SFS 2020:599 Lag om ändring i lagen (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering / SFS 2020:599 Lag om ändring i lagen (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering
SFS2020-599.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1231) om ömsesidigt bistånd

med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid

utstationering

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2016:1231) om ömsesidigt
bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering ska ha
följande lydelse.

1 § Denna lag gäller vid ömsesidigt bistånd med indrivning av administra-
tiva sanktionsavgifter, inbegripet avgifter, tilläggsavgifter och viten, som

1. beslutats av behöriga myndigheter eller bekräftats av administrativa

eller rättsliga organ eller följer av utslag från arbetsdomstolar, och

2. avser bristande efterlevnad av
a) Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december

1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av
tjänster, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2018/957, eller

b) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj

2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare
i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning
(EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informations-
systemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), i den ursprungliga
lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 30 juli 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:150, bet. 2019/20:AU14, rskr. 2019/20:329.

SFS

2020:599

Publicerad
den

26 juni 2020

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.