SFS 2004:559 Lag om arbetstagarinflytande i europabolag

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2011:427) om europeiska företagsråd / SFS 2004:559 Lag om arbetstagarinflytande i europabolag
040559.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om arbetstagarinflytande i europabolag;

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Lagens innehåll och tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om arbetstagarinflytande i europa-

bolag.

2 §

Arbetstagarinflytandet kommer till stånd på följande sätt. Det bildas en

förhandlingsdelegation för arbetstagarna, som har till uppgift att med de
företag som direkt deltar i bildandet av ett europabolag träffa ett avtal om
arbetstagarinflytande i europabolaget. I vissa fall skall ett arbetstagarråd in-
rättas och regler om medverkan tillämpas enligt 32�63 §§.

3 §

Verksamhet som är av religiös, vetenskaplig, konstnärlig eller annan

ideell natur eller som har kooperativt, fackligt, politiskt eller annat opinions-
bildande ändamål undantas från lagens tillämpningsområde i fråga om verk-
samhetens mål och inriktning.

4 §

Bestämmelserna i 6�10 §§ om förhandlingsdelegationen och i 20�

31 §§ om förhandlingsförfarandet samt i 32�36, 42�58 och 60�63 §§ om
vad som gäller om avtal inte träffas gäller när ett europabolag skall ha eller
har sitt säte i Sverige.

Bestämmelserna i 11�19, 37�41 §§ och 59 § om fördelning av platser och

om hur ledamöter för arbetstagare i Sverige utses gäller oavsett var europa-
bolaget skall ha eller har sitt säte.

Definitioner

5 §

I denna lag avses med

�

EES-stater

: staterna i Europeiska unionen samt de övriga stater som om-

fattas av EES-avtalet,

1

Prop. 2003/04:122, bet. 2003/04:AU4, rskr. 2003/04:226.

2

Jfr rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan

för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande (EGT L 294, 10.11.2001, s. 22, Celex
32001L0086).

SFS 2004:559

Utkom från trycket
den 18 juni 2004

2*

SFS 2004:559�592

background image

2

SFS 2004:559

�

europabolag

: ett bolag som bildas i enlighet med rådets förordning

(EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag

3

,

�

deltagande bolag

: de företag som direkt deltar i bildandet av ett europa-

bolag,

�

dotterbolag

: ett företag som ett annat företag utövar ett bestämmande

inflytande över i enlighet med vad som anges i 9�12 §§ lagen (1996:359)
om europeiska företagsråd,

�

berörda dotterbolag eller berörda filialer

: dotterbolag eller filialer till

ett deltagande bolag och som föreslås bli dotterbolag eller filialer till ett eu-
ropabolag när detta bildas,

�

medverkan

: det arbetstagarinflytande som utövas genom rätten att

a) välja eller på annat sätt utse några av ledamöterna i ett företags tillsyns-

eller förvaltningsorgan, eller

b) föreslå eller avvisa några eller alla ledamöter i ett företags tillsyns- eller

förvaltningsorgan,

�

arbetstagarråd

: organ som företräder arbetstagarna i ett europabolag

och dess dotterbolag och filialer vid information och samråd samt, i före-
kommande fall, utövar rätten till medverkan i europabolaget.

Förhandlingsdelegation för arbetstagarna

Inrättande av en förhandlingsdelegation

6 §

De deltagande bolagen skall så snart som möjligt vidta nödvändiga åt-

gärder för att en förhandlingsdelegation för arbetstagarna skall kunna inrät-
tas. I de fall ett europabolag skall bildas genom fusion eller skapande av ett
holdingbolag uppkommer skyldigheten att vidta nödvändiga åtgärder när ett
förslag att bilda ett europabolag offentliggjorts. I de fall ett europabolag
skall bildas genom ombildning eller genom skapande av ett dotterbolag in-
träder denna skyldighet när beslut om förslaget fattats.

Bolagen skall lämna information om namnen på och antalet arbetstagare i

de deltagande bolagen, berörda dotterbolagen och berörda filialerna samt
namnen på övriga dotterbolag och filialer i EES-staterna. Informationen
skall lämnas till arbetstagarnas representanter i de deltagande bolagen, be-
rörda dotterbolagen och berörda filialerna.

7 §

En förhandlingsdelegation för arbetstagarna skall inrättas i enlighet

med bestämmelserna i 8�19 §§. Förhandlingsdelegationen företräder arbets-
tagarna i de deltagande bolagen, berörda dotterbolagen och berörda filia-
lerna i förhandlingar med de deltagande bolagen om ett avtal om arbetstaga-
rinflytande i europabolaget.

Fördelning av platser mellan arbetstagare i de olika EES-staterna

8 §

Arbetstagarna i de deltagande bolagen, berörda dotterbolagen och be-

rörda filialerna i varje EES-stat skall tilldelas en ordinarie plats i förhand-
lingsdelegationen för varje hel eller påbörjad tiondel som de tillsammans ut-

3

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

background image

3

SFS 2004:559

gör av samtliga arbetstagare i de deltagande bolagen, berörda dotterbolagen
och berörda filialerna i samtliga EES-stater.

9 §

När ett europabolag skall bildas genom fusion skall arbetstagarna i de

olika EES-staterna tilldelas extraplatser i förhandlingsdelegationen om det
behövs för att minst en representant skall kunna utses för arbetstagarna i
varje deltagande bolag som föreslås upphöra i och med fusionen.

De extraplatser som tilldelas arbetstagarna enligt första stycket får dock

inte överstiga tjugo procent av de platser som sammanlagt tilldelats arbets-
tagarna enligt 8 §. Om hela behovet av extraplatser med hänsyn till detta inte
kan täckas, skall de tillgängliga platserna tilldelas arbetstagarna i deltagande
bolag i olika EES-stater i fallande ordning efter antalet arbetstagare i de bo-
lag som föreslås upphöra i och med fusionen.

Tilldelningen av extraplatser får inte medföra att arbetstagare blir repre-

senterade av mer än en ledamot.

10 §

Om antalet arbetstagare i de deltagande bolagen, berörda dotterbola-

gen eller berörda filialerna förändras under den tid förhandlingsdelegationen
verkar och förändringen är av sådan omfattning att den påverkar fördel-
ningen av antalet platser mellan arbetstagarna i olika EES-stater, skall för-
delningen enligt 8 och 9 §§ göras om.

Fördelning av platser mellan arbetstagare i olika bolag och filialer i Sverige

11 §

De ordinarie platser i förhandlingsdelegationen som tilldelas arbets-

tagare i Sverige, skall fördelas mellan arbetstagarna i de deltagande bolagen
i Sverige i fallande ordning efter antalet arbetstagare i bolagen. Arbets-
tagarna i varje bolag tilldelas högst en plats per bolag.

Om det efter fördelningen återstår ordinarie platser att fördela, fördelas

dessa mellan arbetstagarna i berörda dotterbolag och berörda filialer i fal-
lande ordning efter antalet arbetstagare i respektive dotterbolag eller filial.
Arbetstagarna i varje dotterbolag eller filial tilldelas högst en plats per bolag
respektive filial.

Om det därefter återstår ordinarie platser att fördela, fördelas dessa mellan

arbetstagarna i de deltagande bolagen, berörda dotterbolagen och berörda fi-
lialerna med en plats vardera i fallande ordning efter antalet arbetstagare i de
deltagande bolagen, berörda dotterbolagen eller berörda filialerna. Fördel-
ningen upprepas till dess inga ordinarie platser återstår att fördela.

12 §

De lokala arbetstagarorganisationer som enligt 16 eller 17 § skall utse

ledamöter från Sverige får komma överens om att en annan fördelning av de
ordinarie platserna skall gälla än den som följer av 11 §. En sådan överens-
kommelse skall dock så långt det är möjligt säkerställa att arbetstagarna i
varje deltagande bolag tilldelas en plats.

13 §

De extraplatser i förhandlingsdelegationen som enligt 9 § kan komma

att tilldelas arbetstagare i Sverige fördelas mellan arbetstagare i svenska bo-
lag som föreslås upphöra i och med fusionen i fallande ordning efter antalet
arbetstagare i bolagen. Fördelningen sker enbart mellan arbetstagare i bolag
som inte fått någon plats enligt 11 §.

background image

4

SFS 2004:559

14 §

Om fördelningen av antalet platser i förhandlingsdelegationen görs

om enligt 10 §, skall även fördelningen enligt 11 och 13 §§ göras om.

15 §

Om arbetstagarna i ett deltagande bolag, berört dotterbolag eller be-

rörd filial i Sverige tilldelats en plats i förhandlingsdelegationen och bolaget
eller filialen upphör att vara deltagande eller berört, skall platsen omfördelas
även om förhandlingsdelegationens sammansättning inte skall göras om en-
ligt 10 §.

Om det är en ordinarie plats som skall omfördelas enligt första stycket,

skall platsen tilldelas arbetstagarna i det bolag eller den filial som vid när-
mast föregående fördelning enligt 11 § stod i tur att få nästa ordinarie plats.
Om platsen därigenom skulle tilldelas arbetstagarna i ett bolag som redan
fått en extraplats enligt bestämmelserna i 13 §, skall platsen dock gå vidare
till arbetstagarna i det bolag eller den filial som därefter står näst i tur.

Om det är en extraplats som skall omfördelas enligt första stycket, skall

platsen tilldelas arbetstagarna i det bolag som enligt 13 § stod i tur att få
nästa extraplats vid det tidigare förfarandet. Om det inte finns något sådant
bolag skall ingen tilldelas platsen.

Hur ledamöter från Sverige utses

16 §

Ledamöter från Sverige i förhandlingsdelegationen utses av den eller

de lokala arbetstagarorganisationer i Sverige som är bundna av kollektiv-
avtal i förhållande till de deltagande bolagen, berörda dotterbolagen eller be-
rörda filialerna i Sverige.

Om det finns flera kollektivavtalsbundna lokala arbetstagarorganisationer

och dessa inte kommer överens om annat gäller följande ordning för att utse
en eller flera ledamöter. Om det är fråga om att utse en ledamot skall denna
utses av den lokala arbetstagarorganisation som företräder det största antalet
av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna i Sverige vid de deltagande bola-
gen, berörda dotterbolagen och berörda filialerna. Om det är fråga om att
utse flera ledamöter skall den ordning gälla för hur arbetstagarrepresentanter
utses som finns angiven i 8 § andra och tredje styckena lagen (1987:1245)
om styrelserepresentation för de privatanställda.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation

skall anses som en organisation.

17 §

Om inget av de deltagande bolagen, berörda dotterbolagen eller be-

rörda filialerna i Sverige är bundet av kollektivavtal i förhållande till någon
arbetstagarorganisation, skall ledamöterna från Sverige i förhandlingsdele-
gationen utses av den lokala arbetstagarorganisation som företräder flest ar-
betstagare i de deltagande bolagen, berörda dotterbolagen och berörda filia-
lerna i Sverige. Detta gäller dock endast om de lokala arbetstagarorganisa-
tionerna inte kommer överens om annat.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation

skall anses som en organisation.

18 §

Finns inte sådan organisation som avses i 17 §, utses ledamöterna i

förhandlingsdelegationen av arbetstagarna i de deltagande bolagen, berörda
dotterbolagen och berörda filialerna i Sverige.

background image

5

SFS 2004:559

Representativitet för ledamöter från Sverige

19 §

En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av bestäm-

melserna i 11 § företräder arbetstagarna i det bolag eller den filial vars ar-
betstagare tilldelats platsen.

Om flera ledamöter utses för arbetstagarna i ett bolag eller en filial med

stöd av bestämmelserna i 11 § företräder de, om möjligt, lika många arbets-
tagare var.

En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av 11 § företräder

även arbetstagare i bolag och filialer vars arbetstagare inte tilldelats någon
plats i förhandlingsdelegationen. Antalet arbetstagare i de bolag och filialer
vars arbetstagare inte tilldelats någon plats fördelas så jämt som möjligt mel-
lan de ledamöter som företräder andra arbetstagare.

En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av bestämmel-

serna i 13 § företräder enbart arbetstagarna vid det bolag som föreslås upp-
höra i och med fusionen.

Förhandlingar

Förhandlingsperiod

20 §

Förhandlingarna mellan de deltagande bolagen och arbetstagarnas

förhandlingsdelegation om ett avtal om arbetstagarinflytande i europabola-
get skall inledas så snart förhandlingsdelegationen har inrättats och får pågå
i högst sex månader efter inrättandet.

Parterna får gemensamt besluta att förlänga förhandlingsperioden till

sammanlagt högst ett år.

Avstående från eller avbrytande av förhandlingar

21 §

Förhandlingsdelegationen får besluta att avstå från att inleda förhand-

lingar om ett avtal om arbetstagarinflytande i europabolaget eller att avbryta
pågående sådana förhandlingar. Ett sådant beslut får dock inte fattas om
europabolaget skall bildas genom ombildning och det finns en rätt till med-
verkan i det bolag som skall ombildas.

Tidigast två år efter ett beslut enligt första stycket, skall en förhandlings-

delegation sammankallas på nytt om det finns en skriftlig begäran från minst
tio procent av arbetstagarna i europabolaget, dess dotterbolag och filialer.
Parterna får dock gemensamt besluta att inleda eller återuppta förhandling-
arna tidigare.

Information

22 §

De deltagande bolagen skall informera förhandlingsdelegationen om

förekomsten och omfattningen av arbetstagarinflytande i form av medver-
kan i de deltagande bolagen samt om planerna för bildandet av europabola-
get och om hur processen med att bilda europabolaget fortskrider fram till
dess att bolaget registrerats.

3*

SFS 2004:559�592

background image

6

SFS 2004:559

Experter

23 §

Förhandlingsdelegationen får biträdas av experter som den själv ut-

ser. Experterna får på förhandlingsdelegationens begäran närvara vid för-
handlingarna med de deltagande bolagen när detta är lämpligt för att främja
enhetlighet och konsekvens på europeisk nivå.

Omröstningsregler

24 §

Som förhandlingsdelegationens beslut gäller, om inte annat följer av

25 eller 26 §, den mening som stöds av mer än hälften av förhandlingsdele-
gationens ledamöter om dessa representerar mer än hälften av samtliga ar-
betstagare i de deltagande bolagen, berörda bolagen och berörda filialerna.

25 §

Om ett avtalsförslag skulle leda till att andelen ledamöter som omfat-

tas av rätt till medverkan i europabolaget blir mindre än vad som tidigare
gällt för arbetstagarna i det av de deltagande bolagen med högst andel med-
verkan, krävs för att avtalet skall godkännas att minst två tredjedelar av de
ledamöter som företräder minst två tredjedelar av arbetstagarna i minst två
EES-stater röstar för detta. Denna majoritetsregel gäller

� när europabolag bildas genom fusion om arbetstagarinflytande i form av

medverkan omfattar minst tjugofem procent av det totala antalet arbetsta-
gare i de deltagande bolagen, och

� när europabolag bildas genom att ett holdingbolag eller ett dotterbolag

skapas om medverkan omfattar minst femtio procent av det totala antalet ar-
betstagare i de deltagande bolagen.

När europabolag bildas genom ombildning gäller 31 §.

26 §

För ett beslut att avstå från att inleda förhandlingar eller att avbryta

pågående förhandlingar enligt 21 § krävs samma majoritet som anges i 25 §
första stycket.

Kostnader

27 §

Alla kostnader för förhandlingsdelegationens förhandlingsverksam-

het och verksamhet i övrigt skall bäras av de deltagande bolagen i den ut-
sträckning som krävs för att förhandlingsdelegationen skall kunna utföra
sina uppgifter på lämpligt sätt.

Avtal om arbetstagarinflytande

28 §

Ett avtal om arbetstagarinflytande skall vara skriftligt.

Avtalet skall behandla
a) avtalets omfattning,
b) om ett arbetstagarråd skall inrättas eller om en annan ordning för infor-

mations- och samrådsförfarande skall gälla,

c) om rätt till medverkan skall finnas eller inte,
d) avtalets löptid, i vilka fall det bör omförhandlas, hur en omförhandling

skall genomföras och vad som skall gälla för det fall omförhandlingar inte
leder till något nytt avtal.

background image

7

SFS 2004:559

29 §

Om ett arbetstagarråd skall inrättas skall avtalet behandla

a) arbetstagarrådets sammansättning,
b) arbetstagarrådets uppgifter samt hur information och samråd med ar-

betstagarrådet skall gå till,

c) hur ofta arbetstagarrådet skall sammanträda, och
d) vilka ekonomiska och materiella resurser som skall ställas till arbetsta-

garrådets förfogande.

Om en annan ordning för informations- och samrådsförfarande skall gälla

skall det i avtalet regleras hur en sådan ordning skall utformas.

30 §

Om rätt till medverkan skall finnas skall avtalet behandla

a) det huvudsakliga innehållet i en ordning för medverkan, inklusive upp-

gifter om antalet ledamöter som arbetstagarna har rätt att välja, utse, föreslå
eller avvisa,

b) vilka förfaranden som skall användas när ledamöterna väljs, utses, fö-

reslås eller avvisas, och

c) ledamöternas rättigheter.

31 §

Om ett europabolag bildas genom ombildning, skall det i ett avtal om

arbetstagarinflytande föreskrivas åtminstone samma nivå för arbetstagarin-
flytandet som den som finns i det bolag som skall ombildas.

Vad som gäller om avtal inte träffas

När reglerna skall tillämpas

32 §

Ett arbetstagarråd för information och samråd skall inrättas enligt 36�

54 §§ om

a) parterna är ense om detta, eller
b) ett avtal som uppfyller kraven i denna lag inte har träffats när tidsfris-

ten under vilken förhandlingar kan pågå enligt 20 § har löpt ut.

33 §

Bestämmelserna om medverkan i 55�63 §§ skall tillämpas om par-

terna är överens om det.

�ven i fall som avses i 32 § b skall bestämmelserna om medverkan i 55�

63 §§ tillämpas när ett europabolag bildas genom

a) ombildning,
� om arbetstagarna hade rätt till medverkan i bolaget före ombildningen

till europabolag,

b) fusion,
� om minst tjugofem procent av arbetstagarna i de deltagande bolagen

hade rätt till medverkan, eller

� om arbetstagarna i något av de deltagande bolagen, även om de utgjorde

en mindre andel än tjugofem procent av arbetstagarna i dessa bolag, hade
rätt till medverkan och förhandlingsdelegationen beslutar att arbetstagarna
skall ha rätt till medverkan i europabolaget,

c) att ett holdingbolag eller ett dotterbolag bildas,
� om minst femtio procent av arbetstagarna i de deltagande bolagen hade

rätt till medverkan, eller

background image

8

SFS 2004:559

� om arbetstagarna i något av de deltagande bolagen, även om de utgjorde

en mindre andel än femtio procent av arbetstagarna i dessa bolag, hade rätt
till medverkan och förhandlingsdelegationen beslutar att arbetstagarna skall
ha rätt till medverkan i europabolaget.

34 §

Bestämmelserna i 36�63 §§ skall dock inte tillämpas om förhand-

lingsdelegationen fattat beslut enligt 21 § första stycket att avstå från att in-
leda eller att avbryta pågående förhandlingar om ett avtal om arbetstagarin-
flytande. Bestämmelserna skall inte heller tillämpas om avtal inte träffats
efter att parterna enligt 21 § andra stycket inlett nya förhandlingar eller åter-
upptagit förhandlingar om ett avtal.

35 §

Om bestämmelserna om medverkan i 55�63 §§ skall tillämpas och

det i de deltagande bolagen finns mer än en form för medverkan, får för-
handlingsdelegationen besluta vilken form som skall införas i europa-
bolaget.

Om förhandlingsdelegationen inte fattar ett beslut enligt första stycket, får

de deltagande bolagen besluta vilken form för medverkan som skall införas i
europabolaget.

Arbetstagarrådets sammansättning m.m.

36 §

Arbetstagarna i europabolaget, dess dotterbolag och filialer i varje

EES-stat skall tilldelas en plats i arbetstagarrådet för varje hel eller påbörjad
tiondel som de tillsammans utgör av samtliga arbetstagare i europabolaget,
dess dotterbolag och filialer i samtliga EES-stater.

37 §

De platser i arbetstagarrådet som tilldelats arbetstagare i Sverige skall

fördelas mellan arbetstagarna i europabolaget, dess dotterbolag och filialer i
Sverige med en plats vardera i fallande ordning efter antalet arbetstagare i
var och en av dessa, om inte de organisationer som enligt 39 eller 40 § skall
utse ledamöterna enas om något annat. Fördelningen upprepas till dess inga
platser återstår att fördela.

38 §

Ledamöter från Sverige i arbetstagarrådet skall utses bland arbetsta-

garna i Sverige i europabolaget, dess dotterbolag och filialer.

39 §

Ledamöter från Sverige i arbetstagarrådet utses av den eller de lokala

arbetstagarorganisationer i Sverige som är bundna av kollektivavtal i för-
hållande till europabolaget, dess dotterbolag eller filialer.

Om det finns flera kollektivavtalsbundna lokala arbetstagarorganisationer

och dessa inte kommer överens om annat gäller följande ordning för att utse
en eller flera ledamöter. Om det är fråga om att utse en ledamot skall denna
utses av den lokala arbetstagarorganisation som företräder det största antalet
av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna i Sverige vid bolagen och filia-
lerna. Om det är fråga om att utse flera ledamöter skall den ordning gälla för
hur arbetstagarrepresentanter utses som finns angiven i 8 § andra och tredje
styckena lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation

skall anses som en organisation.

background image

9

SFS 2004:559

40 §

Om varken europabolaget, dess dotterbolag eller filialer i Sverige är

bundna av kollektivavtal i förhållande till någon arbetstagarorganisation,
skall ledamöterna från Sverige utses av den lokala arbetstagarorganisation i
Sverige som företräder flest arbetstagare vid bolagen och filialerna. Detta
gäller dock endast om de lokala arbetstagarorganisationerna inte kommer
överens om annat.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation

skall anses som en organisation.

41 §

En ledamot från Sverige företräder arbetstagarna i det bolag eller den

filial vars arbetstagare tilldelats platsen enligt 37 §.

Om flera ledamöter utses för arbetstagarna i ett bolag eller en filial före-

träder de, om möjligt, lika många arbetstagare var.

En ledamot från Sverige företräder även arbetstagare i bolag och filialer

vars arbetstagare inte tilldelats någon plats vid fördelning enligt 37 §. Anta-
let arbetstagare i de bolag och filialer vars arbetstagare inte tilldelats någon
plats fördelas så jämt som möjligt mellan de ledamöter som företräder andra
arbetstagare.

42 §

Om inte annat avtalats skall arbetstagarrådet en gång om året pröva

om förändringar inom europabolaget, dess dotterbolag och filialer leder till
att arbetstagarrådet skall ges en ny sammansättning varvid 36�41 §§ skall
tillämpas.

43 §

Arbetstagarrådet skall underrätta europabolaget om rådets samman-

sättning.

44 §

När det är lämpligt med hänsyn till arbetstagarrådets storlek, skall det

bland ledamöterna utses ett arbetsutskott bestående av högst tre ledamöter.

Utskottet fastställer sin egen arbetsordning.

Information och samråd

45 §

Arbetstagarrådet har rätt till information från och samråd med euro-

pabolaget i frågor som

_ rör europabolaget,
_ rör dotterbolag eller filialer belägna i en annan EES-stat än den där

europabolaget har sitt säte, eller

_ faller utanför beslutsbefogenheterna för de beslutsfattande organen i en

enskild EES-stat.

46 §

Information skall ges vid en tidpunkt, på ett sätt och med ett innehåll

så att den ger arbetstagarrådet möjlighet att göra en noggrann bedömning av
eventuella konsekvenser samt, när det är lämpligt, förbereda samråd med
europabolaget.

Samråd innebär upprättande av en dialog mellan europabolaget och ar-

betstagarrådet och skall ske vid en tidpunkt, på ett sätt och med ett innehåll
som ger arbetstagarrådet möjlighet att, på grundval av tillhandahållen infor-
mation, lämna synpunkter på planerade åtgärder så att de kan beaktas i euro-
pabolagets beslutsprocess.

background image

10

SFS 2004:559

47 §

Europabolaget skall minst en gång om året sammanträffa med arbets-

tagarrådet och informera och samråda om bolagets verksamhetsutveckling
och framtidsplaner.

Inför ett sådant möte skall europabolaget förse arbetstagarrådet med dag-

ordningar för mötena i förvaltnings-, eller i förekommande fall, lednings-
och tillsynsorganen, samt kopior av alla handlingar som förelagts bolags-
stämman.

Ett sådant möte skall särskilt handla om
a) bolagsstrukturen,
b) den ekonomiska och finansiella situationen,
c) den förväntade utvecklingen av affärsverksamheten och av produktio-

nen och försäljningen,

d) sysselsättningsläget och den förväntade utvecklingen,
e) investeringar,
f) betydande organisationsförändringar,
g) införande av nya arbetsmetoder eller produktionsprocesser,
h) produktionsöverföringar,
i) fusioner,
j) nedläggningar av verksamheter eller betydande nedskärningar av verk-

samheter, och

k) kollektiva uppsägningar.

48 §

Europabolaget skall, så snart det kan ske och i god tid före beslut,

lämna information till arbetstagarrådet om särskilda omständigheter som på-
verkar arbetstagarnas intressen i betydande utsträckning, särskilt såvitt avser
omlokaliseringar, produktionsöverföringar, nedläggning av hela eller delar
av verksamheter eller kollektiva uppsägningar.

Om arbetstagarrådet eller arbetsutskottet så begär, skall europabolaget

sammanträffa med rådet eller utskottet för att informera och samråda om så-
dana särskilda omständigheter som avses i första stycket. I de fall ett möte
sker med arbetsutskottet skall de ledamöter som företräder arbetstagare som
direkt berörs av åtgärderna också ha rätt att delta.

Om europabolaget överväger att inte handla i enlighet med den uppfatt-

ning som framförts av arbetstagarrådet, skall detta ges tillfälle till ytterligare
ett möte med bolaget för att försöka nå enighet.

Regler för arbetstagarrådet och arbetsutskottet

49 §

Arbetstagarrådet och arbetsutskottet får biträdas av experter som de

själva utser.

50 §

Arbetstagarrådet och arbetsutskottet har rätt att på europabolagets be-

kostnad sammanträda enskilt inför möten med bolaget. Därutöver har arbets-
tagarrådet rätt att på europabolagets bekostnad sammanträda enskilt ytterli-
gare en gång per år.

51 §

Ledamöterna i arbetstagarrådet skall, i den utsträckning det är nöd-

vändigt för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter, ha rätt till ledighet för
utbildning med bibehållna anställningsförmåner.

background image

11

SFS 2004:559

52 §

Ledamöterna i arbetstagarrådet skall, med beaktande av eventuell

tystnadsplikt, underrätta representanter för arbetstagarna i europabolaget och
dess dotterbolag och filialer om innehållet i och resultatet av informations-
och samrådsförfarandet.

53 §

Fyra år efter det att arbetstagarrådet har inrättats, skall det pröva om

förhandlingar skall inledas för att sluta ett avtal som avses i 28�30 §§.

Om förhandlingar inleds skall 20, 21 och 23�30 §§ samt vad som enligt

4 § föreskrivs om lagval för dessa bestämmelser tillämpas. Vad som sägs om
de deltagande bolagen skall gälla för europabolaget. Arbetstagarrådet skall
utgöra förhandlingsdelegation. Tidsfristen enligt 20 § skall räknas från det
att rådet påkallat förhandling.

Om inget avtal har träffats när tidsfristen enligt 20 § löpt ut, skall reglerna

om vad som gäller om avtal inte träffas fortsätta att tillämpas.

Kostnader

54 §

Arbetstagarrådets och arbetsutskottets kostnader skall bäras av euro-

pabolaget i den utsträckning som krävs för att rådet och utskottet skall kunna
utföra sina uppgifter på lämpligt sätt.

Medverkan

55 §

När ett europabolag bildas genom ombildning, skall arbetstagarna ha

rätt till medverkan i samma omfattning som före ombildningen.

56 § När ett europabolag bildas på annat sätt än genom ombildning, skall
arbetstagarnas rätt att välja, utse, föreslå eller avvisa ett antal ledamöter i
europabolagets förvaltnings- eller tillsynsorgan motsvara den högsta andel
som gällde i något av de deltagande bolagen före registreringen.

57 § Arbetstagarrådet skall besluta hur platser i europabolagets förvalt-
nings- eller tillsynsorgan skall fördelas mellan ledamöter som företräder ar-
betstagare från olika EES-stater. Fördelningen skall ske proportionellt i för-
hållande till andelen arbetstagare i europabolaget, dess dotterbolag och filia-
ler i varje EES-stat.

Om inte arbetstagarna i samtliga EES-stater blir representerade vid fördel-

ningen enligt första stycket, skall en plats undantas från den proportionella
fördelningen. Den undantagna platsen skall tilldelas arbetstagarna i den
EES-stat där europabolaget skall ha sitt säte. Om dessa arbetstagare redan är
representerade skall platsen i stället tilldelas arbetstagarna i den EES-stat
som har flest arbetstagare av dem som blivit utan representation.

58 § Arbetstagarrådet skall utse ledamöter till de platser i förvaltnings-
eller tillsynsorganet som fördelats mellan arbetstagarna i olika EES-stater
enligt 57 §. Om en EES-stat har en nationell ordning för val av arbetstagar-
ledamöter till förvaltnings- eller tillsynsorgan, skall i stället den ordningen
tillämpas för val av ledamöter till platser som tilldelats arbetstagare från den
staten.

background image

12

SFS 2004:559

59 § Ledamöter till de platser i förvaltnings- eller tillsynsorganet som till-
delats arbetstagare i Sverige utses av lokala arbetstagarorganisationer enligt
39 eller 40 §. Organisationerna får enas om att överlåta sin rätt att utse leda-
möter till arbetstagarrådet.

60 § Den som utser arbetstagarledamöter till förvaltnings- eller tillsyns-
organet enligt 58 och 59 §§ skall bestämma mandatperiodens längd.

61 § När arbetstagarnas medverkan består i en rätt att föreslå eller avvisa
ledamöter till förvaltnings- eller tillsynsorganet, bestämmer arbetstagarrådet
vilka kandidater som skall föreslås eller avvisas.

62 § Arbetstagarrepresentanter i förvaltnings- eller tillsynsorganet skall ha
samma rättigheter och skyldigheter som de ledamöter som företräder aktie-
ägarna.

Arbetstagarrepresentanterna får dock inte delta i behandlingen av frågor

som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder eller av andra frågor där arbets-
tagarrådet eller en arbetstagarorganisation har ett väsentligt intresse som kan
strida mot europabolagets.

63 § En av arbetstagarrepresentanterna får närvara och delta i överlägg-
ningarna när ett ärende, som senare skall avgöras i europabolagets förvalt-
nings- eller tillsynsorgan, förbereds av därtill särskilt utsedda ledamöter i
förvaltnings- eller tillsynsorganet eller befattningshavare i bolaget.

�vriga bestämmelser

64 § Arbetstagarnas förhandlingsdelegation och ett arbetstagarråd kan för-
värva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar
och andra myndigheter.

När ett arbetstagarråd inrättats övertar det alla rättigheter och skyldigheter

från förhandlingsdelegationen och inträder som part i ett avtal om arbetsta-
garinflytande i europabolaget.

Skydd för arbetstagarrepresentanter

65 § Bestämmelserna i 3 § första stycket, 4 § och 6�8 §§ lagen (1974:358)
om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen skall gälla på motsva-
rande sätt för arbetstagarrepresentanter som vanligtvis utför sitt arbete i
Sverige och utför uppgifter enligt denna lag.

Tystnadsplikt

66 § De deltagande bolagen eller europabolaget får besluta om tystnads-
plikt för ledamöter i förhandlingsdelegationen eller arbetstagarrådet samt för
de experter som biträder dessa organ, om det är nödvändigt med hänsyn till
bolagets bästa. Europabolaget får av samma skäl besluta om tystnadsplikt
även för övriga arbetstagarrepresentanter som fullgör uppgifter inom ett in-
formations- och samrådsförfarande enligt denna lag.

background image

13

SFS 2004:559

Den som har fått information under tystnadsplikt får trots tystnadsplikten

föra informationen vidare till andra ledamöter i samma förhandlingsdelega-
tion eller arbetstagarråd och deras experter. Rätten att föra informationen vi-
dare gäller endast om uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om tystnads-
plikten. I sådant fall gäller tystnadsplikten även för mottagaren.

Tystnadsplikten skall fortsätta att gälla även efter det att uppdraget som

ledamot, annan arbetstagarrepresentant eller expert upphört.

Missbruk av förfarandet

67 § Reglerna om europabolag får inte tillämpas i syfte att frånta eller för-
vägra arbetstagarna deras rätt till arbetstagarinflytande.

Om väsentliga förändringar i europabolaget, dess dotterbolag eller filialer

inträffar inom ett år från det att europabolaget har registrerats och är sådana
att arbetstagarna skulle ha fått ett mer omfattande inflytande om förändring-
arna gjorts före registreringen av europabolaget, skall förändringarna anses
gjorda i syfte att frånta eller förvägra arbetstagarna deras rätt till arbetstagar-
inflytande, om inte bolaget visar andra skäl för förändringarna.

Skadestånd

68 § Den som bryter mot denna lag, mot ett avtal enligt lagen eller mot
tystnadsplikt som avses i denna lag skall ersätta uppkommen skada i enlig-
het med bestämmelserna i 55 och 56 §§, 57 § andra stycket, 60 § första
stycket samt 61 och 62 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbets-
livet.

Vid tillämpningen av dessa bestämmelser skall vad som där sägs om ar-

betsgivare gälla även för europabolag och deltagande bolag samt vad som
sägs om arbetstagarorganisation gälla även för arbetstagarråd, arbetstagarnas
förhandlingsdelegation och andra organ för information och samråd.

En arbetstagare eller en arbetstagarorganisation kan dock inte med stöd av

denna lag kräva skadestånd av en annan arbetstagare eller arbetstagarorgani-
sation.

Rättegång

69 § Mål om tillämpningen av denna lag skall handläggas enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Vid tillämpningen av den lagen skall vad som sägs där om arbetsgivare

gälla även för europabolag och deltagande bolag samt vad som sägs om ar-
betstagarorganisation gälla även för arbetstagarnas förhandlingsdelegation,
arbetstagarråd och andra organ för information och samråd. Vad som där
sägs om kollektivavtal skall gälla även för sådana avtal som avses i denna
lag.

Mål om tillämpningen av denna lag skall handläggas av Arbetsdomstolen

som första domstol.

Mål om tillåtligheten av tystnadsplikt skall handläggas skyndsamt.

70 § När någon vill yrka skadestånd enligt denna lag, gäller i tillämpliga
delar vad som sägs i 64, 65 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestäm-

background image

14

SFS 2004:559

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

mande i arbetslivet. Vid tillämpningen av 64 § skall europabolag, deltagande
bolag, arbetstagarnas förhandlingsdelegation samt arbetstagarrådet och an-
dra organ för information och samråd anses ha förhandlingsrätt enligt 10 §
lagen om medbestämmande i arbetslivet. Den tid enligt 65 § inom vilken
talan senast skall väckas, skall dock vara åtta månader.

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

LEIF PAGROTSKY
(Näringsdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.