SFS 2022:1130 Lag om ändring i lagen (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning / SFS 2022:1130 Lag om ändring i lagen (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning
SFS2022-1130.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:534) med kompletterande

bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2014:534) med kom-
pletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning

dels att 2, 2 a och 3 §§ och rubriken närmast före 3 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, och närmast före 5 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

2 §2 Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll
och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv
2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar marknadskontroll

enligt EU:s textilmärkningsförordning och denna lag.

2 a §3 Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har mark-
nadskontrollmyndigheten befogenhet

1. att enligt artikel 14.4 a�14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska till-

handahålla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,

2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och

fysiska kontroller av produkter,

3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transport-

medel,

4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,
5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga

åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att elimi-
nera en risk,

6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,
7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varu-

prover, och

8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska av-

lägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten ska begränsas.

1 Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441.
2 Senaste lydelse 2021:677.
3 Senaste lydelse 2021:677.

SFS

2022:1130

Publicerad
den

30 juni 2022

background image

SFS

2022:1130

2

Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold

identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020 endast om det är
nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås. Myndigheten ska
underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under
dold identitet, så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat.

Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i fråga om databaser som

omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens
skydd.

När ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontroll-

myndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket 8 inte
längre ska gälla.

Förelägganden
3 §
Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som
behövs i ett enskilt fall för att EU:s textilmärkningsförordning och för-
ordning (EU) 2019/1020 ska följas.

Hjälp av Polismyndigheten
5 a §
Polismyndigheten ska på begäran av marknadskontrollmyndigheten
lämna den hjälp som behövs för att marknadskontrollmyndigheten ska
kunna vidta åtgärder enligt 2 a §.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Mikael Pauli
(Finansdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.