SFS 2005:921 Lag om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2011:427) om europeiska företagsråd / SFS 2005:921 Lag om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd
050921.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:359) om europeiska
företagsråd;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 12 §2 lagen (1996:359) om euro-

peiska företagsråd beteckningen ⬝aktiebolagslagen (1975:1385)⬝ skall bytas
ut mot ⬝aktiebolagslagen (2005:551)⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

Karin Renman
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

2 Senaste lydelse 1996:1057.

SFS 2005:921

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.