SFS 1992:1323

921323.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1323 Lag

Utkom från tr)'ckct

den 28 december 1992

om ändring i lagen (1992:557) om ändring i insiderlagen

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslu t' föreskrivs

dels att 2, 9, 16 och 18§§ insiderlagen (1990:1342) i paragrafemas

lydelse enligt lage n (1992:557) om ändring i nämnda lag skall ha följande

lydelse,

dels att ikraftträdandebestämmelsen till lagen (1992:557) om ändring i

insiderlagen (1990:1342) skall ha följande lydelse.

2 § I denna lag förstås med

1. handel på värdepappersmarknaden', handel på börs eller annan organi­

serad marknadsplats eller genom någon som driver värdepappersrörelse

med stöd av 1 kap. 3 eller 3 a § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

2. fondpapper, aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller

fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, andel i värdepap­

persfond och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar

aktiebrev i ett utl ändskt bolag (depåbevis),

3. aktiemarknadsbolag-. svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är

noterade vid en börs eller auktoriser ad marknadsplats.

Vad som föreskrivs om aktie skall också tillämpas på emissionsbevis,

interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat
med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktie­

termin. Utfärdande av köpoption skall likställas med försäljning av de

aktier optionen avser medan utfärdande av säljoption skall likställas m ed

köp av aktierna.

Med fondpapper jämställs i denna lag ränteoption, räntetermin, index­

option och indextermin.

Om fondpapper ägs av två eller flera med samäganderätt, skall en

delägare vid tillämpningen av denna lag anses vara ägare till så många av
fondpapperen som svarar mot hans lott i det sam fällda innehavet.

9 § Den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skall skriftli­
gen anmäla innehav av aktier i bolaget o ch ändring i innehavet till Finans­

inspektionen.

Finansinspektionen kan medge befrielse från anmälningsskyldigheten

om motsvarande uppgifter kan erhållas på anna t sätt.

Anmälningsskyldigheten gäller dock inte

1. innan den som avses i 8 § första s tycket 3 eller 6 tagit emot underrät­

telse enligt 14 eller 15 §,

2. om innehavet inte uppgår till 200 ak tier eller, om innehavet avser

värdepapper som enligt 2 § andra stycket likställs med a ktier, understiger

ett marknadsvärde motsvarande 50000 kronor,

3. om ändring i innehavet efter den senast gjorda anmälningen inte

3356

Prop. 1992/93:90. bet. 1992/93:NU10, rskr. 1992/93:110.

¬

background image

uppgår till 200 aktier eller, om ändringen avser värdepapper som enligt 2 §

SFS 1992; 1323

andra stycket likställs med aktier, understiger ett marknadsvärde motsva­

rande 50 000 kronor,

4. om ökning i in nehavet föranletts av fondemission eller av att akties

nominella belopp sänkts genom att aktien delats upp,

5. interimsbevis som erhållits i utbyte mot annat värdepapper som avses

i 2 § andra stycket.

Av 10 § framgår att anmälningsskyldigheten omfattar även vissa närstå­

endes aktieinnehav.

16 § Finansinspektionen skall föra eller låta föra register (insiderregister)
�ver anmälningar som gjorts enligt 9, 14 och 15 §§ eller, i fall som avses i
9 § andra stycket, över däremot svarande uppgifter från register som förs
med stöd av aktiekontolagen (1989:827).

Uppgifter som inte längre omfattas av anmälningsskyldighet får avföras

ur registret. Uppgifterna skall dock bevaras i m inst 10 år efter det att de

avförts.

Registret skall föras med hjälp av automatisk databehandling. Finansin­

spektionen är registeransvarig enligt datalagen (1973:289) för registret.

Inspektionen skall på lämpligt sätt underrätta de registrerade om registret.

Registret skall vara offentligt.

18 § Om det finns anledning anta att en bestämmelse i 4 § överträtts, har

Finansinspektionen rätt att få de uppgifter som den behöver för sin utred­

ning från

1. den som det finns a nledning att anta har gjort överträdelsen,
2. ett aktiebolag eller en juridisk person i övrigt vars fondpapper över­

trädelsen gäller,

3. den juridiska person som lämnat det offentliga erbjudandet om aktie­

förvärv,

4. moderföretaget till det aktiebolag eller den juridiska person som avses

i 2 eller 3,

5. myndighet,
6. någon som driver värdepappersrörelse med stöd av 1 kap. 3 eller 3 a §

lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

7. någon annan som köpt eller sålt fondpapper, om det finns anledning

anta att köpet eller försäljningen föranletts av otillåtet råd eller därmed
jämförlig åtgärd som avses i 4 §.

Om det finns anledning anta att någon har överträtt andra bestämmelser

i denna lag och är överträdelsen belagd med straff, får inspektionen i
utredningssyfte också infordra uppgifter av denne.

Denna lag trä der i kraft, såvitt avser 2 § första stycket 1 och 18 §, den

dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Göran Haag

3357

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.