SFS 2006:478 Lag om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2011:427) om europeiska företagsråd / SFS 2006:478 Lag om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd
060478.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:359) om europeiska
företagsråd;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1996:359) om euro-

peiska företagsråd skall införas en ny paragraf, 8 b §, av följande lydelse.

8 b § Om ett gemenskapsföretag eller ett kontrollerande företag i en
företagsgrupp är ett europakooperativ enligt rådets förordning (EG) nr
1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa för-
eningar (SCE-föreningar)

2, skall denna lag inte tillämpas på europakoopera-

tivet eller dess dotterföretag. Lagen skall dock tillämpas på europakoopera-
tiv och dess dotterföretag om förhandlingsdelegationen enligt 24 § lagen
(2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ beslutat att avstå
från att inleda förhandlingar om ett avtal om arbetstagarinflytande i europa-
kooperativet eller beslutat att avbryta pågående sådana förhandlingar.

Om ett gemenskapsföretag eller ett kontrollerande företag i en företags-

grupp blir dotterföretag till ett europakooperativ efter dess bildande, skall
denna lag tillämpas på dotterföretaget om det inte omfattas av inflytande en-
ligt lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ.

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Renman
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:170, bet. 2005/06:AU9, rskr. 2005/06:315.

2 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

SFS 2006:478

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.