SFS 2016:1231 Lag om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering / SFS 2016:1231 Lag om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering
161231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa
sanktionsavgifter vid utstationering;

utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller vid ömsesidigt bistånd med indrivning av administra-

tiva sanktionsavgifter, inbegripet avgifter, tilläggsavgifter och viten, som

1. beslutats av behöriga myndigheter eller bekräftats av administrativa eller

rättsliga organ eller följer av utslag från arbetsdomstolar, och

2. avser bristande efterlevnad av
a) Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december

1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av
tjänster i den ursprungliga lydelsen, eller

b) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014

om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i sam-
band med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr
1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den
inre marknaden (IMI-förordningen), i den ursprungliga lydelsen.

Behörig myndighet

2 §

Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet vid bistånd enligt denna

lag.

Bistånd på begäran av en behörig myndighet i ett annat land

�msesidigt bistånd och erkännande

3 §

Kronofogdemyndigheten ska, om inte något annat följer av 4 eller 5 §,

på begäran av en behörig myndighet i ett annat land inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet

1 Prop. 2016/17:26, bet. 2016/17:SkU12, rskr. 2016/17:88.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om
tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med till-
handahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om admi-
nistrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förord-
ningen), i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:1231

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

2

SFS 2016:1231

1. lämna upplysningar som kan antas vara relevanta för den andra myndig-

heten vid delgivning av handlingar som rör administrativa sanktionsavgifter
eller indrivning av sådana avgifter, och

2. utan krav på några vidare formaliteter
a) delge ett beslut om sådana sanktionsavgifter eller andra handlingar som

är relevanta med avseende på indrivningen, inbegripet en dom eller ett slutligt
beslut som kan läggas till grund för verkställighet, och

b) driva in administrativa sanktionsavgifter som behöriga myndigheter har

beslutat i enlighet med lagstiftning och förfaranden i det sökande landet eller
som administrativa eller rättsliga organ eller arbetsdomstolar har bekräftat
och som kan drivas in i det andra landet och inte längre kan överklagas.

Delgivning på begäran av ett annat land sker enligt delgivningslagen

(2010:1932).

Bestämmelser om indrivning i Sverige finns i lagen (1993:891) om indriv-

ning av statliga fordringar m.m. och lagen (1985:146) om avräkning vid åter-
betalning av skatter och avgifter. Verkställighet enligt utsökningsbalken får
äga rum med stöd av den handling som medger verkställighet i det andra lan-
det.

Vägransgrunder

4 §

Kronofogdemyndigheten får avslå en begäran om delgivning eller in-

drivning om begäran inte innehåller nödvändiga identifieringsuppgifter, upp-
gifter om överträdelsen och sanktionsavgiften m.m. eller på annat sätt är
ofullständig, eller om den uppenbarligen inte motsvarar det bakomliggande
beslutet.

Kronofogdemyndigheten får också avslå en begäran om indrivning, om
1. det framgår av myndighetens utredning att de kostnader eller resurser

som beräknas krävas för att driva in sanktionsavgifterna inte står i proportion
till det belopp som ska drivas in eller indrivningen skulle ge upphov till bety-
dande svårigheter,

2. de sammanlagda sanktionsavgifterna understiger 350 euro, eller
3. den enskildes grundläggande rättigheter och friheter inte har respekterats

eller om indrivning skulle strida mot allmänna hänsyn.

Uppskov med förfarandet

5 §

Om de administrativa sanktionsavgifterna eller den bakomliggande for-

dran under delgivnings- eller indrivningsförfarandets gång bestrids eller över-
klagas i det andra landet av en berörd tjänsteleverantör eller en berörd part,
ska Kronofogdemyndigheten skjuta upp förfarandet i avvaktan på beslut av
en behörig instans i den andra medlemsstaten.

Växelkurs och rätt till indrivet belopp

6 §

Kronofogdemyndigheten ska, så snart en begäran som avses i 3 § första

stycket 2 b har tagits emot, räkna om sanktionsavgiften till svenska kronor
enligt den växelkurs som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning för den dag då sanktionsavgiften beslutades.

Belopp som har drivits in här i ett ärende enligt denna lag tillfaller staten.

background image

3

SFS 2016:1231

Begäran om bistånd i ett annat land

7 §

Kronofogdemyndigheten får, av en behörig myndighet i ett annat land

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, begära upplysningar som
kan vara av betydelse vid delgivning av handlingar som rör administrativa
sanktionsavgifter eller indrivning av sådana avgifter. Kronofogde-
myndigheten får av en sådan myndighet också begära

1. delgivning av ett beslut om en sådan sanktionsavgift eller andra hand-

lingar som är relevanta för indrivningen, om Kronofogdemyndigheten inte
själv kan delge handlingen, och

2. bistånd med indrivning av en administrativ sanktionsavgift, om beslutet

om avgiften har fått laga kraft och Kronofogdemyndigheten inte själv kan
driva in fordringen.

Kronofogdemyndigheten får inte begära bistånd för delgivning av ett beslut

om en administrativ sanktionsavgift så länge sanktionsavgiften, den bakom-
liggande fordringen eller den handling som ligger till grund för verkställighet
är föremål för bestridande eller överklagande.

Delgivning av ett beslut om administrativa sanktionsavgifter som har ägt

rum i ett annat land i enlighet med dess lagar, andra författningar och admi-
nistrativ praxis, ska anses ha samma verkan som om delgivningen hade ägt
rum här.

Förbud mot överklagande

8 §

Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Ytterligare föreskrifter

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om
bistånd enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. I förhållande till ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-

det som inte är en medlemsstat i Europeiska unionen tillämpas lagen från den
tidpunkt då landet ansluter sig till det samarbete som avses i kapitel VI och
artikel 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.