SFS 2004:561 Lag om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2011:427) om europeiska företagsråd / SFS 2004:561 Lag om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd
040561.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:359) om europeiska
företagsråd;

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1996:359) om euro-

peiska företagsråd

dels

att 37 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

8 a §

Om ett gemenskapsföretag eller ett kontrollerande företag i en före-

tagsgrupp är ett europabolag enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av
den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag

2

, skall denna lag inte tilläm-

pas på europabolaget eller dess dotterbolag. Lagen skall dock tillämpas på
europabolag och dess dotterbolag om förhandlingsdelegationen enligt 21 §
lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag beslutat att avstå
från att inleda förhandlingar om ett avtal om arbetstagarinflytande i europa-
bolaget eller att avbryta pågående sådana förhandlingar.

Om ett gemenskapsföretag eller ett kontrollerande företag i en företags-

grupp blir dotterbolag till ett europabolag efter dess bildande, skall denna
lag tillämpas på dotterbolaget om det inte omfattas av inflytande enligt lagen
om arbetstagarinflytande i europabolag.

37 §

Bestämmelserna i 3 § första stycket, 4 § och 6�8 §§ lagen (1974:358)

om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen skall gälla på mot-
svarande sätt för arbetstagarrepresentanter som vanligtvis utför sitt arbete i
Sverige och utför uppgifter enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2003/04:122, bet. 2003/04:AU4, rskr. 2003/04:226.

2

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

SFS 2004:561

Utkom från trycket
den 18 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.