionen ska  härvid genast sända handlingen i fråga och begäran till bevakningsmyndigheten för prövning.

Artikel 14

Kostnader

Kostnaderna för kommissionens verksamhet ska ersättas till lika delar av parterna. Närmare bestämmelser finns i stadgan.

Gränsöverskridande verkningar

Artikel 15

Överenskommelsens förhållande till den nordiska miljöskyddskonventionen
   1. För verksamhet eller åtgärd i avrinningsdistriktet som kan orsaka gränsöverskridande verkningar på vattnens status eller  för deras nyttjande ska bestämmelserna i artikel 16-21 i denna  överenskommelse tillämpas i stället för bestämmelserna i  miljöskyddskonventionen mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige av den 19 februari 1974.
   2. I ärenden enligt punkt 1 ska även andra gränsöverskridande verkningar än de som gäller vattnens status eller nyttjande  behandlas i samma ordning.

Artikel 16

Likabehandling
   1. När en domstol eller myndighet i det ena landet prövar en fråga om tillåtlighet eller tillstånd till verksamhet eller  åtgärd som avses i artikel 15 ska verkningar som verksamheten  eller åtgärden medför eller kan medföra på den andra partens  territorium beaktas på samma sätt som motsvarande verkningar i  det egna landet.
   2. Den som berörs eller kan beröras av verkningar från sådan verksamhet eller åtgärd som avses i artikel 15 och som bedrivs  eller ska bedrivas i det andra landet, ska hos domstolar och  myndigheter tillerkännas samma rättigheter som sakägare i det  land där verksamheten eller åtgärden bedrivs eller ska  bedrivas.
   3. Det som anges i punkt 2 gäller på motsvarande sätt beträffande talan om ersättning för skada på grund av verksamheten eller åtgärden.
   4. Annan än den som avses i punkt 2 och som enligt reglerna i det ena landet har rätt att föra talan eller yttra sig i ärende som avses i artikel 15 ska ha motsvarande rätt i det  andra landet i enlighet med det landets lagstiftning som gäller  för jämförbara subjekt.

Artikel 17

Bevakning av allmänna intressen
   1. Respektive part ska utse en bevakningsmyndighet som vid den andra partens tillståndsgivande domstol eller myndighet ska bevaka de allmänna intressena i ärenden om verksamheter  eller åtgärder enligt artikel 15.
   2. För tillvaratagande av allmänna intressen har bevakningsmyndigheten rätt att begära kompletterande utredning  samt att bli hörd av och föra talan eller överklaga hos den  andra partens domstol eller myndighet, om myndighet eller någon  annan företrädare för allmänna miljöintressen i det andra  landet får bli hörd, föra talan eller överklaga i motsvarande  ärenden.
   3. Om bevakningsmyndigheten underrättar domstol eller myndighet hos den andra parten att uppgift som åligger  bevakningsmyndigheten i visst ärende ska fullgöras av annan  myndighet, gäller överenskommelsens bestämmelser i tillämpliga  delar också denna myndighet.
   4. Respektive bevakningsmyndighet ska bära de kostnader som uppstår hos denna vid tillämpningen av överenskommelsen.

Artikel 18

Information om tillståndsärenden
   1. När en domstol eller myndighet i det ena landet får in ett ärende enligt artikel 16 punkt 1 ska domstolen eller  myndigheten underrätta den andra partens bevakningsmyndighet.  Denna bevakningsmyndighet ska ombesörja kungörelse och  delgivning av ansökan och kallelse i det egna landet.
Kungörelse och delgivning ska göras på samma sätt och i samma  utsträckning som gäller för en motsvarande ansökan i det egna  landet.
   2. För information om domar och beslut gäller på motsvarande sätt vad som anges i punkt 1.

Artikel 19

Syn

Om det är nödvändigt att vid behandlingen av ett ärende enligt artikel 16 punkt 1 förrätta syn i det andra landet för  att bedöma de gränsöverskridande verkningarna, får domstol  eller myndighet förrätta sådan syn efter med givande av och i  samverkan med den andra partens bevakningsmyndighet. Vid sådan förrättning får bevakningsmyndigheten eller en av den utsedd expert närvara.

Artikel 20

Vattenverksamhet med väsentlig påverkan

I tillämpningsområdet enligt artikel 1 punkt 1 får inte meddelas tillstånd för vattenkraftverk, vattenreglering eller  vattenöverledning som väsentligt kan påverka  vattenförhållandena i en gränsälv, utan föregående  överläggningar mellan parterna. Dessa överläggningar ska vara  ämnade att nå en lösning som är förenlig med överenskommelsens  syfte.

Artikel 21

Samordnad handläggning
   1. När någon söker tillstånd för en verksamhet eller åtgärd i en gränsälv som i båda länderna kräver tillstånd från en  domstol eller myndighet, ska respektive parts domstol eller  myndighet sträva efter att behandla ansökningarna samtidigt.
Domstolen eller myndigheten ska informera den andra partens domstol eller myndighet om handläggningen av  tillståndsärendet.
   2. Domstolen eller myndigheten ska för kännedom sända domen eller beslutet i ärende som avses i punkt 1 till den andra  partens domstol eller myndighet.
   3. Domstolen eller myndigheten får inte förordna att  tillståndet till en verksamhet eller åtgärd som avses i punkt 1  får tas i anspråk innan domen eller beslutet har vunnit laga  kraft, såvida inte dom eller beslut i det andra landets tillståndsärende har vunnit laga kraft.

Artikel 22

Handlingarnas språk

I ärenden enligt artiklarna 16 och 21 ska tillståndsprövande domstol eller myndighet ansvara för att de som avses i artikel  16 under handläggningen ges tillräcklig information på svenska  och finska. Vederbörande domstol eller myndighet ska svara för  att sammanfattningar av tillståndsansökan och dom eller beslut  finns tillgängliga på svenska och finska. Denna ska också svara  för att ansökningshandlingarna i nödvändig utsträckning finns  på svenska och finska.

Bestämmelser om fiske

Artikel 23

Det geografiska tillämpningsområdet

I detta avsnitt finns grundläggande bestämmelser om regleringen  av fisket i följande vattenområden (Torneälvens fiskeområde).
      a) Könkämäälven och Muonioälven samt den del av Torneälven och  de sjöar i vilka riksgränsen mellan Sverige och Finland löper  (gränsälvarna),
      b) de vattendrag som är sidogrenar till gränsälvarna, dock inte  biflöden,
      c) Torneälvens mynningsgrenar, och
      d) den del av Bottenviken som ligger norr om och inom en linje  från Haparanda hamn över Skomakarens nordostligaste punkt,  Ylikaris ostligaste punkt, Sarvenkatajas nordligaste punkt och  därifrån i rakt ostlig riktning till riksgränsen samt därifrån  söderut längs riksgränsen till Torneå och Kemi kommungräns och  vidare i nordostlig riktning längs kommungränsen till  fastlandet.

Artikel 24

Fiskådra
   1. I varje sådan förgrening av älven där fisken rör sig ska det  på det djupaste stället löpa en fiskådra. Fiskådran utgör en  tredjedel av vattendragets bredd, räknat vid normal låg  vattenföring. En fiskådra som i enlighet med vederbörande stats  lagar finns i vattendrag som rinner ut i älven, fortsätter med  oförändrad bredd tills den når fiskådran i älven.
   2. Fiskeredskap eller annan anordning får inte placeras eller användas så att fiskens gång i fiskådran kan hindras eller att fisken inte kommer dit eller inte kan röra sig där. Vid  fiske med flytnät och kullenät i fiskådran måste minst hälften  av ledens bredd vara fri. Om någon har särskild rätt att vid  fiske stänga fiskådran består denna rätt.

Artikel 25

Närmare bestämmelser
   1. Stadgan med bestämmelser om fisket inom Torneälvens  fiskeområde (fiskestadgan) ska utgöra en integrerad del av överenskommelsen.
   2. Parterna förbinder sig att för biflödena till Torneälvens fiskeområde införa nödvändiga bestämmelser och vidta nödvändiga  åtgärder för att främja fiskbestånden.

Artikel 26

Bemyndigande

I fiskestadgan anges vilka myndigheter som ska förvalta fisket  i fiskeområdet samt i vilken utsträckning de får meddela  ytterligare föreskrifter om fisket och bevilja undantag från  bestämmelserna i stadgan. Innan beslut fattas ska kommissionen  beredas tillfälle att ge sitt utlåtande.

Artikel 27

Forskning och statistik rörande fiskbestånden
   1. Parterna utför i samarbete forskning och uppföljning av fiskbestånden.
   2. Parterna uppgör årligen gemensam statistik över fisket. För  detta ändamål insamlas behövliga uppgifter om fångstandelar och fångstmängder för varje fiskesäsong.
   3. Parternas behöriga myndigheter sammanställer uppgifterna  enligt gemensamma förfaranden.

Artikel 28

Åtgärder för att skydda fiskbestånden mot sjukdomar m.m.
   1. Parterna förbinder sig att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda fiskbestånden mot allvarliga smittsamma  fisksjukdomar och för att förhindra inplantering av främmande  fiskarter eller fiskstammar. 
   2. Parterna har en ömsesidig skyldighet att omedelbart meddela  varandra om misstanke om eller konstaterande av förekomsten av  allvarliga smittsamma fisksjukdomar.

Artikel 29

Brott mot fiskebestämmelserna

Bestämmelser om straff, beslag, förverkande, särskild  rättsverkan och annan verkan av brott som gäller i respektive  land tillämpas på brott mot bestämmelserna om fiske i denna  överenskommelse och i fiskestadgan samt mot bestämmelser som  givits med stöd av den på samma sätt som vid brott mot lagen i  det land där brottet begåtts.

Slutbestämmelser

Artikel 30

Tvistelösning
   1. Tvist mellan parterna om tolkningen eller tillämpningen av denna överenskommelse ska lösas genom förhandlingar eller på  annat sätt som parterna enas om.
   2. Förhandlingar ska inledas inom tre månader från den tidpunkt  då den ena parten på diplomatisk väg till den andra parten  framställt en begäran om förhandlingar.

Artikel 31

Översyn och ändringar
   1. Parterna ska vid behov mötas för att se över  överenskommelsens tillämpning. Möte ska hållas senast tre  månader efter det att endera parten begärt det.
   2. Denna överenskommelse med bilagor kan ändras genom överenskommelse mellan parterna. Ändringarna träder i kraft  enligt bestämmelserna i artikel 35.

Artikel 32

Uppsägning
   1. Vardera parten kan säga upp överenskommelsen genom  skriftligt meddelande till den andra parten. Uppsägningen  träder i kraft tolv månader efter det att meddelandet om  uppsägning mottagits av den andra parten.
   2. I händelse av uppsägning av denna överenskommelse ska  parterna säkerställa att de kan uppfylla sina internationella  förpliktelser i övrigt.

Artikel 33

Överenskommelser som upphävs

När denna överenskommelse träder i kraft ska följande överenskommelser upphöra att gälla.
      a) Överenskommelsen mellan Konungariket Sverige och Republiken Finland om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar  av den 17 februari 1949 samt
      b) Gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland av den  16 september 1971 (1971 års överenskommelse),
      c) Avtalet mellan Konungariket Sverige och Republiken Finland  om inrättandet av ett gemensamt avrinningsdistrikt av den 3  oktober 2003.

Artikel 34

Övergångsbestämmelser
   1. När denna överenskommelse träder i kraft ska de ärenden som  är anhängiggjorda hos 1971 års Finsk-svenska  gränsälvskommission överlämnas till domstol eller myndighet för  handläggning.
   2. I ärenden där kapitel 8 artikel 4 i 1971 års överenskommelse  tillämpats när denna överenskommelse träder i kraft ska de  materiella reglerna i 1971 års överenskommelse gälla. I övrigt  ska nationella bestämmelser tillämpas.
   3. Tillstånd som har meddelats med stöd av 1971 års överenskommelse ska fortsätta att gälla som om de var meddelade  med stöd av nationell lagstiftning. Vid omprövning och tillsyn  ska bestämmelserna i nationell lagstiftning tillämpas.
   4. a) Den som bryter mot bestämmelser i tillstånd meddelade med  stöd av 1971 års överenskommelse före ikraftträdandet av denna  överenskommelse döms till ansvar enligt då gällande lag.
      b) Den som bryter mot bestämmelser i tillstånd meddelade med  stöd av 1971 års överenskommelse efter ikraftträdandet av  denna överenskommelse döms till ansvar enligt gällande lag.
   5. De medel som influtit från försäljning av fiskekort enligt beslut av 1971 års Finsk-svenska gränsälvskommission ska  överföras till närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland  och Fiskeriverket när denna överenskommelse träder i kraft.
   6. Övriga tillgångar som innehas av 1971 års Finsk-svenska gränsälvskommission ska med avdrag för skulder överföras till  kommissionen när denna överenskommelse träder i kraft. Efter  det att överenskommelsen har trätt i kraft ska avgifter till  1971 års Finsk-svenska gränsälvskommission fastställda i  gällande tillståndsbeslut betalas till kommissionen.
   7. De handlingar som finns hos 1971 års Finsk-svenska gränsälvskommission ska överlämnas till kommissionen.
   8. Tillåtna nät som är i användning när denna överenskommelse träder i kraft och som inte uppfyller kraven i 8 § första  stycket i fiskestadgan om redskapens konstruktion, får användas  under tre år efter det att överenskommelsen har trätt i kraft.

Artikel 35

Ikraftträdande

Denna överenskommelse träder i kraft 30 dagar efter det att parterna på diplomatisk väg underrättat varandra om att  nödvändiga konstitutionella krav för överenskommelsens  ikraftträdande har tillgodosetts.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen  befullmäktigade, undertecknat denna överenskommelse i två  exemplar på de svenska och finska språken, vilka båda äger lika  giltighet.

Administrativ stadga för Finsk-svenska gränsälvskommissionen

1 §

Kansliet

Den Finsk-svenska gränsälvskommissionen ska ha sitt säte och sitt kansli på den ort i gränsbygden som parterna bestämmer.  Kommissionen ska ha postadress i båda länderna.

Kansliet ska förvara kommissionens arkiv och diarium.

2 §

Personal

Kommissionen ska ha en sekreterare. Den som anlitas som sekreterare ska ha högskoleexamen och behärska både svenska  och finska. Vid behov kan en eller flera biträdande sekreterare  anlitas.

Kommissionen kan anlita övrig personal.

Sekreteraren, biträdande sekreterare samt övrig personal ska anställas eller arvoderas av kommissionen.

För anställningsförhållande gäller lagen i det land där kommissionen har sitt säte och sitt kansli.

3 §

Beslutsfattande

Kommissionen är beslutför när samtliga sex ledamöter är närvarande. Vid skiljaktig mening ska omröstning förrättas. Vid  omröstningen blir den mening gällande som minst fyra ledamöter,  varav minst två från respektive land, förenar sig om.

Om kommissionen inte inom utsatt tid kan tillstyrka eller  avstyrka sådana program och planer som avses i artikel 10 punkt  1 f) i överenskommelsen, ska kommissionen underrätta berörda  myndigheter om detta och orsakerna härtill.

4 §

Ordförandens, ledamöternas och sakkunnigas uppgifter

Ordföranden ska leda kommissionens arbete.

Kommissionens ledamöter och sakkunniga ska efter kallelse av ordföranden delta i kommissionens möten samt vid behov bistå i  beredningen av ärenden med särskilda utredningar eller  undersökningar inom sina respektive kompetensområden.

Om en ledamot har förhinder ska en suppleant fullgöra dennas uppgifter efter ordförandens kallelse.

5 §

Sekreterares uppgifter

Sekreterare ska i enlighet med ordförandens instruktioner bistå  i beredningen av ärenden, föra kommissionens protokoll och  ansvara för kommissionens diarium, kallelser och andra utskick  samt ansvara för förvaltningen av kommissionens penningmedel.

6 §

Ersättningar och tjänstevillkor

Arvoden, ersättningar för resekostnader och traktamenten till kommissionens ledamöter och sakkunniga ska betalas av  kommissionen. Parterna ska i samråd bestämma grunderna för  arvodena.

Resekostnader och traktamenten för kommissionens ledamöter och  sakkunniga ska ersättas i enlighet med de bestämmelser som  gäller i ledamöternas och de sakkunnigas hemland.

Kommissionen ska fastställa löner och arvoden för sekreteraren,  biträdande sekreterare och övrig personal samt avlöna dessa.

För övriga tjänstevillkor gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om statlig anställning i det land där kommissionen har  sitt säte och sitt kansli.

7 §

Budget och revision

Kommissionen ska senast den 1 mars varje år upprätta och till parterna överlämna ett förslag till budget för nästkommande  kalenderår. Parterna ska samråda om budgetförslaget.

Parterna ska utbetala medel till kommissionen årligen senast  den 15 januari.

Om revision bestämmer parterna gemensamt. Revisionsberättelse och årsberättelse ska avges före den 1 februari varje år.

8 §

Öppethållande och mottagning

Kansliet ska vara öppet för allmänheten. Kommissionen ska bestämma öppethållningstiderna.

Ordföranden, sekreteraren eller biträdande sekreterare ska,om  inte giltigt skäl utgör hinder, vara anträffbara i kansliet  under viss tid, minst en gång i veckan.

Kommissionen ska informera om sina öppethållningstider.

9 §

Handlingarnas språk

Handlingar som lämnas in till kommissionen ska vara skrivna på  ett språk som enskilda har rätt att använda i sin kommunikation  med myndigheter i respektive land. Om det finns behov av att  översätta handlingar ska kommissionen ansvara för det.

Kommissionen ska vid behov upprätta protokoll på svenska och finska.

10 §

Arbetsordning

Kommissionen ska fastställa sin arbetsordning.

Fiskestadga för Torneälvens fiskeområde

Allmänna bestämmelser

1 §   Syfte

Denna fiskestadga utgör en integrerad del av  gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige.

Fiske är tillåtet om det är skäligt med hänsyn till skydd och hållbart nyttjande av fiskbestånden i Torneälvens fiskeområde i  såväl Finland som Sverige. Med hänsyn till ett skäligt  nyttjande av gränsälvarna på ett sätt som främjar hela  gränsregionens intressen, ska utgångspunkten vara att åstadkomma en rimlig och rättvis balans ur bestånds- och  nyttjandesynpunkt mellan tillämpningsområdets sammantagna  fiskeintressen.

Fiskestadgans bestämmelser samt beslut som har meddelats med stöd av denna stadga får inte innebära en tillämpning som står  i strid mot detta syfte och inte heller mot Finlands och  Sveriges internationella åtaganden i övrigt, särskilt  Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik.

2 §   Tillämpningsområde

Bestämmelserna i fiskestadgan tillämpas inom följande i artikel 23 i gränsälvsöverenskommelsen angivna vattenområden  (Torneälvens fiskeområde):
      a) Könkämäälven och Muonioälven samt den del av Torneälven och  de sjöar i vilka riksgränsen mellan Finland och Sverige löper  (gränsälvarna),
      b) de vattendrag som är sidogrenar till gränsälvarna, dock inte  biflöden,
      c) Torneälvens mynningsgrenar, och
      d) den del av Bottenviken som ligger norr om och inom en linje  från Haparanda hamn över Skomakarens nordostligaste punkt,  Ylikaris ostligaste punkt, Sarvenkatajas nordligaste punkt och  därifrån i rakt ostlig riktning till riksgränsen samt därifrån  söderut längs riksgränsen till Torneå och Kemi kommungräns och  vidare i nordostlig riktning längs kommungränsen till  fastlandet. Koordinaterna för de brytningspunkter som avgränsar  fiskeområdet anges i bilaga 1.

Med älvområdet avses i denna stadga den del av Torneälvens fiskeområde som ligger norr om älvmynningen, bestämd som en rät  linje dragen mellan spetsen av Hellälä norra udde på den finska  sidan och udden Virtakari på den svenska sidan samt norr om en  rät linje dragen genom sydspetsen på Oxö och Palosaari. Med  havsområdet avses den del av fiskeområdet som ligger söder om denna linje.

3 §   Fredningszoner

I havsområdet ska det inom vardera statens vattenområde förutom  den lagstadgade fiskådran också finnas fredningszoner. De  utgörs av vattenområden som sträcker sig 200 meter åt båda  sidorna från räta linjer, vilkas koordinater anges i bilaga 1.

Fiskeredskap eller andra anordningar får inte placeras eller användas så att fiskens gång i fredningszonen kan hindras eller  att fisken inte kan komma dit eller inte kan röra sig där.

Allt slags fiske med storryssjor, redskap försedda med botten samt kroknät och andra redskap för fångst av lax eller öring är  förbjudet i den del av havet som avgränsas av älvmynningen och  en linje dragen från södra stranden av Salmenlahti mynning via  de södra uddarna av Kraaseli och Tirro, över Sellö nordvästra  spets till Pirkkiö nordvästra udde.

4 §   Definitioner

I denna stadga avses med
      1) fast redskap: redskap med ledarm, såsom laxfällor och storryssjor, avsedda att användas på samma ställe under minst  två dygn, 
      2) småryssja: en till bottnen nedtyngd ryssja med en båghöjd lägre än 1,0 meter och där ingen del är högre än 1,5 meter,
      3) förankrade nät: nät som med ankare, tyngder eller sin egen vikt sätts på eller förankras vid eller ovanför bottnen och som  inte driver med vattnet,
      4) flytnät: nät som driver med strömmen,
      5) kullenät (kolknot): not som är fäst vid båt,
      6) drag: konstgjorda beten, wobblers, flugor eller därmed jämförbara lockmedel, som är försedda med krokar och som med  sina rörelser, färger eller former lockar fisken att hugga,
      7) handredskap:, spö, pilk och liknande rörliga redskap som är  utrustade med lina och drag eller krok, samt
      8) naturliga beten: levande eller avlivade beten och luktpreparat.

5 §   Fiskevårdsavgift

I den mån fiskevårdsavgift ska betalas enligt nationell lagstiftning i det land där fisket bedrivs, ska sådan avgift  betalas i enlighet med den lagstiftningen.

Vid fiske med drag från båt, och om avgift ska utgå enligt första stycket, ska sådan avgift betalas även för den som ror  båten i fråga. 

Fångstredskap, fisketider och minimimått

6 §   Tillåtna fångstredskap

Vid fiske efter lax och öring får endast följande redskap användas.
      1) Fasta redskap i havsområdet,
      2) flytnät och kullenät i älvområdet på fångstplatser enligt bilaga 2,
      3) spö och drag, och
      4) håv på fångstplatser enligt bilaga 2.

Vid fiske efter andra arter än lax och öring får endast följande redskap och metoder användas.
      1) Fasta redskap i havsområdet,
      2) flytnät och kullenät på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 2,
      3) förankrade nät i havsområdet samt inom älvområdets lugnvatten, sel och sjöar,
      4) lak- och gäddkrok samt lakryssja,
      5) not i havsområdet,
      6) håv på fångstplatser enligt bilaga 2,
      7) mjärde och småryssja,
      8) spö och drag samt pilk, och
      9) mete med naturligt bete utom i forsar och strömmande vatten.

Vid fiske med handredskap får samtidigt användas högst tre drag per redskap. Under fiske med handredskap måste redskapen  hela tiden vara inom räckhåll för fiskaren.

Inom fångstplatser där kullenät, flytnät och håv får användas enligt bilaga 2 är det tillåtet att iordningställa  fångstplatsen för fisket i den omfattning som är nödvändig för  fiskets utförande. 

Vid iordningställande enligt fjärde stycket får fiskande redskap inte användas om avsikten är att fånga fisk med dessa  under iordningställandet.

Den som avser att iordningställa fångstplatsen enligt fjärde stycket ska senast sju arbetsdagar innan detta påbörjas meddela  sin avsikt, i Finland till närings-, trafik- och miljöcentralen  i Lappland, och i Sverige till den lokala polisen.

7 §   Förbjudna redskap och fiskemetoder

Andra redskap än de som anges 6 § är förbjudna. För fiske efter  samtliga arter gäller dessutom följande.

Fiske med utter (harrbräde) eller därmed jämförbar fiskemetod är förbjudet.

Fiske med skjutvapen, bedövande eller giftiga ämnen eller  elektrisk ström är förbjudet.

Fiske med handredskap eller andra krokar än lak- och gäddkrok med avsikt att kroka fisken från utsidan eller på sådant sätt  att risken för detta är uppenbar är förbjudet. En fisk som  krokats utanför munnen ska genast släppas tillbaka i vattnet.

Fiske med ljuster och andra redskap som genomtränger fisken från utsidan är förbjudet. Skaftförsedd huggkrok får dock  användas för att lyfta fisk som fångats med annat redskap.

Vid fiske med förankrade nät är det förbjudet att använda strömhinder, ledarm eller andra fasta konstruktioner.

Föremål avsedda att skrämma fisken eller hindra dess gång får inte placeras i eller ovanför vattnet.

Förbjudna redskap får inte förvaras ombord eller på annat sätt  finnas till hands. Det samma gäller under förbudstid för  redskap som är tillåtna vid andra tider. Det är dock tillåtet  att transportera skjutvapen som används för jakt. I havsområdet  är det även tillåtet att under förbudstid transportera redskap  som är tillåtna enligt 6 §. Detta gäller under förutsättning  att redskapen är bundna och undanstuvade.

8 §   Fiskeredskapens konstruktion och placering

Vid fiske med nät efter andra arter än lax och öring får endast  sådana flytnät och förankrade nät användas som består av enkel  nätduk utan påse (grimm) tillverkad av entrådig nylon (monofil)  med en maximal tjocklek på 0,20 millimeter. I havet är det dock  tillåtet att använda grövre tråd i nät med maskstorlek upp till  40 millimeter.

Ett flytnät får vara högst 120 meter långt. Ett kullenät får vara högst 200 meter långt.

Ett förankrat nät får vara högst 60 meter långt. Detta gäller dock inte vid fiske i havsområdet under perioden från och med  den 1 augusti till och med den 30 april. Det gäller inte heller  vid fiske i havsområdet med förankrade nät vars maskstorlek är  högst 40 millimeter. Avståndet mellan förankrade nät ska vara minst 60 meter.

Ingångsöppningen på en mjärde för nejonöga får inte överskrida  16 cm i någon riktning.

I fiskeredskapen, utom i mjärdar och håvar för fiske efter lax  och öring, får inte användas metalltråd, metallwire eller  motsvarande.

Fiske i älvområdet med håv efter andra arter än lax och öring  är tillåtet bara med håv som är tillverkad av entrådig nylon  (monofil) med en trådtjocklek på högst 0,40 millimeter och av  nät med minst 80 millimeters maskstorlek.

9 §   Märkning av redskap

Fiskeredskap som används för fångst ska vara märkt på sådant sätt, att det klart framgår vem som är ägare eller brukare av  redskapet samt dennes kontaktuppgifter. Märkningen ska tydligt  kunna observeras utan att redskapet behöver tas upp ur vattnet.  Handredskap som hålls i handen eller annars finns inom räckhåll  för fiskaren behöver inte vara märkta. 

10 §   Maskstorlek

I älvområdet ska fiskeredskapen ha följande maskstorlek.
      1) Vid fiske efter lax eller öring med flytnät och kullenät minst 100 millimeter,
      2) vid fiske efter andra arter än lax och öring med flytnät och kullenät minst 80 millimeter och högst 100 millimeter,
      3) vid fiske med förankrade nät minst 80 millimeter och högst 100 millimeter, och
      4) vid fiske med småryssja högst 80 millimeter.

I havsområdet ska fiskeredskapen ha följande maskstorlek.
      1) Vid fiske med fasta redskap högst 80 millimeter i fiskhuset,  och
      2) vid fiske med förankrade nät från och med den 1 maj till och  med den 31 juli högst 90 millimeter och övrig tid högst 40  millimeter eller minst 90 millimeter.

11 §   Fiskesäsongen och fredningstiderna

Fiske efter lax och öring är förbjudet om inte annat sägs i  denna paragraf.

I älvområdet är allt fiske förbjudet från och med den 15 september till och med den 15 december med undantag för fiske  efter nejonöga med mjärde.

Fiske efter lax och öring med handredskap är tillåtet från och  med den 1 juni till och med den 31 augusti. Sådant fiske efter  lax och öring är dock förbjudet mellan söndag kl. 19 (18 svensk  tid) och måndag kl. 19 (18).

Fiske efter lax och öring i älvområdet är tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 2
      1) med håv under midsommarveckan från måndag kl. 19 (18) till söndag kl. 19 (18), och
      2) med flytnät och kullenät under midsommarveckan från och med tisdag till och med torsdag och de två efter midsommar  följande veckosluten från fredag kl.19 (18) till söndag kl. 19  (18).

Fiske efter andra arter än lax och öring i älvområdet är tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 2
      1) med håv endast från midsommarveckans måndag kl. 19 (18) till och med den 14 september, och
      2) med flytnät och kullenät endast från och med den 15 juli till och med den 14 september.

I havsområdet är fiske med fasta redskap efter andra arter än lax och öring tillåtet från och med den 11 juni till och med  den 31 oktober. Fiske med fasta redskap efter öring är tillåtet  från den 17 juni kl. 12 till och med den 31 augusti. Fiske med  fasta redskap efter lax är tillåtet från den 17 juni kl. 12  till och med den 15 september.

Respektive avtalspart får genom nationella bestämmelser för olika fiskarkategorier fastställa senare startdatum än de som  nämns i sjätte stycket, dock så att yrkesfisket eller annat  fiske med fasta redskap inleds senast den 29 juni. Sådana  nationella bestämmelser får avse även redskapsbegränsningar.

Pålning och förankring av fasta redskap får påbörjas innan  fiske är tillåtet. Utsättande av ej fiskande ledarmar får  påbörjas tidigast sju dygn innan fisket är tillåtet.

12 §   Minimimått och återutsättning av fisk

Det är förbjudet att fånga eller döda lax eller öring som är mindre än 50 centimeter samt harr som är mindre än 35  centimeter. Måttet tas från käkspetsen till den uträtade,  sammanpressade stjärtfenans spets. 

Fisk som inte uppfyller minimimåttet ska omedelbart släppas tillbaka i vattnet, levande eller död.

Fisk som uppfyller måttet ska levande eller död släppas  tillbaka i vattnet om den
      1) fångats under fredningstid,
      2) fångats med förbjudet redskap eller förbjuden fiskemetod, eller
      3) är en övervintrad lax.

Den som fiskar med fasta redskap efter andra arter än lax och öring enligt 11 § sjätte stycket, innan fiske efter lax och  öring är tillåtet, måste dagligen vittja alla fiskhus och  varsamt släppa tillbaka all fångad lax och öring.

Särskilda bestämmelser för spöfiske och fiske med håv

13 §   Fiskekvot

Det är tillåtet att fånga och behålla en lax eller öring per fiskare och dygn vid fiske med spö och drag eller håv.

14 §   Användning av båt vid fiske med drag

Fiske efter lax och öring med handredskap från förankrad båt  får inte störa andras fiske.

Vid fiske med drag från båt är det förbjudet att använda motor,  utom i lugnvattnen nedströms bron mellan Övertorneå i Sverige  och Aavasaksa i Finland. Det är förbjudet att använda motor  närmare forsområdena än 200 meter. Förbudet i detta stycke  gäller inte personer med funktionsnedsättningar som försvårar användningen av båt utan motor.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland och  Fiskeriverket får efter ansökan i det enskilda fallet var för  sig besluta om undantag från förbudet i andra stycket, om det  finns särskilda skäl. Myndigheterna ska underrätta varandra om  sådana meddelade beslut. 

Övriga bestämmelser

15 §   Myndigheter

De myndigheter som avses i artikel 26 i  gränsälvsöverenskommelsen är jord- och skogsbruksministeriet  eller närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland samt  Fiskeriverket eller Länsstyrelsen i Norrbottens län eller den myndighet som ersätter dessa såvitt gäller förvaltningen av  fisket och beviljande av undantag från bestämmelserna i  stadgan. Avtal om ytterligare föreskrifter om fisket får ingås  av den finska och den svenska regeringen eller den myndighet  som respektive regering bestämmer.

16 §   Bestämmelser som avviker från fiskestadgan

I enlighet med det syfte som anges i 1 § denna stadga får regeringarna eller den myndighet som respektive regering  bestämmer gemensamt överenskomma om från stadgan avvikande  bestämmelser om tillåtna fisketider, fiskemetoder, tillåtna  redskap, antal redskap eller andra tekniska regler samt vilka  fångstplatser som ska omfattas av stadgans bilaga 2 i de fall
      1) beståndssituationen tillåter det, eller
      2) det krävs med hänsyn till skyddet av fiskbestånden och säkrandet av ett hållbart nyttjande.

Bestämmelserna får begränsas till att gälla en del av fiskeområdet, en del av fiskesäsongen eller enskild fiskemetod.  Bestämmelserna får tidsbegränsas till att gälla en fiskesäsong  åt gången men kan vid behov utvärderas och ändras efter vad som  är nödvändigt med hänsyn till bevarandet av fiskbestånden i  Torneälvens fiskeområde.

Regeringarna eller den myndighet som respektive regering bestämmer ska årligen se över tillåten fiskestart enligt 11 § i  denna stadga och enligt första stycket i denna paragraf och  gemensamt överenskomma om anpassningar med hänsyn till beståndssituationen i området. Ändringar nedtecknas i ett särskilt, gemensamt upprättat, protokoll.

Överläggningar om ändrade bestämmelser bör påbörjas vid sådan tidpunkt och ske i sådan takt att lokala intressen hinner höras  och det finns förutsättningar för beslut om bestämmelserna  senast den 1 april det år då bestämmelserna ska tillämpas.

17 §   Fisketillstånd

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland och  Fiskeriverket, eller den till vilken myndigheterna uppdrar  detta, får upplåta fisketillstånd där staten äger rätten till  fiske efter lax och öring. Ett sådant tillstånd får också  krävas för roddare som aktivt deltar i fisket efter lax och  öring.

Myndigheterna får ingå avtal om gemensamt fisketillstånd med övriga fiskerättsinnehavare i älven. Ett gemensamt  fisketillstånd berättigar till fiske i fisketillståndsområdet  utan hinder av riksgräns. Myndigheterna får överenskomma om  bestämmelser som rör försäljning av fisketillstånd och  redovisning av intäkter från försäljningen samt övervaka den  försäljning av tillstånd som utförs av privata intressen.

Intäkterna från fisketillstånd för ett visst område tillfaller  dem som innehar rätten till fisket i området i proportion till  deras andelar i vattenområdena. Detta gäller dock inte statens  fiskerätt eller fiskerätt som grundar sig på annan särskild  grund, vars värdeandel ska bestämmas i avtalet som avses i  andra stycket.

Intäkterna från upplåtelser av fisketillstånd för visst område  ska sättas in på ett för Finland och Sverige gemensamt konto.  Myndigheterna ska efter det att fiskerättsinnehavarna  tilldelats sin andel använda den återstående delen till  gemensamt beslutade åtgärder för kontroll och forskning i  området.

18 §   Fiskeuppvisningar och fisketävlingar

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, Fiskeriverket  och Länsstyrelsen i Norrbottens län får i enskilda fall,  avvikande från bestämmelserna i fiskestadgan, efter  överenskommelse bevilja tillstånd för fiske vid  fiskeuppvisningar och fisketävlingar som sker i enlighet med de  riktlinjer som myndigheterna har enats om. Den  tillståndsgivande myndigheten kan i tillståndsvillkoren tillåta  avvikelser från bestämmelser om fiskeredskap för demonstration  av traditionella fiskemetoder i fiskeuppvisningar. Tillstånd  beviljas av myndigheten i det land där verksamheten bedrivs.  Den andra avtalspartens myndighet ska underrättas om  tillståndet. Vid handläggningen ska artikel 21 i  gränsälvsöverenskommelsen tillämpas. 

19 §   Fångst för vetenskapliga ändamål

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, Fiskeriverket  och Länsstyrelsen i Norrbottens län får i enskilda fall,  avvikande från bestämmelserna i fiskestadgan, efter  överenskommelse bevilja tillstånd till fiske för vetenskapliga  ändamål som sker i enlighet med de villkor som myndigheterna  har enats om. Tillstånd beviljas av myndigheten i det land där verksamheten bedrivs. Dessutom behövs lov av  fiskerättsinnehavaren. Den andra avtalspartens myndighet ska  underrättas om tillståndet som beviljats för vetenskaplig  forskning. Vid handläggningen ska artikel 21 i  gränsälvsöverenskommelsen tillämpas.

20 §   Yttrande av Gränsälvskommissionen

Sådant yttrande som avses i artikel 11 punkt 3 i  gränsälvsöverenskommelsen behöver inte inhämtas i de fall  ansvarig myndighet får anses ha erforderlig och tillräcklig  kompetens i frågan.

21 §   Övervakning

Efterlevnaden av denna fiskestadga övervakas av närings-,  trafik- och miljöcentralen i Lappland och Länsstyrelsen i  Norrbottens län samt de organ som enligt respektive lands  lagstiftning övervakar fisket. Båda avtalsparterna ska verka  för att ett tillräckligt antal fiskeövervakare utnämns och  tillräcklig övervakning utövas.

Övervakningen får dessutom utföras av gemensamma finsk-svenska övervakningspatruller. Vid sådan övervakning har övervakare  från det andra landet observatörs status.

Berörda lagövervakande myndigheter och fiskeövervakare i Finland och Sverige ska vid behov utbyta information.

22 §   Tillämpning av allmän fiskerilagstiftning

Om inte särskilda regler finns i denna stadga gäller respektive lands fiskerilagstiftning och de bestämmelser som  meddelats med stöd av denna.

Bilaga 1. Fiskestadgans tillämpningsområde och fredningszoner i havet

Tillämpningsområdets avgränsning i havet

Tillämpningsområdets sydgräns som avses i fiskestadgans 2 § punkt d) löper som räta linjer mellan följande punkter.  Punkterna är markerade med tresiffriga tal på kartan i slutet av bilagan. Koordinaterna hänför sig till ETRS89(WGS84)- systemet.

Nr      Lat             Lon             Beskrivning
        ggmm.dddd       ggmm.dddd
991     65 46.1562      23 53.8963      Piren vid Haparanda hamn
992     65 41.5757      24 00.1305      Skomakarens nordostligaste
                                        punkt
993     65 39.5405      24 05.0768      Ylikaris ostligaste punkt
994     65 37.3485      24 08.3960      Sarvenkatajas nordligaste
                                        punkt
100     65 37.3484      24 09.7714      Punkten där den svenska
                                        östgående linjen träffar
                                        riksgränsen
444     65 37.1570      24 09.6966      Brytpunkt IV vid riksgränsen
101     65 36.7703      24 09.5888      Punkten där Torne kommungräns
                                        möter riksgränsen
189     65 41.1659      24 17.4295      Råsten 189 på Iso-Huituri,
                                        kommungränsen
437     65 46.0298      24 26.1716      Råsten 437 på Rajakari där
                                        gränserna mellan tre kommuner
                                        möts
222     65 46.7880      24 26.9516      Råsten 2 på Koivuluoto
Fredningszoner

De fredningszoner som avses i fiskestadgans 3 § första stycket  utgörs av vattenområden som sträcker sig 200 meter åt båda  sidorna från nedan angivna räta linjer. Linjernas brytpunkter  är angivna med tvåsiffriga tal på kartan i slutet av bilagan.  Fredningszonerna fortsätter utanför tillämpningsområdet under  nationell jurisdiktion.
      a) från en punkt 65°47,147' N, 24°07,109' O (nr 10) på Kraaseligrundet utanför älvmynningen till en punkt 65°45,780' N, 24°06,160' O (nr 11), därifrån till en punkt 65°43,930' N, 24°09,710' O (nr 12), därifrån till en punkt 65°40,480' N, 24°11,660' O (nr 13) och därifrån till en punkt 65°36,773' N, 24°09,594' O (nr 19),
      b) från en punkt 65°45,930' N, 24°06,264' O (nr 20) på den enligt a) gående linjen till en punkt 65°45,980' N, 24°02,460' O (nr 21), därifrån till en punkt 65°43,930' N, 23°59,210' O (nr 22), därifrån till en punkt 65°41,930' N, 24°01,410' O (nr 23) och därifrån till en punkt 65°41,177' N, 24°01,101' O (nr 29),
      c) från punkten 65°43,930' N, 23°59,210' O (nr 22) till en punkt 65°43,162' N, 23°57,977' O (nr 39),
      d) från en punkt 65°44,530' N, 24°00,170' O (nr 40) på den enligt b) gående linjen till en punkt 65°44,492' N, 23°56,166' O (nr 49),
      e) från punkten 65°43,930' N, 24°09,710' O (nr 12) till en punkt 65°43,880' N, 24°13,860' O (nr 52) och därifrån till en punkt 65°40,726' N, 24°16,642' O (nr 59),
      f) från punkten 65°43,880' N, 24°13,860' O (nr 52) till en punkt 65°43,730' N, 24°19,110' O (nr 62) och därifrån till en punkt 65°43,018' N, 24°20,749' O (nr 69).

Fredningszonernas brytpunkter i tabellform. Zonernas sträckning utanför avtalsområdet har medtagits som information.

Nr      Lat             Lon
        ggmm.ddd        ggmm.ddd
Linje a)

10      65 47.147       24 07.109
11      65 45.780       24 06.160
12      65 43.930       24 09.710
13      65 40.480       24 11.660
19      65 36.773       24 09.594       a-slutpunkt,
                                        (=skärningspunkt med
                                        tillämpningsområdets
                                        yttre gräns)
---

1       65 34.930       24 08.570       a-riktningsgivande
                                        punkt utanför
                                        tillämpningsområdet
Linje b)

20      65 45.930       24 06.264
21      65 45.980       24 02.460
22      65 43.930       23 59.210
23      65 41.930       24 01.410
29      65 41.177       24 01.101       b-slutpunkt
---

24      65 35.930       23 58.960       b-brytpunkt utanför
                                        tillämpningsområdet
2       65 34.930       23 59.849       b-riktningsgivande
                                        punkt utanför
                                        tillämpningsområdet
Linje c)

22      65 43.930       23 59.210
39      65 43.162       23 57.977       c-slutpunkt
---

32      65 38.930       23 51.210       c-brytpunkt utanför
                                        tillämpningsområdet
33      65 37.930       23 50.360       c-brytpunkt utanför
                                        tillämpningsområdet
3       65 34.930       23 51.552       c-riktningsgivande
                                        punkt utanför
                                        tillämpningsområdet
Linje d)

40      65 44.530       24 00.167
49      65 44.492       23 56.166       d-slutpunkt
---

41      65 44.430       23 50.010       d-brytpunkt utanför
                                        tillämpningsområdet
42      65 43.530       23 48.210       d-brytpunkt utanför
                                        tillämpningsområdet
43      65 42.730       23 48.410       d-brytpunkt utanför
                                        tillämpningsområdet
44      65 41.330       23 46.560       d-brytpunkt utanför
                                        tillämpningsområdet
4       65 34.929       23 41.055       d-riktningsgivande
                                        punkt utanför
                                        tillämpningsområdet
Linje e)

12      65 43.930       24 09.710
52      65 43.880       24 13.860
59      65 40.726       24 16.642       e-slutpunkt
---

5       65 34.931       24 21.721       e-riktningsgivande
                                        punkt utanför
                                        tillämpningsområdet
Linje f)

52      65 43.880       24 13.860
62      65 43.730       24 19.110
69      65 43.018       24 20.749       f-slutpunkt
---

63      65 42.230       24 22.560       f- brytpunkt utanför
                                        tillämpningsområdet
6       65 34.931       24 24.993       f-riktningsgivande
                                        punkt utanför
                                        tillämpningsområdet
Förklaringar till kartan

Tillämpningsområdets sydgräns med tresiffriga tal 991, 992, 993, 994, 100, 444, 101, 189, 437, 222.

Riksgränsens brytpunkter utan numrering.

Fredningszonernas mittlinjer med tvåsiffriga tal.

Linje a: 10, 11, 12, 13, 19.

Linje b: 20, 21, 22, 23, 29.

Linje c: 22, 39.

Linje d: 40, 49.

Linje e: 12, 52, 59.

Linje f: 52, 62, 69.

Bilaga 2. Fångstplatser

Håv

Vaarankoski             Vojakkala by    Övre Vojakkala bys
                                        samfällighetsförening/
                                        delägarlag
Kukkolaforsen           Kukkola by      Kukkolas
                                        samfällighetsförening/
                                        delägarlag
                                        Kukkolas
                                        sikfiskeförening
Matkakoski              Korpikylä       Korpikyläs delägarlag
                                        Matkakoski
                                        sikfiskeförening
Vuennonkoski            Vitsaniemis by  Pekanpääs fiskelag
                                        Vitsaniemis
                                        fiskeförening
Flytnät och kullenät

Mustasaari              Karungis by     Karungis delägarlag/
                                        Karungis
                                        traditionsfiskares
                                        andelslag
                                        Karungis fiskeförening
Järviväylä              Karungis by     Karungis delägarlag/
                                        Karungis
                                        traditionsfiskares
                                        andelslag
                                        Karungis fiskeförening
Matkakoski              Korpikylä       Korpikyläs delägarlag
Tuoheanlahti            Korpikylä       Korpikyläs delägarlag
Kultaniitty             Pekanpää        Pekanpääs fiskelag
                                        Vitsaniemis
                                        fiskeförening
Pukulmi                 Kainuunkylä     Kainuunkyläs fiskelag
                                        Päkkilä-Hedenäset
                                        fiskeförening
Tulkkila                Armassaari      Armassaari fiskelag
Laurinhieta             Nuotioranta     Nuotioranta fiskelag
                                        Luppios laxfiskeförening
Karjosaari              Alkkula         Alkkula fiskelag
                                        Ruskolas fiskeförening
Vasikkasaari            Närkki-Tengeliö Närkki-Tengeliö fiskelag
Hannukkala              Närkki-Tengeliö Närkki-Tengeliö fiskelag
Kauvosaari              Kauliranta      Kauliranta fiskelag
Koulunapaja             Kauliranta      Kauliranta fiskelag
Juoksenki               Juoksenki by    Juoksenki fiskelag
                                        Niemi-Saloniemi
                                        fiskelag
                                        Juoksengi Pia fiskelag