SFS 1992:557

920557.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:557

om ändring i insiderlagen (1990:1342);

utkom från trycket

den 17 juni 1992

utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om insiderlagen (1 990; 1342)^
dels att i 8, 9, 16 � 20 och 24 §§ ordet "bankinspektionen" i olika

böjningsformer skall bytas ut mot "Finansinspektionen" i motsvarande
form,

dels att 2 och 13 §§ skall ha följande lydelse.

2

I denna lag förstås med

1. handel på värdepappersmarknaden-, handel på börs eller annan orga­

niserad marknadsplats eller genom värdepappersinstitut,

2. fondpapper, aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter

eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, andel i värde­

pappersfond och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning
förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis),

3. aktiemarknadsbolag-, svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka ä r

noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats,

4. värdepapperscentralen-. Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag.
Vad som föreskrivs om aktie skall också tillämpas på emissionsbevis,

interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat

' Prop. 1991/92:113, NU26, rskr. 321.

^ Senaste lydelse av 18 § 1991:1005.

,.,,

' Senaste lydelse 1991:1005.

¬

background image

SFS 1992:557

med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktie­
termin. Utfärdande av köpoption skall likställas med försäljning av de

aktier optionen avser medan utfärdande av säljoption skall likställas med

köp av aktierna.

Med fondpapper jämställs i denna lag ränteoption, räntetermin, index-

option och indextermin.

Om fondpapper ägs av två eller flera med samäganderätt, skall en

delägare vid tillämpningen av denna lag anses vara ägare till så många av
fondpapperen som svarar mot hans lott i det samfällda innehavet.

13 §" Anmälan enligt 9 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet skall
göras senast fjorton dagar efter det att

I

1. aktie i bolaget noterats vid en börs eller auktoriserad marknadsplats,

2. insynsställning uppkommit enligt 8 § första stycket 1, 2, 4, 5 eller 7

eller den som avses med 8 § första stycket 3 eller 6 tagit emot underrättelse
enligt 14 eller 15 §,

3. den anmälningsskyldige förvärvat eller överlåti t aktier i bolaget el ler

annan ändring skett i aktieinnehavet, eller

4. den anmälningsskyldige fått vetskap om att närstående, som avses i

10 §, innehar, förvärvat eller överlåtit aktier i bolaget eller att annan
ändring skett i den närståen des aktieinnehav.

Denna lag träder i kraft den 1 januar i 1993 eller den tidigare dag som

regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Håkan Klahr

(Finansdepartementet)

Senaste lydelse 1991:1005.

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.