SFS 2016:1057 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2016:1057) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser / SFS 2016:1057 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
161057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med kompletterande bestämmelser till EU:s
förordning om europeiska politiska partier och
europeiska politiska stiftelser;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU,

Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansie-
ring av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUPP-
förordningen).

2 §

Ett europeiskt politiskt parti och en europeisk politisk stiftelse ska jäm-

ställas med en ideell förening. Om något annat följer av EUPP-förordningen
eller är särskilt föreskrivet, gäller dock det.

3 §

Särskilda bestämmelser om europeiska politiska partier och europeiska

politiska stiftelser finns i bokföringslagen (1999:1078) och revisionslagen
(1999:1079).

Bestämmelserna i 2 kap. 2 § bokföringslagen ska inte tillämpas på euro-

peiska politiska partier eller europeiska politiska stiftelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:6, bet. 2016/17:KU8, rskr. 2016/17:41.

SFS 2016:1057

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.