SFS 2013:1066 Lag om ändring i lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering / SFS 2013:1066 Lag om ändring i lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen
131066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1537) om bistånd
med indrivning av skatter och avgifter inom
Europeiska unionen;

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (2011:1537) om bistånd

med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen ska ha föl-
jande lydelse.

12 §

Kronofogdemyndigheten får inte begära bistånd med indrivning i en

annan medlemsstat vid en tidpunkt när fordran är föremål för om- eller över-
prövning, såvida inte fordran är verkställbar här trots detta, och detsamma
gäller enligt den andra medlemsstatens lagstiftning. Bistånd får inte heller be-
gäras om det sammanlagda beloppet av fordringar som omfattas av denna lag
mot en gäldenär understiger 1 500 euro, såvida det inte kan antas att biståndet
kan lämnas genom avräkning mot en fordran på återbetalning av skatt eller
avgift, eller annars med liten arbetsinsats av den anmodade myndigheten.

Innan bistånd med indrivning begärs ska Kronofogdemyndigheten vidta de

åtgärder för att driva in fordran i Sverige som är lämpliga, utom om

1. det är uppenbart att det inte finns några tillgångar här som kan tas i an-

språk för indrivning eller att denna inte kommer att leda till full betalning, och
Kronofogdemyndigheten har upplysningar som visar att den berörda perso-
nen har tillgångar i den andra medlemsstaten, eller

2 indrivning av fordran i Sverige skulle medföra orimliga svårigheter.
Motsvarande villkor gäller i fråga om skyldigheten att lämna bistånd med

indrivning i Sverige av en annan medlemsstats fordran.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90.

SFS 2013:1066

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.