SFS 1999:1422 Lag om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2011:427) om europeiska företagsråd / SFS 1999:1422 Lag om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd
991422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:359) om europeiska
företagsråd;

utfärdad den 22 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1996:359) om euro-

peiska företagsråd

dels

att 3, 6, 7 och 23 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 6 a�6 c §§, av följande

lydelse.

3 §

I denna lag avses med

�

EES-länder

: staterna i Europeiska unionen samt de övriga stater som

omfattas av EES-avtalet,

�

företag:

en ekonomisk verksamhet i privat eller offentlig regi som be-

drivs av en fysisk eller en juridisk person,

�

gemenskapsföretag:

ett företag som har verksamhet i minst två EES-län-

der,

�

kontrollerande företag:

ett företag som utövar ett bestämmande infly-

tande över ett annat företag, det kontrollerade företaget,

�

företagsgrupp:

en grupp av företag, som har företag i minst två EES-

länder, där ett kontrollerande företag och minst ett kontrollerat företag ingår.

6 §

I fråga om gemenskapsföretag eller företagsgrupper där det senast den

22 september 1996 fanns ett gällande avtal om gränsöverskridande informa-
tion till och samråd med arbetstagare och som omfattade alla gemenskaps-
företagets eller företagsgruppens arbetstagare i EES-länderna med undantag
för Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, gäller endast 39�
41 §§.

6 a §

I fråga om gemenskapsföretag eller företagsgrupper där det finns ett

gällande avtal som avses i 6 §, vilket senast den 1 juli 2000 omfattar även
gemenskapsföretagets eller företagsgruppens arbetstagare i Förenade kunga-
riket Storbritannien och Nordirland, gäller endast 39�41 §§.

1

Prop. 1999/2000:16, bet. 1999/2000:AU4, rskr. 1999/2000:55.

2

Jfr rådets direktiv 97/74/EG av den 15 december 1997 om att utvidga rådets direktiv

94/45/EG om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemen-
skapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med
arbetstagare, till att avse Förenade kungariket (EGT L 10, 16.1.1998, s. 22, Celex
397L0074).

SFS 1999:1422

Utkom från trycket
den 5 januari 2000

background image

2

SFS 1999:1422

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

6 b §

I fråga om sådana gemenskapsföretag eller företagsgrupper som fal-

ler inom lagens tillämpningsområde enbart på den grund att lagen avser
verksamhet i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland och där det
senast den 1 mars 2000 finns ett gällande avtal om gränsöverskridande infor-
mation till och samråd med arbetstagare, vilket avtal omfattar alla gemen-
skapsföretagets eller företagsgruppens arbetstagare i EES-länderna, gäller
endast 39�41 §§.

6 c §

När ett sådant avtal som avses i 6�6 b §§ har löpt ut eller löper ut

skall lagen tillämpas i sin helhet. Om avtalet har förnyats eller förnyas gäller
dock fortfarande endast 39�41 §§.

7 §

Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central ar-

betstagarorganisation får det göras avvikelser från lagens bestämmelser, un-
der förutsättning att avtalet inte innebär att mindre förmånliga regler skall
tillämpas för arbetstagarsidan än som följer av rådets direktiv 94/45/EG av
den 22 september 1994 om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett
förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för in-
formation till och samråd med arbetstagare

3

samt direktiv 97/74/EG av den

15 december 1997 om att utvidga nyss nämnda direktiv till att avse Förenade
kungariket Storbritannien och Nordirland

4

.

23 §

Ett europeiskt företagsråd skall inrättas enligt 24�35 §§ om

1. gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp och arbetstagarnas förhandlingsdelegation kommer överens om det,

2. gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp vägrar att inleda förhandlingar med arbetstagarnas förhandlingsdele-
gation inom sex månader från det att förhandlingar har begärts enligt 14 §,

3. gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp och arbetstagarnas förhandlingsdelegation inte har nått en överens-
kommelse om ett avtal om europeiskt företagsråd eller något annat för-
farande för information och samråd inom tre år antingen från tidpunkten då
gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget tog initiativ till för-
handlingar enligt 14 § eller från tidpunkten för begäran om förhandlingar en-
ligt 14 §, eller

4. ett avtal som avses i 6�6 c §§ eller som har träffats enligt bestämmel-

serna i denna lag upphör att gälla och ett nytt avtal inte har träffats inom sex
månader från upphörandet.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

3

EGT L 254, 30.9.1994, s. 64, (Celex 394L0045).

4

EGT L 10, 16.1.1998, s. 22, (Celex 397L0074).

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.