SFS 2014:534 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning / SFS 2014:534 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning
140534.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med kompletterande bestämmelser till EU:s
textilmärkningsförordning;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1007/2011 av den 27 september 2011 om benämningar på textilfibrer och
därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textil-
produkter och om upphävande av rådets direktiv 73/44/EEG och Europa-
parlamentets och rådets direktiv 96/73/EG och 2008/121/EG

2 (EU:s textil-

märkningsförordning). Förordningen innehåller krav som ska vara uppfyllda
för att en textilprodukt ska få tillhandahållas på marknaden.

Marknadskontrollmyndighet

2 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva marknadskontroll

enligt EU:s textilmärkningsförordning och denna lag. Bestämmelser om
marknadskontroll finns även i artiklarna 15�29 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackredite-
ring och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upp-
hävande av förordning (EEG) nr 339/93

3.

Förelägganden och förbud

3 §

Marknadskontrollmyndigheten får meddela de förelägganden och för-

bud som behövs i ett enskilt fall för att EU:s textilmärkningsförordning ska
följas.

4 §

Ett föreläggande eller förbud enligt 3 § eller ett beslut om åtgärd enligt

artikel 19 i förordning (EG) nr 765/2008 ska förenas med vite, om det inte av
särskilda skäl är obehövligt.

1 Prop. 2013/14:171, bet. 2013/14:CU28, rskr. 2013/14:294.

2 EUT L 272, 18.10.2011, s. 1 (Celex 32011R1007).

3 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

SFS 2014:534

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

2

SFS 2014:534

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Omedelbar verkställbarhet

5 §

Marknadskontrollmyndigheten får bestämma att beslut enligt 3 § och

enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 765/2008 ska gälla omedelbart.

Ekonomisk ersättning

6 §

En ekonomisk aktör ska ersätta marknadskontrollmyndigheten för kost-

nader för provtagning och undersökning av prov, om det vid undersökningen
visar sig att en lämnad uppgift om fibersammansättningen är oriktig i något
väsentligt avseende.

Marknadskontrollmyndigheten ska ersätta en ekonomisk aktör för varu-

prover och liknande, om det finns särskilda skäl för det.

Tystnadsplikt

7 §

Den som har befattat sig med ett ärende som gäller marknadskontroll

enligt EU:s textilmärkningsförordning och denna lag får inte obehörigen röja
eller utnyttja det som han eller hon då har fått veta om någons affärs- eller
driftsförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) i stället för första stycket.

�verklagande

8 §

Marknadskontrollmyndighetens beslut enligt 3 och 6 §§ får överklagas

till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014, då lagen (1992:1231) om

märkning av textilier ska upphöra att gälla.

2. �ldre föreskrifter gäller till och med den 9 november 2014 i fråga om

textilprodukter som har släppts ut på marknaden före den 8 maj 2012.

3. Förelägganden och förbud som har meddelats enligt äldre föreskrifter

ska fortfarande gälla.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

JAN BJ�RKLUND
(Justitiedepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.