SFS 1994:1723 Lag om ändring i lagen (1953:771) om skydd for vissa internationella Sjukvårdsbeteckningar och för civilförsvarets internationella kännetecken

SFS 1994_1723 Lag om ändring i lagen (1953_771) om skydd for vissa internationella Sjukvårdsbeteckningar och för civilförsvarets internationella kännetecken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6326

1

Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1979:744.

3

Senaste lydelse 1979:744.

Lag
om ändring i lagen (1953:771) om skydd for vissa
internationella Sjukvårdsbeteckningar och för
civilförsvarets internationella kännetecken;

SFS 1994:1723
Utkom från trycket
den 29 december 1994

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (1953:771) om

skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar och för civilförsva-
rets internationella kännetecken2 samt 4 § lagen skall ha följande lydelse.

Lag om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m. m.

4 §3 Det internationella kännetecknet för civilförsvar, bestående av en
liksidig blå triangel mot orangefargad bakgrund, får inte användas offent-
ligt utan medgivande av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.