SFS 2014:812 Lag om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten / SFS 2014:812 Lag om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
140812.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skydd för kännetecken i den internationella
humanitära rätten;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens syfte

1 §

Denna lag innehåller föreskrifter för genomförande av bestämmelser om

kännetecken enligt följande internationella konventioner och protokoll i den
internationella humanitära rätten:

1. Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående förbättrande av

sårades och sjukas behandling vid stridskrafterna i fält (S� 1953:14),

2. Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående förbättrande av be-

handlingen av sårade, sjuka och skeppsbrutna tillhörande stridskrafterna till
sjöss (S� 1953:15),

3. Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående skydd för civilper-

soner under krigstid (S� 1953:17),

4. Tilläggsprotokoll I den 8 juni 1977 till Genèvekonventionerna den

12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter
(S� 1979:22),

5. Tilläggsprotokoll II den 8 juni 1977 till Genèvekonventionerna den

12 augusti 1949 rörande skydd för offren i icke-internationella väpnade kon-
flikter (S� 1979:23),

6. Tilläggsprotokoll III den 8 december 2005 till Genèvekonventionerna

den 12 augusti 1949 rörande antagande av ytterligare ett kännetecken,

7. Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd för kulturegendom i hän-

delse av väpnad konflikt jämte tilläggsprotokoll (S� 1985:7).

Skyddade kännetecken

2 §

Följande kännetecken är skyddade enligt denna lag:

1. ett märke som består av ett rött kors mot vit bakgrund, eller benäm-

ningen ⬝röda korset⬝ eller ⬝Genèvekorset⬝,

2. ett märke som består av en röd ram i form av en kvadrat ställd på sin

spets mot vit bakgrund, eller benämningen ⬝röda kristallen⬝,

3. ett märke som består av en röd halvmåne mot vit bakgrund, eller benäm-

ningen ⬝röda halvmånen⬝,

1 Prop. 2013/14:129, bet. 2013/14:UU25, rskr. 2013/14:323.

SFS 2014:812

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:812

4. ett märke som består av ett rött lejon och en röd sol mot vit bakgrund,

eller benämningen ⬝röda lejonet och solen⬝,

5. ett märke som utmärker civilförsvar och som består av en liksidig blå

triangel mot orangefärgad bakgrund,

6. ett märke som utmärker anläggningar och installationer som innehåller

farliga krafter och som består av tre lysande orangefärgade cirklar placerade
på samma axel,

7. ett märke som utmärker kulturegendom och som består av en vapensköld

med spetsen nedåt och med ett blåvitt snedkors, eller en kombination av tre
upprepade sådana märken i en triangel.

Tillåten användning av kännetecknen

3 §

Kännetecknen i 2 § får användas offentligt endast om det är förenligt

med 4�8 §§, allmän folkrätt och bestämmelser om kännetecken i de konven-
tioner och protokoll som anges i 1 §.

4 §

Militär sjukvård och militär själavårdspersonal får använda känneteck-

nen i 2 § 1�4.

Svensk militär sjukvård och själavårdspersonal får använda endast känne-

tecknet i 2 § 1. Ett kännetecken i 2 § 2�4 får dock användas tillfälligt om det
kan förstärka skyddet.

5 §

Internationella rödakorsorganisationer och nationella föreningar som är

knutna till dem får använda kännetecknen i 2 § 1�4.

En svensk nationell förening får använda endast kännetecknet i 2 § 1. Kän-

netecknet i 2 § 2 får dock användas tillfälligt om detta på grund av särskilda
omständigheter är påkallat för att underlätta arbetet. Om föreningen biträder
den militära sjukvården, får föreningen därutöver tillfälligt använda ett känne-
tecken som den militära sjukvården tillfälligt använder för att förstärka skyd-
det enligt 4 § andra stycket.

Första stycket gäller också för andra föreningar som har till uppgift att bi-

träda den militära sjukvården under en väpnad konflikt. En svensk förening
får använda endast kännetecknet i 2 § 1. Sådan användning kräver tillstånd av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Tillståndet får
också avse tillfällig användning av ett annat kännetecken som den militära
sjukvården tillfälligt använder för att förstärka skyddet enligt 4 § andra
stycket.

6 §

Civil sjukvård får använda märkena i 2 § 1�4 under en väpnad konflikt.

Svensk civil sjukvård får använda endast märket i 2 § 1. Sådan användning

kräver tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer.

Om det finns särskilda skäl och föreningen Svenska Röda Korset har läm-

nat samtycke, får svensk civil sjukvård använda märket i 2 § 1 för utmärkning
i fredstid av fordon som används som ambulanser och för att visa hjälpstatio-
ner som uteslutande är avsedda för avgiftsfri vård av sårade och sjuka. Sådan
användning kräver tillstånd av regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer.

background image

3

SFS 2014:812

7 §

Sjukvård och själavårdspersonal som deltar i en insats under Förenta

nationernas överinseende får gemensamt använda ett av kännetecknen i
2 § 1�4.

Svensk sjukvård och själavårdspersonal får använda ett sådant gemensamt

kännetecken endast om regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer har lämnat samtycke till det.

8 §

Kännetecknen i 2 § 5�7 får användas endast efter tillstånd av regeringen

eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Straffansvar

9 §

Den som i strid med denna lag använder ett kännetecken i 2 § för varor,

tjänster eller verksamheter eller för utmärkning på skyltar, anslag eller lik-
nande döms för otillåten användning av kännetecken i den internationella hu-
manitära rätten till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller
den som i näringsverksamhet på annat sätt använder ett sådant kännetecken i
strid med denna lag.

Första stycket gäller också den som använder ett kännetecken som kan för-

växlas med ett kännetecken i 2 §.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Bemyndigande

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter för prövningen av ansökningar om tillstånd att
använda ett kännetecken enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Genom lagen

upphävs lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårds-
beteckningar m.m.

2. Bestämmelserna om användning av de kännetecken som avses i 2 § 3

och 4 ska inte tillämpas i förhållande till varu- eller näringskännetecken som
har registrerats eller använts före ikraftträdandet av den upphävda lagen.

3. Bestämmelserna om användning av de kännetecken som avses i 2 § 2, 6

och 7 ska inte tillämpas i förhållande till varu- eller näringskännetecken som
har registrerats eller använts före ikraftträdandet, under förutsättning att an-
vändningen inte ger intryck av att ske i skyddande syfte under en väpnad kon-
flikt.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.