SFS 2006:477 Lag om arbetstagarinflytande i europakooperativ

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2011:427) om europeiska företagsråd / SFS 2006:477 Lag om arbetstagarinflytande i europakooperativ
060477.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om arbetstagarinflytande i europakooperativ;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Lagens innehåll och tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om arbetstagarinflytande i europa-
kooperativ som bildas eller har bildats

a) av minst två juridiska personer,
b) genom ombildning, eller
c) av enbart fysiska personer eller av en juridisk person och fysiska perso-

ner, om dessa tillsammans har eller hade minst 50 arbetstagare i minst två
EES-stater vid bildandet av europakooperativet.

För europakooperativ som inte omfattas av första stycket gäller bestäm-

melserna efter det att europakooperativet har registrerats

a) om sammanlagt minst en tredjedel av arbetstagarna i europakooperati-

vet, dess dotterföretag och filialer i minst två EES-stater begär detta, eller

b) om arbetsstyrkan i europakooperativet, dess dotterföretag och filialer

uppgår eller uppgått till sammanlagt minst 50 arbetstagare i minst två EES-
stater.

2 § Arbetstagarinflytandet kommer till stånd på följande sätt. Det bildas en
förhandlingsdelegation för arbetstagarna, som har till uppgift att med dem
som direkt deltar i bildandet av ett europakooperativ träffa ett avtal om ar-
betstagarinflytande i europakooperativet. I vissa fall skall ett arbetstagarråd
inrättas och regler om medverkan tillämpas enligt 35�66 §§. Regler om hur
arbetstagarledamöter i vissa fall utses till stämmor finns i 67 och 68 §§.

3 § Verksamhet som är av religiös, vetenskaplig, konstnärlig eller annan
ideell natur eller som har kooperativt, fackligt, politiskt eller annat opinions-
bildande ändamål undantas från lagens tillämpningsområde i fråga om verk-
samhetens mål och inriktning.

1 Prop. 2005/06:170, bet. 2005/06:AU9, rskr. 2005/06:315.

2 Jfr rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för
europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande (EUT L
207, 18.8.2003, s. 25, Celex 32003L0072).

SFS 2006:477

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:477

4 § Bestämmelserna i 8�12 §§ om förhandlingsdelegationen och i 22�
34 §§ om förhandlingsförfarandet samt i 35�39, 45�61 och 63�66 §§ om
vad som gäller om avtal inte träffas, gäller när ett europakooperativ skall ha
eller har sitt säte i Sverige.

Bestämmelserna i 13�21, 40�44 och 62 §§ om fördelning av platser och

om hur ledamöter för arbetstagare i Sverige utses gäller oavsett var europa-
kooperativet skall ha eller har sitt säte.

Bestämmelserna i 67 och 68 §§ om arbetstagarledamöter för medverkan

vid stämmor gäller när ett europakooperativ inte kommer att ha eller inte har
sitt säte i Sverige.

5 § När en ordning för arbetstagarinflytande skall fastställas i fall som av-
ses i 1 § första stycket c skall vad som sägs i denna lag om deltagande juri-
diska personer gälla för fysiska personer som deltar i bildandet av europa-
kooperativet.

6 § När en ordning för arbetstagarinflytande skall fastställas i fall som av-
ses i 1 § andra stycket skall vad som sägs om deltagande juridiska personer,
berörda dotterföretag och berörda filialer gälla för europakooperativet res-
pektive dess dotterföretag och filialer.

Definitioner

7 § I denna lag avses med

� EES-stater: staterna i Europeiska unionen samt de övriga stater som

omfattas av EES-avtalet,

� europakooperativ: en kooperativ förening som bildas i enlighet med rå-

dets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för euro-
peiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)

3,

� deltagande juridisk person: bolag enligt civil- eller handelslagstiftning

med undantag av sådana som inte drivs i vinstsyfte, inbegripet kooperativa
sammanslutningar samt andra offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska
personer som bildas och regleras enligt lagstiftningen i en EES-stat, som di-
rekt deltar i bildandet av ett europakooperativ,

� dotterföretag: ett företag som ett annat företag utövar ett bestämmande

inflytande över i enlighet med vad som anges i 9�12 §§ lagen (1996:359)
om europeiska företagsråd,

� berörda dotterföretag eller berörda filialer: dotterföretag eller filialer

till en deltagande juridisk person och som föreslås bli dotterföretag eller fili-
aler till ett europakooperativ när detta bildas,

� medverkan: det arbetstagarinflytande som utövas genom rätten att
a) välja eller på annat sätt utse några av ledamöterna i ett företags tillsyns-

eller förvaltningsorgan, eller

b) föreslå eller avvisa några eller alla ledamöter i ett företags tillsyns- eller

förvaltningsorgan,

� arbetstagarråd: organ som företräder arbetstagarna i ett europakoopera-

tiv och dess dotterföretag och filialer vid information och samråd samt, i fö-
rekommande fall, utövar rätten till medverkan i europakooperativet.

3 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

background image

3

SFS 2006:477

Förhandlingsdelegation för arbetstagarna

Inrättande av en förhandlingsdelegation

8 § De deltagande juridiska personerna skall så snart som möjligt vidta
nödvändiga åtgärder för att en förhandlingsdelegation för arbetstagarna skall
kunna inrättas.

De deltagande juridiska personerna skall lämna information om namnen

på och antalet arbetstagare i de deltagande juridiska personerna, berörda dot-
terföretagen och berörda filialerna samt namnen på övriga dotterföretag och
filialer i EES-staterna. Informationen skall lämnas till arbetstagarnas repre-
sentanter i de deltagande juridiska personerna, berörda dotterföretagen och
berörda filialerna.

9 § En förhandlingsdelegation för arbetstagarna skall inrättas i enlighet
med bestämmelserna i 10�21 §§. Ledamöter till förhandlingsdelegationen
skall väljas eller utses inom tio veckor från det att de deltagande juridiska
personerna fullgjort sina skyldigheter enligt 8 §. Förhandlingsdelegationen
företräder arbetstagarna i de deltagande juridiska personerna, berörda dotter-
företagen och berörda filialerna i förhandlingar med de deltagande juridiska
personerna om ett avtal om arbetstagarinflytande i europakooperativet.

Fördelning av platser mellan arbetstagare i de olika EES-staterna

10 § Arbetstagarna i de deltagande juridiska personerna, berörda dotter-
företagen och berörda filialerna i varje EES-stat skall tilldelas en ordinarie
plats i förhandlingsdelegationen för varje hel eller påbörjad tiondel som de
tillsammans utgör av samtliga arbetstagare i de deltagande juridiska perso-
nerna, berörda dotterföretagen och berörda filialerna i samtliga EES-stater.

11 § När ett europakooperativ skall bildas genom fusion skall arbetsta-
garna i de olika EES-staterna tilldelas extraplatser i förhandlingsdelegatio-
nen om det behövs för att minst en representant skall kunna utses för arbets-
tagarna i varje deltagande juridisk person som föreslås upphöra i och med
fusionen.

De extraplatser som tilldelas arbetstagarna enligt första stycket får dock

inte överstiga tjugo procent av de platser som sammanlagt tilldelats arbetsta-
garna enligt 10 §. Om hela behovet av extraplatser med hänsyn till detta inte
kan täckas, skall de tillgängliga platserna tilldelas arbetstagarna i de delta-
gande juridiska personerna i olika EES-stater i fallande ordning efter antalet
arbetstagare i de deltagande juridiska personer som föreslås upphöra i och
med fusionen.

Tilldelningen av extraplatser får inte medföra att arbetstagare blir repre-

senterade av mer än en ledamot.

12 § Om antalet arbetstagare i de deltagande juridiska personerna, berörda
dotterföretagen eller berörda filialerna förändras under den tid förhandlings-
delegationen verkar och förändringen är av sådan omfattning att den påver-
kar fördelningen av antalet platser mellan arbetstagarna i olika EES-stater,
skall fördelningen enligt 10 och 11 §§ göras om.

background image

4

SFS 2006:477

Fördelning av platser mellan arbetstagare i olika företag och filialer i
Sverige

13 § De ordinarie platser i förhandlingsdelegationen som tilldelas arbetsta-
gare i Sverige, skall fördelas mellan arbetstagarna i de deltagande juridiska
personerna i Sverige i fallande ordning efter antalet arbetstagare i de juri-
diska personerna. Arbetstagarna i varje deltagande juridisk person tilldelas
högst en plats per juridisk person.

Om det efter fördelningen återstår ordinarie platser att fördela, fördelas

dessa mellan arbetstagarna i berörda dotterföretag och berörda filialer i fal-
lande ordning efter antalet arbetstagare i respektive dotterföretag eller filial.
Arbetstagarna i varje dotterföretag eller filial tilldelas högst en plats per fö-
retag respektive filial.

Om det därefter återstår ordinarie platser att fördela, fördelas dessa mellan

arbetstagarna i de deltagande juridiska personerna, berörda dotterföretagen
och berörda filialerna med en plats vardera i fallande ordning efter antalet
arbetstagare i de deltagande juridiska personerna, berörda dotterföretagen
eller berörda filialerna. Fördelningen upprepas till dess inga ordinarie platser
återstår att fördela.

14 § De lokala arbetstagarorganisationer som enligt 18 eller 19 § skall utse
ledamöter från Sverige får komma överens om att en annan fördelning av de
ordinarie platserna skall gälla än den som följer av 13 §. En sådan överens-
kommelse skall dock så långt det är möjligt säkerställa att arbetstagarna i
varje deltagande juridisk person tilldelas en plats.

15 § De extraplatser i förhandlingsdelegationen som enligt 11 § kan
komma att tilldelas arbetstagare i Sverige fördelas mellan arbetstagare i
svenska deltagande juridiska personer som föreslås upphöra i och med fusio-
nen i fallande ordning efter antalet arbetstagare i de juridiska personerna.
Fördelningen sker enbart mellan arbetstagare i deltagande juridiska personer
som inte fått någon plats enligt 13 §.

16 § Om fördelningen av antalet platser i förhandlingsdelegationen görs
om enligt 12 §, skall även fördelningen enligt 13 och 15 §§ göras om.

17 § Om arbetstagarna i en deltagande juridisk person, berört dotterföretag
eller berörd filial i Sverige tilldelats en plats i förhandlingsdelegationen och
den deltagande juridiska personen, berörda dotterföretaget eller filialen upp-
hör att vara deltagande eller berört, skall platsen omfördelas även om för-
handlingsdelegationens sammansättning inte skall göras om enligt 12 §.

Om det är en ordinarie plats som skall omfördelas enligt första stycket,

skall platsen tilldelas arbetstagarna i den deltagande juridiska person, det be-
rörda dotterföretag eller den filial som vid närmast föregående fördelning
enligt 13 § stod i tur att få nästa ordinarie plats. Om platsen därigenom
skulle tilldelas arbetstagarna i en juridisk person som redan fått en extraplats
enligt bestämmelserna i 15 §, skall platsen dock gå vidare till arbetstagarna i
den deltagande juridiska person, det dotterföretag eller den filial som där-
efter står näst i tur.

background image

5

SFS 2006:477

Om det är en extraplats som skall omfördelas enligt första stycket, skall

platsen tilldelas arbetstagarna i den deltagande juridiska person som enligt
15 § stod i tur att få nästa extraplats vid det tidigare förfarandet. Om det inte
finns någon sådan deltagande juridisk person skall ingen tilldelas platsen.

Hur ledamöter från Sverige utses

18 § Ledamöter från Sverige i förhandlingsdelegationen utses av den eller
de lokala arbetstagarorganisationer i Sverige som är bundna av kollektiv-
avtal i förhållande till de deltagande juridiska personerna, berörda dotter-
företagen eller berörda filialerna i Sverige.

Om det finns flera kollektivavtalsbundna lokala arbetstagarorganisationer

och dessa inte kommer överens om annat gäller följande ordning för att utse
en eller flera ledamöter. Om det är fråga om att utse en ledamot skall denna
utses av den lokala arbetstagarorganisation som företräder det största antalet
av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna i Sverige vid de deltagande juri-
diska personerna, berörda dotterföretagen och berörda filialerna. Om det är
fråga om att utse flera ledamöter skall den ordning gälla för hur arbets-
tagarrepresentanter utses som finns angiven i 8 § andra och tredje styckena
lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation

skall anses som en organisation.

19 § Om ingen av de deltagande juridiska personerna, berörda dotterföre-
tagen eller berörda filialerna i Sverige är bunden av kollektivavtal i förhål-
lande till någon arbetstagarorganisation, skall ledamöterna från Sverige i
förhandlingsdelegationen utses av den lokala arbetstagarorganisation som
företräder flest arbetstagare i de deltagande juridiska personerna, berörda
dotterföretagen och berörda filialerna i Sverige. Detta gäller dock endast om
de lokala arbetstagarorganisationerna inte kommer överens om annat.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation

skall anses som en organisation.

20 § Finns inte sådan organisation som avses i 19 §, utses ledamöterna i
förhandlingsdelegationen av arbetstagarna i de deltagande juridiska perso-
nerna, berörda dotterföretagen och berörda filialerna i Sverige.

Representativitet för ledamöter från Sverige

21 § En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av bestäm-
melserna i 13 § företräder arbetstagarna i den deltagande juridiska person,
det dotterföretag eller den filial vars arbetstagare tilldelats platsen.

Om flera ledamöter utses för arbetstagarna i en deltagande juridisk per-

son, ett dotterföretag eller en filial med stöd av bestämmelserna i 13 § före-
träder de, om möjligt, lika många arbetstagare var.

En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av 13 § företräder

även arbetstagare i deltagande juridiska personer, dotterföretag och filialer
vars arbetstagare inte tilldelats någon plats i förhandlingsdelegationen. Anta-
let arbetstagare i de deltagande juridiska personer, dotterföretag och filialer

background image

6

SFS 2006:477

vars arbetstagare inte tilldelats någon plats fördelas så jämnt som möjligt
mellan de ledamöter som företräder andra arbetstagare.

En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av bestämmel-

serna i 15 § företräder enbart arbetstagarna i den deltagande juridiska person
som föreslås upphöra i och med fusionen.

Förhandlingar

Förhandlingsperiod

22 § Förhandlingarna mellan de deltagande juridiska personerna och ar-
betstagarnas förhandlingsdelegation om ett avtal om arbetstagarinflytande i
europakooperativet skall inledas så snart förhandlingsdelegationen har inrät-
tats och får pågå i högst sex månader efter inrättandet.

Parterna får gemensamt besluta att förlänga förhandlingsperioden till

sammanlagt högst ett år.

23 § Om tidsfristen i 9 § överskrids på grund av omständigheter som ar-
betstagarna ansvarar för skall den förhandlingsperiod som avses i 22 § anses
börja löpa när tidsfristen enligt 9 § överskrids.

Avstående från eller avbrytande av förhandlingar

24 § Förhandlingsdelegationen får besluta att avstå från att inleda förhand-
lingar om ett avtal om arbetstagarinflytande i europakooperativet eller att
avbryta pågående sådana förhandlingar. Ett sådant beslut får dock inte fattas
om europakooperativet skall bildas genom ombildning och det finns en rätt
till medverkan i den deltagande juridiska person som skall ombildas.

Tidigast två år efter ett beslut enligt första stycket, skall en förhandlings-

delegation sammankallas på nytt om det finns en skriftlig begäran från minst
tio procent av arbetstagarna i europakooperativet, dess dotterföretag och fili-
aler. Parterna får dock gemensamt besluta att inleda eller återuppta förhand-
lingarna tidigare.

Information

25 § De deltagande juridiska personerna skall informera förhandlingsdele-
gationen om förekomsten och omfattningen av arbetstagarinflytande i form
av medverkan i de deltagande juridiska personerna samt om planerna för bil-
dandet av europakooperativet och om hur processen med att bilda europa-
kooperativet fortskrider fram till dess att kooperativet registrerats.

Experter

26 § Förhandlingsdelegationen får biträdas av experter som den själv ut-
ser. Experterna får på förhandlingsdelegationens begäran närvara vid för-
handlingarna med de deltagande juridiska personerna när detta är lämpligt
för att främja enhetlighet och konsekvens på europeisk nivå.

background image

7

SFS 2006:477

Omröstningsregler

27 § Som förhandlingsdelegationens beslut gäller, om inte annat följer av
28 eller 29 §, den mening som stöds av mer än hälften av förhandlingsdele-
gationens ledamöter om dessa representerar mer än hälften av samtliga ar-
betstagare i de deltagande juridiska personerna, berörda dotterföretagen och
berörda filialerna.

28 § Om ett avtalsförslag skulle leda till att andelen ledamöter som omfat-
tas av rätt till medverkan i europakooperativet blir mindre än vad som tidi-
gare gällt för arbetstagarna i den av de deltagande juridiska personerna med
högst andel medverkan, krävs för att avtalet skall godkännas att minst två
tredjedelar av de ledamöter som företräder minst två tredjedelar av arbetsta-
garna i minst två EES-stater röstar för detta. Denna majoritetsregel gäller

� när europakooperativ bildas genom fusion, om arbetstagarinflytande i

form av medverkan omfattar minst tjugofem procent av det totala antalet ar-
betstagare i de deltagande juridiska personerna,

� när europakooperativ bildas på annat sätt än genom fusion eller ombild-

ning, om medverkan omfattar minst femtio procent av det totala antalet ar-
betstagare i de deltagande juridiska personerna, och

� när arbetstagarinflytande skall fastställas enligt denna lag i fall som av-

ses i 1 § andra stycket.

När europakooperativ bildas genom ombildning gäller 34 §.

29 § För ett beslut att avstå från att inleda förhandlingar eller att avbryta
pågående förhandlingar enligt 24 § krävs samma majoritet som anges i 28 §
första stycket.

Kostnader

30 § Alla kostnader för förhandlingsdelegationens förhandlingsverksam-
het och verksamhet i övrigt skall bäras av de deltagande juridiska personerna
i den utsträckning som krävs för att förhandlingsdelegationen skall kunna ut-
föra sina uppgifter på lämpligt sätt.

Avtal om arbetstagarinflytande

31 § Ett avtal om arbetstagarinflytande skall vara skriftligt.

Avtalet skall behandla
a) avtalets omfattning,
b) om ett arbetstagarråd skall inrättas eller om en annan ordning för infor-

mations- och samrådsförfarande skall gälla,

c) om rätt till medverkan skall finnas eller inte, och
d) avtalets löptid, i vilka fall det bör omförhandlas, hur en omförhandling

skall genomföras och vad som skall gälla för det fall omförhandlingar inte
leder till något nytt avtal.

32 § Om ett arbetstagarråd skall inrättas skall avtalet behandla

a) arbetstagarrådets sammansättning,

3 SFS 2006:458�511

background image

8

SFS 2006:477

b) arbetstagarrådets uppgifter samt hur information och samråd med ar-

betstagarrådet skall gå till,

c) hur ofta arbetstagarrådet skall sammanträda, och
d) vilka ekonomiska och materiella resurser som skall ställas till arbetsta-

garrådets förfogande.

Om en annan ordning för informations- och samrådsförfarande skall gälla,

skall det i avtalet regleras hur en sådan ordning skall utformas.

33 § Om rätt till medverkan skall finnas skall avtalet behandla

a) det huvudsakliga innehållet i en ordning för medverkan, inklusive upp-

gifter om antalet ledamöter som arbetstagarna har rätt att välja, utse, föreslå
eller avvisa,

b) vilka förfaranden som skall användas när ledamöterna väljs, utses, fö-

reslås eller avvisas, och

c) ledamöternas rättigheter.

34 § Om ett europakooperativ bildas genom ombildning, skall det i ett av-
tal om arbetstagarinflytande föreskrivas åtminstone samma nivå för arbetsta-
garinflytandet som den som finns i den juridiska person som skall ombildas.

Vad som gäller om avtal inte träffas

När reglerna skall tillämpas

35 § Bestämmelserna om arbetstagarråd för information och samråd enligt
39�57 §§ skall tillämpas om

a) parterna är ense om detta, eller
b) ett avtal som uppfyller kraven i denna lag inte har träffats när tidsfris-

ten under vilken förhandlingar kan pågå enligt 22 § har löpt ut.

36 § Bestämmelserna om medverkan i 58�66 §§ skall tillämpas om par-
terna är överens om det.

�ven i fall som avses i 35 § b skall bestämmelserna om medverkan i 58�

66 §§ tillämpas när

a) ett europakooperativ bildas genom ombildning,
� om arbetstagarna hade rätt till medverkan i kooperativet före ombild-

ningen till europakooperativ,

b) ett europakooperativ bildas genom fusion,
� om minst tjugofem procent av arbetstagarna i de deltagande juridiska

personerna hade rätt till medverkan, eller

� om arbetstagarna i någon av de deltagande juridiska personerna, även

om de utgjorde en mindre andel än tjugofem procent av arbetstagarna i dessa
juridiska personer, hade rätt till medverkan och förhandlingsdelegationen
beslutar att arbetstagarna skall ha rätt till medverkan i europakooperativet,

c) ett europakooperativ bildas på annat sätt än genom fusion eller ombild-

ning

� om minst femtio procent av arbetstagarna i de deltagande juridiska per-

sonerna hade rätt till medverkan, eller

� om arbetstagarna i någon av de deltagande juridiska personerna, även

om de utgjorde en mindre andel än femtio procent av arbetstagarna i dessa

background image

9

SFS 2006:477

juridiska personer, hade rätt till medverkan och förhandlingsdelegationen
beslutar att arbetstagarna skall ha rätt till medverkan i europakooperativet,
eller

d) arbetstagarinflytande fastställs i fall som avses i 1 § andra stycket
� om arbetstagarna hade rätt till medverkan i europakooperativet innan la-

gen blev tillämplig.

37 § Bestämmelserna i 39�66 §§ skall dock inte tillämpas om förhand-
lingsdelegationen fattat beslut enligt 24 § första stycket att avstå från att in-
leda eller att avbryta pågående förhandlingar om ett avtal om arbetstagar-
inflytande. Bestämmelserna skall inte heller tillämpas om avtal inte träffats
efter att parterna enligt 24 § andra stycket inlett nya förhandlingar eller åter-
upptagit förhandlingar om ett avtal.

38 § Om bestämmelserna om medverkan i 58�66 §§ skall tillämpas och
det i de deltagande juridiska personerna finns mer än en form för medver-
kan, får förhandlingsdelegationen besluta vilken form som skall införas i
europakooperativet.

Om förhandlingsdelegationen inte fattar ett beslut enligt första stycket, får

de deltagande juridiska personerna besluta vilken form för medverkan som
skall införas i europakooperativet.

Arbetstagarrådets sammansättning m.m.

39 § Arbetstagarna i europakooperativet, dess dotterföretag och filialer i
varje EES-stat skall tilldelas en plats i arbetstagarrådet för varje hel eller på-
börjad tiondel som de tillsammans utgör av samtliga arbetstagare i europa-
kooperativet, dess dotterföretag och filialer i samtliga EES-stater.

40 § De platser i arbetstagarrådet som tilldelats arbetstagare i Sverige skall
fördelas mellan arbetstagarna i europakooperativet, dess dotterföretag och
filialer i Sverige med en plats vardera i fallande ordning efter antalet arbets-
tagare i var och en av dessa, om inte de organisationer som enligt 42 eller
43 § skall utse ledamöterna enas om något annat. Fördelningen upprepas till
dess inga platser återstår att fördela.

41 § Ledamöter från Sverige i arbetstagarrådet skall utses bland arbetsta-
garna i Sverige i europakooperativet, dess dotterföretag och filialer.

42 § Ledamöter från Sverige i arbetstagarrådet utses av den eller de lokala
arbetstagarorganisationer i Sverige som är bundna av kollektivavtal i förhål-
lande till europakooperativet, dess dotterföretag eller filialer.

Om det finns flera kollektivavtalsbundna lokala arbetstagarorganisationer

och dessa inte kommer överens om annat gäller följande ordning för att utse
en eller flera ledamöter. Om det är fråga om att utse en ledamot skall denna
utses av den lokala arbetstagarorganisation som företräder det största antalet
av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna i Sverige vid företagen och filia-
lerna. Om det är fråga om att utse flera ledamöter skall den ordning gälla för
hur arbetstagarrepresentanter utses som finns angiven i 8 § andra och tredje
styckena lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

background image

10

SFS 2006:477

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation

skall anses som en organisation.

43 § Om varken europakooperativet, dess dotterföretag eller filialer i
Sverige är bundna av kollektivavtal i förhållande till någon arbetstagarorga-
nisation, skall ledamöterna från Sverige utses av den lokala arbetstagarorga-
nisation i Sverige som företräder flest arbetstagare vid företagen och filia-
lerna. Detta gäller dock endast om de lokala arbetstagarorganisationerna inte
kommer överens om annat.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation

skall anses som en organisation.

44 § En ledamot från Sverige företräder arbetstagarna i det företag eller
den filial vars arbetstagare tilldelats platsen enligt 40 §.

Om flera ledamöter utses för arbetstagarna i ett företag eller en filial före-

träder de, om möjligt, lika många arbetstagare var.

En ledamot från Sverige företräder även arbetstagare i företag och filialer

vars arbetstagare inte tilldelats någon plats vid fördelning enligt 40 §. Anta-
let arbetstagare i de företag och filialer vars arbetstagare inte tilldelats någon
plats fördelas så jämnt som möjligt mellan de ledamöter som företräder
andra arbetstagare.

45 § Om inte annat avtalats skall arbetstagarrådet en gång om året pröva
om förändringar inom europakooperativet, dess dotterföretag och filialer le-
der till att arbetstagarrådet skall ges en ny sammansättning varvid 39�44 §§
skall tillämpas.

46 § Arbetstagarrådet skall underrätta europakooperativet om rådets sam-
mansättning.

Arbetstagarrådet fastställer sin egen arbetsordning.

47 § När det är lämpligt med hänsyn till arbetstagarrådets storlek, skall det
bland ledamöterna utses ett arbetsutskott bestående av högst tre ledamöter.

Information och samråd

48 § Arbetstagarrådet har rätt till information från och samråd med euro-
pakooperativet i frågor som

� rör europakooperativet,
� rör dotterföretag eller filialer belägna i en annan EES-stat än den där

europakooperativet har sitt säte, eller

� faller utanför beslutsbefogenheterna för de beslutsfattande organen i en

enskild EES-stat.

49 § Information skall ges vid en tidpunkt, på ett sätt och med ett innehåll
så att den ger arbetstagarrådet möjlighet att göra en noggrann bedömning av
eventuella konsekvenser samt, när det är lämpligt, förbereda samråd med
europakooperativet.

Samråd innebär upprättande av en dialog mellan europakooperativet och

arbetstagarrådet och skall ske vid en tidpunkt, på ett sätt och med ett innehåll

background image

11

SFS 2006:477

som ger arbetstagarrådet möjlighet att, på grundval av tillhandahållen infor-
mation, lämna synpunkter på planerade åtgärder så att de kan beaktas i euro-
pakooperativets beslutsprocess.

50 § Europakooperativet skall minst en gång om året sammanträffa med
arbetstagarrådet och informera och samråda om företagets verksamhets-
utveckling och framtidsplaner.

Inför ett sådant möte skall europakooperativet förse arbetstagarrådet med

dagordningar för mötena i förvaltnings-, eller i förekommande fall, led-
nings- och tillsynsorganen, samt kopior av alla handlingar som förelagts för-
eningsstämman.

Ett sådant möte skall särskilt handla om
a) föreningsstrukturen,
b) den ekonomiska och finansiella situationen,
c) den förväntade utvecklingen av affärsverksamheten och av produktio-

nen och försäljningen,

d) sysselsättningsläget och den förväntade utvecklingen,
e) investeringar,
f) betydande organisationsförändringar,
g) införande av nya arbetsmetoder eller produktionsprocesser,
h) produktionsöverföringar,
i) fusioner,
j) nedläggningar av verksamheter eller betydande nedskärningar av verk-

samheter,

k) kollektiva uppsägningar, och
l) initiativ som rör företagens sociala ansvar.

51 § Europakooperativet skall, så snart det kan ske och i god tid före be-
slut, lämna information till arbetstagarrådet om särskilda omständigheter
som påverkar arbetstagarnas intressen i betydande utsträckning, särskilt så-
vitt avser omlokaliseringar, produktionsöverföringar, nedläggning av hela
eller delar av verksamheter eller kollektiva uppsägningar.

Om arbetstagarrådet eller arbetsutskottet så begär, skall europakooperati-

vet sammanträffa med rådet eller utskottet för att informera och samråda om
sådana särskilda omständigheter som avses i första stycket. I de fall ett möte
sker med arbetsutskottet skall de ledamöter som företräder arbetstagare som
direkt berörs av åtgärderna också ha rätt att delta.

Om europakooperativet överväger att inte handla i enlighet med den upp-

fattning som framförts av arbetstagarrådet, skall detta ges tillfälle till ytterli-
gare ett möte med företaget för att försöka nå enighet.

Regler för arbetstagarrådet och arbetsutskottet

52 § Arbetstagarrådet och arbetsutskottet får biträdas av experter som de
själva utser.

53 § Arbetstagarrådet och arbetsutskottet har rätt att på europakooperati-
vets bekostnad sammanträda enskilt inför möten med företaget. Därutöver
har arbetstagarrådet rätt att på europakooperativets bekostnad sammanträda
enskilt ytterligare en gång per år.

background image

12

SFS 2006:477

54 § Ledamöterna i arbetstagarrådet skall, i den utsträckning det är nöd-
vändigt för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter, ha rätt till ledighet för
utbildning med bibehållna anställningsförmåner.

55 § Ledamöterna i arbetstagarrådet skall, med beaktande av eventuell
tystnadsplikt, underrätta representanter för arbetstagarna i europakooperati-
vet och dess dotterföretag och filialer om innehållet i och resultatet av infor-
mations- och samrådsförfarandet.

56 § Fyra år efter det att arbetstagarrådet har inrättats, skall det pröva om
förhandlingar skall inledas för att sluta ett avtal som avses i 31�34 §§.

Om förhandlingar inleds skall 22, 24 och 26�33 §§ samt vad som enligt

4 § föreskrivs om lagval för dessa bestämmelser tillämpas. Vad som sägs om
de deltagande juridiska personerna skall gälla för europakooperativet. Ar-
betstagarrådet skall utgöra förhandlingsdelegation. Tidsfristen enligt 22 §
skall räknas från det att rådet påkallat förhandling.

Om inget avtal har träffats när tidsfristen enligt 22 § löpt ut, skall reglerna

om vad som gäller om avtal inte träffas fortsätta att tillämpas.

Kostnader

57 § Arbetstagarrådets och arbetsutskottets kostnader skall bäras av euro-
pakooperativet i den utsträckning som krävs för att rådet och utskottet skall
kunna utföra sina uppgifter på lämpligt sätt.

Medverkan

58 § När ett europakooperativ bildas genom ombildning, skall arbetsta-
garna ha rätt till medverkan i samma omfattning som före ombildningen.

59 § När ett europakooperativ bildas på annat sätt än genom ombildning,
skall arbetstagarnas rätt att välja, utse, föreslå eller avvisa ett antal ledamöter
i europakooperativets förvaltnings- eller tillsynsorgan motsvara den högsta
andel som gällde i någon av de deltagande juridiska personerna före registre-
ringen.

När arbetstagarinflytande skall gälla enligt denna lag i fall som avses i 1 §

andra stycket, skall arbetstagarnas rätt att välja, utse, föreslå eller avvisa ett
antal ledamöter i europakooperativets förvaltnings- eller tillsynsorgan mot-
svara den andel som gällde i europakooperativet innan lagen blev tillämplig.

60 § Arbetstagarrådet skall besluta hur platser i europakooperativets för-
valtnings- eller tillsynsorgan skall fördelas mellan ledamöter som företräder
arbetstagare från olika EES-stater. Fördelningen skall ske proportionellt i
förhållande till andelen arbetstagare i europakooperativet, dess dotterföretag
och filialer i varje EES-stat.

Om inte arbetstagarna i samtliga EES-stater blir representerade vid fördel-

ningen enligt första stycket, skall en plats undantas från den proportionella
fördelningen. Den undantagna platsen skall tilldelas arbetstagarna i den
EES-stat där europakooperativet skall ha sitt säte. Om dessa arbetstagare re-

background image

13

SFS 2006:477

dan är representerade skall platsen i stället tilldelas arbetstagarna i den EES-
stat som har flest arbetstagare av dem som blivit utan representation.

61 § Arbetstagarrådet skall utse ledamöter till de platser i förvaltnings-
eller tillsynsorganet som fördelats mellan arbetstagarna i olika EES-stater
enligt 60 §. Om en EES-stat har en nationell ordning för val av arbetstagar-
ledamöter till förvaltnings- eller tillsynsorgan, skall i stället den ordningen
tillämpas för val av ledamöter till platser som tilldelats arbetstagare från den
staten.

62 § Ledamöter till de platser i förvaltnings- eller tillsynsorganet som till-
delats arbetstagare i Sverige utses av lokala arbetstagarorganisationer enligt
42 eller 43 §. Organisationerna får enas om att överlåta sin rätt att utse leda-
möter till arbetstagarrådet.

63 § Den som utser arbetstagarledamöter till förvaltnings- eller tillsyns-
organet enligt 61 och 62 §§ skall bestämma mandatperiodens längd.

64 § När arbetstagarnas medverkan består i en rätt att föreslå eller avvisa
ledamöter till förvaltnings- eller tillsynsorganet, bestämmer arbetstagarrådet
vilka kandidater som skall föreslås eller avvisas.

65 § Arbetstagarrepresentanter i förvaltnings- eller tillsynsorganet skall ha
samma rättigheter och skyldigheter som de ledamöter som företräder koope-
rativets medlemmar.

Arbetstagarrepresentanterna får dock inte delta i behandlingen av frågor

som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder eller av andra frågor där arbets-
tagarrådet eller en arbetstagarorganisation har ett väsentligt intresse som kan
strida mot europakooperativets.

66 § En av arbetstagarrepresentanterna får närvara och delta i överlägg-
ningarna när ett ärende, som senare skall avgöras i europakooperativets för-
valtnings- eller tillsynsorgan, förbereds av därtill särskilt utsedda ledamöter i
förvaltnings- eller tillsynsorganet eller befattningshavare i företaget.

Stämmomedverkan

67 § Ledamöter till de platser i föreningsstämma eller annan stämma som
tilldelats arbetstagare i Sverige utses av lokala arbetstagarorganisationer en-
ligt 42 eller 43 §. Organisationerna får enas om att överlåta sin rätt att utse
ledamöter till arbetstagarrådet.

68 § Den som utser ledamöter till föreningsstämma eller annan stämma
enligt 67 § skall bestämma mandattidens längd, om inte något annat följer av
europakooperativets stadgar.

background image

14

SFS 2006:477

�vriga bestämmelser

69 § Arbetstagarnas förhandlingsdelegation och ett arbetstagarråd kan för-
värva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar
och andra myndigheter.

När ett arbetstagarråd inrättats övertar det alla rättigheter och skyldigheter

från förhandlingsdelegationen och inträder som part i ett avtal om arbetsta-
garinflytande i europakooperativet.

Skydd för arbetstagarrepresentanter

70 § Bestämmelserna i 3 § första stycket, 4 § och 6�8 §§ lagen (1974:358)
om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen skall gälla på motsva-
rande sätt för arbetstagarrepresentanter som vanligtvis utför sitt arbete i
Sverige och utför uppgifter eller utses enligt denna lag.

Tystnadsplikt

71 § De deltagande juridiska personerna eller europakooperativet får be-
sluta om tystnadsplikt för ledamöter i förhandlingsdelegationen eller arbets-
tagarrådet samt för de experter som biträder dessa organ, om det är nödvän-
digt med hänsyn till företagets bästa. Europakooperativet får av samma skäl
besluta om tystnadsplikt även för övriga arbetstagarrepresentanter som full-
gör uppgifter inom ett informations- och samrådsförfarande enligt denna lag.

Den som har fått information under tystnadsplikt får trots tystnadsplikten

föra informationen vidare till andra ledamöter i samma förhandlingsdelega-
tion eller arbetstagarråd och deras experter. Rätten att föra informationen vi-
dare gäller endast om uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om tystnads-
plikten. I sådant fall gäller tystnadsplikten även för mottagaren.

Tystnadsplikten skall fortsätta att gälla även efter det att uppdraget som

ledamot, annan arbetstagarrepresentant eller expert upphört.

Missbruk av förfarandet

72 § Reglerna om europakooperativ får inte tillämpas i syfte att frånta eller
förvägra arbetstagarna deras rätt till arbetstagarinflytande.

Om väsentliga förändringar i europakooperativet, dess dotterföretag eller

filialer inträffar inom ett år från det att europakooperativet har registrerats
och är sådana att arbetstagarna skulle ha fått ett mer omfattande inflytande
om förändringarna gjorts före registreringen av europakooperativet, skall
förändringarna anses gjorda i syfte att frånta eller förvägra arbetstagarna de-
ras rätt till arbetstagarinflytande, om inte företaget visar andra skäl för för-
ändringarna.

Skadestånd

73 § Den som bryter mot denna lag, mot ett avtal enligt lagen eller mot
tystnadsplikt som avses i denna lag skall ersätta uppkommen skada i enlig-
het med bestämmelserna i 55 och 56 §§, 57 § andra stycket, 60 § första

background image

15

SFS 2006:477

stycket samt 61 och 62 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetsli-
vet.

Vid tillämpningen av dessa bestämmelser skall vad som där sägs om ar-

betsgivare gälla även för europakooperativ och deltagande juridisk person
samt vad som sägs om arbetstagarorganisation gälla även för arbetstagarråd,
arbetstagarnas förhandlingsdelegation och andra organ för information och
samråd.

En arbetstagare eller en arbetstagarorganisation kan dock inte med stöd av

denna lag kräva skadestånd av en annan arbetstagare eller arbetstagarorgani-
sation.

Rättegång

74 § Mål om tillämpningen av denna lag skall handläggas enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Vid tillämpningen av den lagen skall vad som sägs där om arbetsgivare

gälla även för europakooperativ och deltagande juridisk person samt vad
som sägs om arbetstagarorganisation gälla även för arbetstagarnas förhand-
lingsdelegation, arbetstagarråd och andra organ för information och samråd.
Vad som där sägs om kollektivavtal skall gälla även för sådana avtal som av-
ses i denna lag.

Mål om tillämpningen av denna lag skall handläggas av Arbetsdomstolen

som första domstol.

Mål om tillåtligheten av tystnadsplikt skall handläggas skyndsamt.

75 § När någon vill yrka skadestånd enligt denna lag, gäller i tillämpliga
delar vad som sägs i 64, 65 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestäm-
mande i arbetslivet. Vid tillämpningen av 64 § skall europakooperativ, delta-
gande juridisk person, arbetstagarnas förhandlingsdelegation samt arbets-
tagarrådet och andra organ för information och samråd anses ha förhand-
lingsrätt enligt 10 § lagen om medbestämmande i arbetslivet. Den tid enligt
65 § inom vilken talan senast skall väckas, skall dock vara åtta månader.

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

THOMAS �STROS
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.