SFS 1996:359 Lag om europeiska företagsråd

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2011:427) om europeiska företagsråd / SFS 1996:359 Lag om europeiska företagsråd
SFS 1996_359 Lag om europeiska företagsråd

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:359

Utkom från trycket
den 29 maj 1996

Lag

om europeiska företagsråd;

utfärdad den 9 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om inrättande av europeiska före-

tagsråd bestående av arbetstagarrepresentanter eller införande av något
annat förfarande för information till och samråd med arbetstagare i gemen-
skapsföretag och företagsgrupper som verkar i minst två EES-länder.

2 § Informations- och samrådsförfarandet kommer till stånd på följande
sätt. Det bildas en förhandlingsdelegation för arbetstagarna som har till
uppgift att tillsammans med gemenskapsföretaget, eller det kontrollerande
företaget i en företagsgrupp, träffa ett avtal om europeiskt företagsråd eller
något annat förfarande för information och samråd. I vissa fall skall ett
europeiskt företagsråd inrättas enligt 23-35 §§.

Definitioner

3 § I denna lag avses med

- EES-länder: staterna i Europeiska unionen, med undantag för Förenade

kungariket Storbritannien och Nordirland, samt de övriga stater som omfat-
tas av EES-avtalet,

-företag: en ekonomisk verksamhet i privat eller offentlig regi som be-

drivs av en fysisk eller en juridisk person,

- gemenskapsföretag: ett företag som har verksamhet i minst två EES-

länder,

- kontrollerande företag: ett företag som utövar ett bestämmande infly-

tande över ett annat företag, det kontrollerade företaget,

-företagsgrupp: en grupp av företag, som har företag i minst två EES-

länder, där ett kontrollerande företag och minst ett kontrollerat företag
ingår.

Lagens tillämpningsområde

4 § Denna lag gäller för

1. gemenskapsföretag som har

- minst 1 000 arbetstagare i EES-länderna, och
- minst 150 arbetstagare i vart och ett av minst två EES-länder, samt

2. företagsgrupper som har

- minst 1 000 arbetstagare i EES-länderna,

- minst två av sina företag i olika EES-länder, och
- minst ett av sina företag med minst 150 arbetstagare i ett EES-land

1

Prop. 1995/96:163, bet. 1995/96:AU8 , rskr. 1995/96:218.

Jfr rådets direktiv 94/45/EG av den 22 september 1994 om inrättandet av ett europeiskt

företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för
information till och samråd med arbetstagare (EGT nr L 254, 30.9.1994, s. 64, Celex
394L0045).

567

background image

SFS 1996:359

och minst ett annat av sina företag med minst 150 arbetstagare i ett annat
EES-land.

Antalet arbetstagare i Sverige beräknas som ett medeltal av antalet ar-

betstagare under de två närmast föregående verksamhetsåren.

5 § När ett gemenskapsföretag eller det kontrollerande företaget i en
företagsgrupp har säte i Sverige vilar förpliktelserna enligt denna lag på det
företaget. Bestämmelserna i 16 och 26 §§ om hur arbetstagarrepresentanter
skall utses tillämpas även på filialer och kontrollerade företag i Sverige.

När gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp inte har säte i något EES-land, skall förpliktelserna enligt denna lag
vila på en filial eller ett kontrollerat företag i Sverige, om gemenskapsföre-
taget eller det kontrollerande företaget har utsett filialen eller företaget i
Sverige att svara för förpliktelserna.

När gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp inte har säte i något EES-land och inte heller har utsett en filial eller
ett företag i något EES-land, skall förpliktelserna enligt denna lag vila på en
filial eller ett kontrollerat företag i Sverige, om det där finns fler arbetstaga-
re än i någon annan verksamhet som gemenskapsföretaget bedriver i EES-
länderna eller i något annat företag som företagsgruppen har i EES-län-
derna.

6 § I fråga om gemenskapsföretag eller företagsgrupper där det vid tiden
för lagens ikraftträdande finns gällande avtal om gränsöverskridande in-
formation till och samråd med arbetstagare och som omfattar alla gemen-
skapsföretagets eller företagsgruppens arbetstagare i EES-länderna, gäller
endast 39-41 §§.

När ett sådant avtal löper ut skall lagen tillämpas i sin helhet. Om avtalet

förnyas gäller dock fortfarande endast 39-41 §§.

7 § Genqm ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central
arbetstagarorganisation får det göras avvikelser från lagens bestämmelser,
under förutsättning att avtalet inte innebär att mindre förmånliga regler
skall tillämpas för arbetstagarsidan än som följer av rådets direktiv
94/45/EG av den 22 september 1994 om inrättandet av ett europeiskt
företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemen-
skapsföretag för information till och samråd med arbetstagare2.

8 § Gemenskapsföretags eller företagsgruppers verksamheter som är av
religiös, vetenskaplig, konstnärlig eller annan ideell natur eller som har
kooperativt, fackligt, politiskt eller annat opinionsbildande ändamål un-
dantas från lagens tillämpningsområde såvitt avser verksamhetens mål och
inriktning.

Kontrollerande företag

9 § Om inte annat visas, skall ett företag anses utöva ett bestämmande
inflytande över ett annat företag, om det i eget eller någon annans namn

1. har rätt att utse fler än hälften av medlemmarna i det andra företagets

styrelse eller motsvarande ledningsorgan,

2

EGT nr L 254, 30.9.1994, s. 64 (Celex 394L0045).

568

background image

SFS 1996:359

2. kontrollerar mer än hälften av rösterna för aktierna eller andelarna i

företaget, eller

3. äger mer än hälften av aktierna eller andelarna i företaget.

10 § Om flera företag inom en företagsgrupp anses kunna utöva ett be-
stämmande inflytande över ett annat företag, skall i första hand det företag
som avses i 9 § 1 och i andra hand det företag som avses i 9 § 2 anses som

kontrollerande företag. Detta gäller om det inte visas att ett annat företag
utövar ett bestämmande inflytande.

11 § Sådana investmentbolag som avses i artikel 3.5 a eller 3.5 c i rådets

förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av
företagskoncentrationer3 skall inte anses vara kontrollerande företag i för-
hållande till andra företag på grund av aktie- eller andelsinnehav, även om
kraven i 9 § är uppfyllda.

12 § En konkursförvaltare, god man eller likvidator som vidtar åtgärder

enligt bestämmelserna i konkurslagen (1987:672), ackordslagen (1970:847),
aktiebolagslagen (1975:1385) eller motsvarande lagstiftning skall vid till-

lämpningen av denna lag inte anses utöva ett bestämmande inflytande över

ett företag.

Företagets ansvar

13 § Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en före-

tagsgrupp skall aktivt verka för inrättandet av ett europeiskt företagsråd
eller införandet av något annat förfarande för information och samråd.

Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget skall tillhandahål-

la uppgifter om antalet arbetstagare i verksamheter som gemenskapsföreta-
get eller företagsgruppen bedriver i olika EES-länder.

Förhandlingsdelegation för arbetstagarna

När en förhandlingsdelegation skall bildas

14 § En förhandlingsdelegation för arbetstagarna skall bildas

1. när gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en före-

tagsgrupp tar initiativ till förhandlingar om inrättande av ett europeiskt

företagsråd eller införande av något annat förfarande för information och
samråd, eller

2. när minst 100 arbetstagare eller behöriga representanter för dem vid

minst två verksamheter eller företag i minst två EES-länder skriftligen be-

gär att sådana förhandlingar skall inledas.

Sammansättning

15 § I arbetstagarnas förhandlingsdelegation skall arbetstagarna företrä-

das av en ledamot från vart och ett av de EES-länder där gemenskapsföre-
taget har verksamhet eller där det kontrollerande företaget eller något kon-
trollerat företag i en företagsgrupp finns. Därutöver skall

1. ytterligare en ledamot utses för varje EES-land där minst 25 procent

3

EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 1 (Celex 389R4064).

569

background image

SFS 1996:359

men mindre än 50 procent av gemenskapsföretagets eller företagsgruppens
arbetstagare finns,

2. ytterligare två ledamöter utses för varje EES-land där minst 50 procent

men mindre än 75 procent av gemenskapsföretagets eller företagsgruppens
arbetstagare finns, eller

3. ytterligare tre ledamöter utses för det EES-land där minst 75 procent

av gemenskapsföretagets eller företagsgruppens arbetstagare finns.

Arbetstagarnas förhandlingsdelegation skall underrätta gemenskapsföre-

taget eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp om sin samman-
sättning.

Hur de svenska ledamöterna utses

16 § De svenska ledamöterna i arbetstagarnas förhandlingsdelegation ut-
ses av den eller de lokala arbetstagarorganisationer i Sverige som £r bundna
av kollektivavtal i förhållande till gemenskapsföretaget eller ett eller flera
företag i en företagsgrupp. Om det finns flera kollektivavtalsbundna lokala
arbetstagarorganisationer och dessa inte kommer överens om annat gäller
följande ordning för att utse ledamöterna.

Om det är fråga om att utse en ledamot skall denna utses av den lokala

arbetstagarorganisation som företräder det största antalet av de kollektivav-
talsbundna arbetstagarna i Sverige vid gemenskapsföretaget eller företags-
gruppen. Om det är fråga om att utse flera ledamöter skall den ordning
gälla för hur arbetstagarrepresentanter utses som finns angiven i 8 § andra
och tredje styckena lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda.

Om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal i förhållande till någon

arbetstagarorganisation, skall de svenska ledamöterna utses av den lokala
arbetstagarorganisation i Sverige som företräder flest arbetstagare vid ge-

menskapsföretaget eller företagsgruppen. Detta gäller om de lokala arbets-
tagarorganisationerna inte kommer överens om annat.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation

skall anses som en organisation.

Kostnader

17 § Kostnaderna för att en förhandlingsdelegation för arbetstagarna

skall kunna bildas och utföra sina uppgifter skall bäras av gemenskaps-
företaget eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp, i den ut-
sträckning kostnaderna är skäliga.

Förhandlingar

18 § Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en före-

tagsgrupp skall begära förhandlingar med arbetstagarnas förhandlingsdele-
gation i syfte att nå ett avtal om europeiskt företagsråd eller de närmare
riktlinjerna för något annat förfarande för information och samråd. Vid för-
handlingarna får arbetstagarnas förhandlingsdelegation biträdas av experter
som delegationen utser.

19 § Arbetstagarnas förhandlingsdelegation får, med minst två tredje-

delar av rösterna, besluta att inte inleda sådana förhandlingar som avses i

18 § eller att avbryta pågående förhandlingar med syfte att inte ingå något

570

background image

SFS 1996:359

avtal. En begäran om att sammankalla en förhandlingsdelegation för att in-
leda eller återuppta förhandlingar får göras tidigast två år efter ett sådant
beslut, om inte parterna kommer överens om något annat.

20 § För att arbetstagarnas förhandlingsdelegation skall kunna ingå ett
avtal om europeiskt företagsråd eller något annat förfarande för information
och samråd, måste mer än hälften av ledamöterna i delegationen enas om
det.

Avtal

21 § I ett avtal om europeiskt företagsråd skall fastställas

1. de företag eller verksamheter som skall omfattas av avtalet,

2. företagsrådets sammansättning och mandatperiod,
3. företagsrådets uppgifter och förfarande för information och samråd,

4. platsen för företagsrådets möten samt mötesfrekvensen och mötenas

längd,

5. de ekonomiska och materiella resurser som skall ställas till företags-

rådets förfogande, och

6. avtalets löptid och omförhandlingsförfarande, särskilt med beaktande

av förändringar i gemenskapsföretagets eller företagsgruppens verksamhet.

22 § I stället för ett avtal om europeiskt företagsråd kan parterna avtala
om något annat förfarande för information till och samråd med arbetstagar-
na. Ett sådant avtal skall innehålla riktlinjer för informations- och samråds-
förfarandet och behandla

- arbetstagarrepresentanternas rätt till information, särskilt om gränsöver-

skridande frågor som har en betydande inverkan på arbetstagarnas intres-
sen, och

- arbetstagarrepresentanternas rätt att sammanträda för att diskutera den

information de har fått.

Vad som gäller om avtal inte träffas

När reglerna skall tillämpas
23 § Ett europeiskt företagsråd skall inrättas enligt 24-35 §§ om

1. gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp och arbetstagarnas förhandlingsdelegation kommer överens om det,

2. gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp vägrar att inleda förhandlingar med arbetstagarnas förhandlingsdele-
gation inom sex månader från det att förhandlingar har begärts enligt 14 §,

3. gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp och arbetstagarnas förhandlingsdelegation inte har nått en överens-
kommelse om ett avtal om europeiskt företagsråd eller något annat förfa-
rande för information och samråd inom tre år antingen från tidpunkten då
gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget tog initiativ till för-
handlingar enligt 14 § eller från tidpunkten för begäran om förhandlingar
enligt 14 §, eller

4. ett avtal som avses i 6 § eller som har träffats enligt bestämmelserna i

denna lag upphör att gälla och ett nytt avtal inte har träffats inom sex må-
nader från upphörandet.

571

background image

SFS 1996:359

Det europeiska företagsrådets sammansättning

24 § Det europeiska företagsrådet skall bestå av högst 30 ledamöter.

I företagsrådet skall arbetstagarna företrädas av minst en ledamot från

vart och ett av de EES-länder där gemenskapsföretaget har verksamhet eller

där det kontrollerande företaget eller något kontrollerat företag i en före-
tagsgrupp finns. Därutöver skall

1. ytterligare två ledamöter utses för varje EES-land där minst 25 procent

men mindre än 50 procent av gemenskapsföretagets eller företagsgruppens
arbetstagare finns,

2. ytterligare fyra ledamöter utses för varje EES-land där minst 50 pro-

cent men mindre än 75 procent av gemenskapsföretagets eller företagsgrup-
pens arbetstagare finns, eller

3. ytterligare sex ledamöter utses för det EES-land där minst 75 procent

av gemenskapsföretagets eller företagsgruppens arbetstagare finns.

Om inte annat avtalas skall företagsrådet vartannat år pröva, om föränd-

ringar i gemenskapsföretagets eller företagsgruppens verksamhet leder till
att företagsrådet skall ges en ny sammansättning. Vid denna prövning skall
första och andra styckena tillämpas.

25 § Det europeiska företagsrådet skall underrätta gemenskapsföretaget
eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp om sin sammansätt-
ning.

Hur de svenska ledamöterna utses
26 § De svenska ledamöterna i det europeiska företagsrådet utses bland
de anställda i Sverige vid gemenskapsföretaget eller företagsgruppen.

Ledamöterna i företagsrådet utses av den eller de lokala arbetstagaror-

ganisationer i Sverige som är bundna av kollektivavtal i förhållande till
gemenskapsföretaget eller ett eller flera företag i en företagsgrupp. Om det
finns flera kollektivavtalsbundna lokala arbetstagarorganisationer och dessa
inte kommer överens om annat gäller följande ordning för att utse ledamö-
terna.

Om det är fråga om att utse en ledamot skall denna utses av den lokala

arbetstagarorganisation som företräder det största antalet av de kollektivav-
talsbundna arbetstagarna i Sverige vid gemenskapsföretaget eller företags-
gruppen. Om det är fråga om att utse flera ledamöter skall den ordning
gälla för hur arbetstagarrepresentanter utses som finns angiven i 8 § andra

och tredje styckena lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de pri-
vatanställda.

Om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal i förhållande till någon

arbetstagarorganisation, skall de svenska ledamöterna utses av den lokala
arbetstagarorganisation i Sverige som företräder flest arbetstagare vid ge-
menskapsföretaget eller företagsgruppen. Detta gäller om de lokala arbets-
tagarorganisationerna inte kommer överens om annat.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation

skall anses som en organisation.

Arbetsordning och arbetsutskott

27 § Företagsrådet fastställer sin egen arbetsordning.

Företagsrådet skall, när dess storlek föranleder det, inom sig utse ett ar-

betsutskott som består av högst tre ledamöter.

572

background image

SFS 1996:359

Rätt till information och samråd
28 § Det europeiska företagsrådet skall ha rätt till information och sam-
råd i frågor som rör

- hela gemenskapsföretaget,
- hela företagsgruppen, eller
- minst två av gemenskapsföretagets eller företagsgruppens verksamhe-

ter eller företag som är belägna i olika EES-länder.

När det gäller sådana gemenskapsföretag eller företagsgrupper som avses

i 5 § andra och tredje styckena, skall företagsrådets befogenheter avse
frågor som rör

- samtliga verksamheter eller företag som är belägna i EES-länderna, el-

ler

-minst två av verksamheterna eller företagen som är belägna i olika

EES-länder.

29 § Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en före-
tagsgrupp skall minst en gång om året sammanträffa med det europeiska
företagsrådet och därvid ge information och samråda om utvecklingen i ge-
menskapsföretagets eller företagsgruppens affärsverksamhet och om dess
framtidsutsikter.

Inför mötet skall gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget

ge företagsrådet en skriftlig rapport om de förhållanden som mötet skall
handla om.

Mötet skall särskilt handla om följande förhållanden, nämligen

1. gemenskapsföretagets eller företagsgruppens struktur,

2. gemenskapsföretagets eller företagsgruppens ekonomiska och finansi-

ella situation,

3. den förväntade utvecklingen i gemenskapsföretagets eller företags-

gruppens verksamhet, produktion och försäljning,

4. sysselsättningsläget och dess förmodade utveckling,
5. investeringar,
6. betydande organisationsförändringar,
7. införandet av nya arbetsmetoder eller produktionsprocesser,

8. produktionsöverföringar,
9. fusioner,

10. nedskärningar eller nedläggning av företag, verksamheter eller bety-

dande delar av dessa, och

11. kollektiva uppsägningar.

30 § Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en före-
tagsgrupp skall, så snart det kan ske, underrätta arbetsutskottet om särskilda
omständigheter som i avsevärd utsträckning påverkar arbetstagarnas intres-
sen, särskilt vid omlokalisering, nedläggning av verksamheter eller företag
eller kollektiva uppsägningar.

Om arbetsutskottet så begär skall gemenskapsföretaget eller det kontrol-

lerande företaget sammanträffa med arbetsutskottet för att informera och
samråda med detta om sådana särskilda omständigheter som avses i första
stycket. Vid sådana möten har dessutom de ledamöter i det europeiska före-

tagsrådet rätt att delta som företräder arbetstagarna vid de verksamheter
eller företag som är direkt berörda av omständigheterna.

Inför mötet skall gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget

573

background image

SFS 1996:359

ge arbetsutskottet en skriftlig rapport om de förhållanden som mötet skall
handla om. Arbetsutskottet har rätt att yttra sig över rapporten. Om det inte
finns något arbetsutskott, skall vad som sägs om arbetsutskottet avse före-
tagsrådet.

Regler för det europeiska företagsrådet eller arbetsutskottet

31 § Det europeiska företagsrådet eller arbetsutskottet får biträdas av ex-
perter som företagsrådet eller utskottet utser.

32 § Det europeiska företagsrådet eller arbetsutskottet har rätt att på ge-

menskapsföretagets eller det kontrollerande företagets bekostnad samman-
träda enskilt inför sammanträffanden med gemenskapsföretaget eller det
kontrollerande företaget i en företagsgrupp.

Därutöver har företagsrådet rätt att på gemenskapsföretagets eller det

kontrollerande företagets bekostnad sammanträda enskilt ytterligare en
gång per år.

33 § Det europeiska företagsrådet eller arbetsutskottet skall informera
representanter för arbetstagarna vid gemenskapsföretaget eller företags-
gruppen om innehållet i och utgången av informations- och samrådsför-
farandet. Om det inte finns några arbetstagarrepresentanter, skall samtliga
arbetstagare informeras.

34 § Fyra år efter det att det europeiska företagsrådet har inrättats skall
företagsrådet pröva om förhandlingar skall inledas för att sluta ett avtal som

avses i 21 eller 22 § eller om 24-35 §§ skall tillämpas även i fortsättningen.

Avtal enligt 21 eller 22 § ingås av företagsrådet. För att avtal skall kunna

ingås krävs att mer än hälften av ledamöterna i rådet enas om det.

Kostnader

35 § Det europeiska företagsrådets och arbetsutskottets kostnader skall
bäras av gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en före-
tagsgrupp, i den utsträckning kostnaderna är skäliga.

�vriga bestämmelser

36 § Arbetstagarnas förhandlingsdelegation och ett europeiskt företags-
råd kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför
domstolar och andra myndigheter.

När ett företagsråd börjar verka övertar det alla rättigheter och skyldighe-

ter från förhandlingsdelegationen och inträder som part i avtalet om europe-
iskt företagsråd.

Skydd för arbetstagarrepresentanter
37 § Bestämmelserna i 3 § första stycket, 4 § och 6-8 §§ lagen (1974:358)
om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen skall gälla på motsva-
rande sätt för arbetstagarrepresentanter som är anställda i Sverige och utför
uppgifter enligt denna lag.

574

background image

SFS 1996:359

Tystnadsplikt

38 § Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en före-
tagsgrupp får föreskriva tystnadsplikt för arbetstagarrepresentanter och ex-

perter som utför uppgifter enligt denna lag, om det är nödvändigt med hän-
syn till företagets bästa.

Den som under tystnadsplikt har fått information för ett europeiskt före-

tagsråds räkning, får trots tystnadsplikten föra informationen vidare till de
andra ledamöterna av företagsrådet och till företagsrådets experter. Rätten
att föra informationen vidare gäller endast om uppgiftslämnaren underrättar
mottagaren om tystnadsplikten. I sådant fall gäller tystnadsplikten även för
mottagaren.

Andra stycket gäller även för ledamöter av arbetstagarnas förhandlings-

delegation och andra organ för samråd och information enligt denna lag.

Skadestånd
39 § Den som bryter mot denna lag eller mot ett avtal om europeiskt
företagsråd eller något annat förfarande för information och samråd skall
ersätta uppkommen skada i enlighet med bestämmelserna i 55 och 56 §§,
57 § andra stycket, 60 § första stycket samt 61 och 62 §§ lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet.

Vid tillämpningen av dessa bestämmelser skall vad som där sägs om

arbetsgivare gälla även för gemenskapsföretag eller kontrollerande företag
i en företagsgrupp och vad som sägs om arbetstagarorganisation gälla
även för europeiskt företagsråd, arbetstagarnas förhandlingsdelegation eller
andra organ för information till och samråd med arbetstagare.

Om det inte finns något europeiskt företagsråd eller någon arbetstagarnas

förhandlingsdelegation som kan föra talan enligt denna lag, är gemenskaps-
företaget eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp skadestånds-
skyldigt gentemot berörda arbetstagarorganisationer.

Rättegång
40 § Mål om tillämpningen av denna lag skall handläggas enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Vid tillämpningen av den lagen skall vad som där sägs om arbetsgivare

gälla även för gemenskapsföretag eller kontrollerande företag i en företags-
grupp och vad som sägs om arbetstagarorganisation gälla även för europe-
iskt företagsråd, arbetstagarnas förhandlingsdelegation eller andra organ för
information till och samråd med arbetstagare. Vad som där sägs om kollek-

tivavtal skall gälla även för sådana avtal som avses i denna lag.

Mål om tillämpningen av denna lag skall handläggas av Arbetsdomstolen

som första domstol.

Mål om tillämpningen av 38 § skall handläggas skyndsamt.

41 § När någon vill yrka skadestånd enligt denna lag, gäller i tillämpliga
delar vad som sägs i 64, 65 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestäm-
mande i arbetslivet. Vid tillämpningen av 64 § skall gemenskapsföretag,
kontrollerande företag i en företagsgrupp, europeiskt företagsråd, arbetsta-
garnas förhandlingsdelegation och andra organ för information till och sam-
råd med arbetstagare anses ha förhandlingsrätt enligt 10 § lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet. Den tid enligt 65 § inom vilken talan
senast skall väckas, skall vara åtta månader.

575

background image

SFS 1996:359

Denna lag träder i kraft den 22 september 1996.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ULRICA MESSING
(Arbetsmarknadsdepartementet)

576

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.