SFS 2021:619 Lag om ändring i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll / SFS 2021:619 Lag om ändring i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll
SFS2021-619.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:791) om ackreditering och

teknisk kontroll

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 a § lagen (2011:791) om ackredite-
ring och teknisk kontroll ska ha följande lydelse.

9 a §2 Bestämmelserna i 7�9 §§ gäller inte organ för bedömning av över-
ensstämmelse som utses och anmäls enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska pro-
dukter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002
och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv
90/385/EEG och 93/42/EEG och Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/746 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för in
vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommis-
sionens beslut 2010/227/EU. Bestämmelser om dessa organ och myndig-
heter med ansvar för anmälda organ finns i stället i dessa EU-förordningar.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANNA HALLBERG

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377.
2 Senaste lydelse 2017:931.

SFS

2021:619

Publicerad
den

22 juni 2021

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.