SFS 2014:414 Lag om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna / SFS 2014:414 Lag om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
140414.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om nomineringar till Europeiska unionens domstol
och Europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna;

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Denna lag gäller för beredningen av ärenden om nominering av domare

och generaladvokater i Europeiska unionens domstol och av domare i Euro-
peiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

2 §

�renden enligt 1 § ska beredas enligt lagen (2010:1390) om utnämning

av ordinarie domare.

Bestämmelsen i 8 § i den lagen ska dock inte tillämpas.

3 §

Om en domare som tjänstgör vid Europeiska unionens domstol ställer

sig till förfogande för fortsatt tjänstgöring, får han eller hon nomineras utan
att ärendet har beretts enligt 2 §.

4 §

Regeringen ska utse en person med särskilda kunskaper om arbetet i den

domstol ärendet avser som ska närvara och få yttra sig i Domarnämnden.

Regeringen får överlåta åt Regeringskansliet att utse den person som avses

i första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.
2. Lagen ska inte tillämpas på ärenden som påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

CARL BILDT
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2013/14:78, bet. 2013/14:JuU31, rskr. 2013/14:204.

SFS 2014:414

Utkom från trycket
den 11 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.