SFS 2011:791 Lag om ackreditering och teknisk kontroll

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll / SFS 2011:791 Lag om ackreditering och teknisk kontroll
110791.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ackreditering och teknisk kontroll;

utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och mark-
nadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av för-
ordning (EEG) nr 339/93

2, när det gäller ackreditering och CE-märkning.

Denna lag tillämpas också beträffande
1. organ som anmäls till Europeiska kommissionen och de andra med-

lemsstaterna för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse
enligt harmoniserad unionslagstiftning,

2. organ som anmäls till Europeiska kommissionen för uppgifter i sam-

band med bedömning av överensstämmelse enligt avtal som Europeiska
unionen träffat med tredje land,

3. riksmätplatser och laboratorier för mätning, samt
4. övrig ackreditering genom Styrelsen för ackreditering och teknisk

kontroll.

2 §

Vid tillämpningen av denna lag gäller de definitioner som finns i för-

ordning (EG) nr 765/2008.

3 §

Bedömning av överensstämmelse och annan teknisk kontroll utförs

enligt denna lag av eller under medverkan av ackrediterade organ eller organ
som avses i 1 § andra stycket 1 och 2 om kontrollen

1. är föreskriven i lag eller annan författning,
2. har ålagts någon genom beslut av en myndighet, eller
3. efter slutförandet har särskilda rättsverkningar enligt lag eller annan

författning.

1 Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272.

2 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

SFS 2011:791

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

2

SFS 2011:791

Ackreditering

Ackrediteringsorgan m.m.

4 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, som utsetts att vara

nationellt ackrediteringsorgan, ansvarar för ackreditering enligt förordning
(EG) nr 765/2008.

Styrelsen ansvarar även för ackreditering i övrigt av organ för bedömning

av överensstämmelse.

Vid sådan ackreditering som avses i andra stycket ska artikel 5.1 och 5.3�

5.4 i förordning (EG) nr 765/2008 tillämpas.

Beslut om ackreditering

5 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll beslutar i fråga om

ackreditering enligt artikel 5.1 i förordning (EG) nr 765/2008. Ackreditering
beviljas genom utfärdande av ackrediteringsintyg.

Ackrediteringsintyg gäller för viss tid eller tills vidare och ska innehålla

de villkor som gäller för ackrediteringen.

När ackrediteringsintyg får begränsas eller återkallas

6 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll beslutar om begräns-

ning eller återkallelse av ett ackrediteringsintyg enligt artikel 5.4 i förord-
ning (EG) nr 765/2008.

Styrelsen får bestämma att ett beslut om begränsning eller återkallelse av

ackrediteringsintyg ska gälla med omedelbar verkan.

Organ som ska anmälas till Europeiska kommissionen och de
andra medlemsstaterna

Hur organ för bedömning av överensstämmelse utses och anmäls

7 §

Om ett organ för bedömning av överensstämmelse begär att få bli

utsett och anmält för uppgifter i samband med bedömning av överensstäm-
melse, ska Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll i samråd med
berörda myndigheter avgöra om organet uppfyller kraven för den uppgift
som anmälan avser enligt

1. harmoniserad unionslagstiftning, eller
2. avtal som Europeiska unionen träffat med tredje land.
I sådana fall som omfattas av första stycket 1 ska styrelsens bedömning

ske genom ackreditering, om inget annat är föreskrivet.

Sådana organ som avses i första stycket 2 ska anses uppfylla kraven i mot-

svarande mån för den uppgift som anmälan avser om de visas uppfylla kra-
ven i tillämpliga standarder genom ackreditering eller likvärdigt förfarande.

8 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll fattar beslut att utse

organ för anmälan som uppfyller förutsättningarna enligt 7 §.

9 §

När ett organ har utsetts enligt 8 § för uppgifter enligt 7 § första stycket

1, ska Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll anmäla organet till

background image

3

SFS 2011:791

Europeiska kommissionen och de andra medlemsstaterna, samt underrätta
Europeiska kommissionen och de andra medlemsstaterna om ändringar i
anmälan.

När ett organ har utsetts enligt 8 § för uppgifter enligt 7 § första stycket 2,

ska styrelsen anmäla organet till Europeiska kommissionen samt underrätta
denna om ändringar i anmälan.

När anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse får
begränsas eller återkallas

10 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får besluta att begrän-

sa eller, tillfälligt eller helt, återkalla en anmälan enligt 9 § om det anmälda
organet inte längre uppfyller kraven för att få utföra de uppgifter som det an-
mälts för, eller allvarligt har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter.

Styrelsen får bestämma att ett beslut om begränsning eller återkallelse av

en anmälan av ett organ ska gälla med omedelbar verkan.

Riksmätplatser och laboratorier för mätning

11 §

Med riksmätplats avses ett organ som har utsetts att för en viss storhet

officiellt svara för sådan mätning som i förhållande till nationella mätnorma-
ler eller vetenskapligt definierade måttenheter säkerställer riktigheten av
mätningar som utförs inom landet och se till att dessa mätnormaler och
måttenheter är anknutna till internationellt antagna enheter.

12 § En riksmätplats utses av regeringen för en eller flera storheter.

13 § Laboratorier som bedriver mätteknisk verksamhet kan ackrediteras att
utföra mätning som inte ska utföras vid en riksmätplats.

CE-märkning

Förutsättningar för CE-märkning

14 §

Bestämmelser om CE-märkning finns i artikel 30.1�30.5 i förordning

(EG) nr 765/2008 och rättsakter som har utformats för vissa produkter i
enlighet med rådets resolution av den 7 maj 1985 om en ny metod för tek-
nisk harmonisering och standarder

3.

15 §

CE-märkning av en produkt får göras endast

1. om märkningen står i överensstämmelse med de i 14 § angivna rätts-

akterna, och

2. om, när rättsakten utgörs av direktiv, föreskrifter om märkningen finns i

lag eller annan författning som genomför direktivet.

3 EGT C 136, 4.6.1985, s. 1 (Celex 31985Y0604(01)).

background image

4

SFS 2011:791

Skyldighet att vidta rättelse

16 §

Om en produkt har CE-märkts trots att den inte överensstämmer med

de krav som gäller för CE-märkning, ska den som ansvarar för CE-märk-
ningen omedelbart vidta rättelse så att överträdelsen upphör.

Ansvar

17 §

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 15 § döms till

böter, om gärningen inte är belagd med straff enligt annan författning.

Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande som meddelats med stöd av

annan författning, ska inte dömas till ansvar enligt första stycket för en
gärning som omfattas av föreläggandet.

Tillsyn

18 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll utövar tillsyn över de

organ som avses i denna lag eller i de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen.

19 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll har rätt att hos de

organ som omfattas av tillsynen på begäran få tillträde till lokaler samt få
tillgång till upplysningar och handlingar i den utsträckning som behövs för
tillsynen.

Avgifter

20 §

Riksmätplatser får ta ut avgift för att täcka kostnaderna för utförda

mätningar enligt vad regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer
närmare föreskriver.

21 §

Ackrediterade organ eller organ som bedöms enligt 7 § ska betala

avgift till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll för att täcka kost-
naderna för ackreditering, tillsyn och bedömning.

Sekretess

22 §

Den som befattar sig med ett ärende enligt denna lag får inte obehöri-

gen röja eller utnyttja vad han eller hon därvid fått veta om någons affärs-
eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400).

Sanktionsavgift

Förutsättningar för beslut om sanktionsavgift

23 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får besluta att ta ut en

sanktionsavgift av den som oriktigt har uppgett sig vara ackrediterad eller
anmäld av styrelsen för uppgifter i samband med bedömning av överens-
stämmelse.

background image

5

SFS 2011:791

Sanktionsavgiften får tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåt-

ligen eller av oaktsamhet.

24 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får besluta att ta ut

sanktionsavgift av någon endast om denne har delgetts en underrättelse om
att styrelsen överväger att fatta ett sådant beslut inom fem år från det att
överträdelsen skett.

25 §

Sanktionsavgift får inte tas ut för en överträdelse som omfattas av ett

vitesföreläggande eller en sanktion enligt annan författning.

Sanktionsavgift får inte heller tas ut för en överträdelse för vilken straff

har ådömts enligt annan författning.

Belopp

26 §

Sanktionsavgift får tas ut med ett belopp som bestäms med hänsyn till

överträdelsens art och omfattning, vad som är känt om den avgiftsskyldiges
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Regeringen får meddela föreskrifter om hur sanktionsavgiften ska bestäm-

mas.

Befrielse från sanktionsavgift

27 §

Om en överträdelse är ursäktlig eller det av någon annan anledning

skulle vara oskäligt att ta ut sanktionsavgift, ska den som avses i 23 § helt
eller delvis befrias från sanktionsavgift.

Första stycket gäller även om det inte har framställts något yrkande om

befrielse från sanktionsavgift.

Beslut om sanktionsavgift

28 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska genast informera

tillsynsmyndigheter om beslut som fattats att ta ut sanktionsavgift.

Styrelsen ska även informera andra som också har möjlighet att vidta

sanktioner mot överträdelsen.

29 §

Beslut att sanktionsavgift ska tas ut från en fysisk person ska sändas

till länsstyrelsen i det län där denna har sin hemvist.

Beslut att sanktionsavgift ska tas ut från en juridisk person ska sändas till

länsstyrelsen i det län där denna har sitt säte.

30 §

Sanktionsavgift ska betalas till den länsstyrelse där den avgiftsskyl-

dige har sin hemvist eller sitt säte. Betalning ska ske inom två månader från
det att beslutet om sanktionsavgift vann laga kraft. En upplysning om detta
ska tas in i beslutet.

Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket,

ska även en dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmåls-
avgift.

Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket,

ska länsstyrelsen till vilken betalning skulle ha skett begära indrivning av

background image

6

SFS 2011:791

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

sanktionsavgiften och den dröjsmålsavgift som ska tas ut enligt andra
stycket. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning
av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Vid
indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

31 §

Sanktionsavgiften tillfaller staten.

32 §

En sanktionsavgift faller bort i den utsträckning verkställighet inte har

skett inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

Bemyndiganden

33 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om ackreditering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter i fråga om organ som ska anmälas enligt 9 §.

�verklagande

34 §

Beslut enligt 5, 6 och 8 §§, 10 § första stycket, 19, 21 och 23 §§ får

överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011. Genom lagen upphävs

lagen (1992:1119) om teknisk kontroll och lagen (1992:1534) om CE-märk-
ning

2. Ett organ som har anmälts enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll

för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse ska även i
fortsättningen vara behörigt att utföra de uppgifter som det anmälts för,
under förutsättning att det uppfyller de krav som ställdes vid tiden för anmä-
lan. Detta gäller dock längst till och med den 31 december 2014, eller den
tidpunkt dessförinnan då Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll gör
en förnyad bedömning av organet.

3. Vid tillämpningen av 6 § jämställs med ackrediteringsintyg beslut om

ackreditering som meddelats enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

4. Bestämmelserna om sanktionsavgift ska tillämpas endast på överträdel-

ser som har ägt rum efter det att denna lag trätt i kraft.

5. I övrigt tillämpas bestämmelserna i denna lag om riksmätplatser, samt

ackrediterade och anmälda organ, även på organ som vid ikraftträdandet är
riksmätplatser, eller ackrediterade respektive anmälda, enligt lagen
(1992:1119) om teknisk kontroll.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

CARL BILDT
(Utrikesdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.