SFS 1979:744

790744.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979: 744

om ändring i lagen (1953:771) om skydd för vissa

internationella sjukvårdsbeteckningar;

den 28 augusti 1979

utfärdad den 9 augu sti 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs ifråga om lagen (1953:771) om

skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar

dels att i 2 § orde t "Konungens" skall bytas ut mot "r egeringens".
dels att nuvarande 4 § skall betecknas 5 § samt att rubriken till lagen och

nya 5 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att en ny paragraf, betecknad 4 §, av nedan angivna lydelse skall in­

föras,

' Prop. 1978/79: 77. UU 2 4, rskr 1 61.

2009

¬

background image

},

SFS 1979; 744

Lag om skydd för viss a inter nationella sjukvårdsbeteckningar och fö r civila
försvarets internationella kännetecken

4 § Civilförsvarets internationella kännetecken, bestående av en liksidig

blå triangel mot orangefärgad bakgrund, må icke offentligen brukas utan'
medgivande av regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer.

5 § Den som saluhåller vara. därpå obehörigen anbragts märke, benäm­

ning eller annat kännetecken, som avses i 1, 3 eller 4 §. eller i firma obehö­

rigen intager s ådan benämning eller eljest bryter mot de i nämnda paragr ar

fer stadgade förbuden. strafTes med bö ter eller fängelse.

Samma lag vare där någon offenligen brukar märke, benämning eller

kännetecken som företer sådan likhet med m ärke, benämning eller känne­
tecken som avses i 1. 3 eller 4 § att förväxling lätt kan ske.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer, men skall såvitt

angår varumärke som här i riket reg istrerats eller av näringsidkare brukats
före lagens ikraftträdande icke äga tillämpning förrän två år efter lagens

ikraftträdande.

På regeringens vägnar

BERTIL HANSSON

Bengt G. Nilsson

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.