SFS 1996:1057 Lag ändring i lagen (1996:359) om europeiska företags-råd

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2011:427) om europeiska företagsråd / SFS 1996:1057 Lag ändring i lagen (1996:359) om europeiska företags-råd
SFS 1996_1057 Lag ändring i lagen (1996_359) om europeiska företags-råd

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1057

Utkom från trycket
den 19 november 1996

Lag
ändring i lagen (1996:359) om europeiska företags-
råd;

utfärdad den 31 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (1996:359) om

europeiska företagsråd skall ha följande lydelse.

12 § En konkursförvaltare, rekonstruktör eller likvidator som vidtar

åtgärder enligt bestämmelserna i konkurslagen (1987:672), lagen
(1996:764) om företagsrekonstruktion, aktiebolagslagen (1975:1385)
eller motsvarande lagstiftning skall vid tillämpningen av denna lag inte
anses utöva ett bestämmande inflytande över ett företag.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Bet. 1996/97:LU5, rskr. 1996/97:19.

1803

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.