SFS 2016:57 Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning / SFS 2016:57 Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
160057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (2000:1087) om anmäl-

ningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument ska ha följande ly-
delse.

10 §

Uppgifter som ska anmälas enligt 4 § får efter tillstånd av Finansin-

spektionen föras över till insynsregistret genom automatisk databehandling.
Sådant tillstånd får ges endast till den som är förvaltare enligt 3 kap. 7 § lagen
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instru-
ment.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

SFS 2016:57

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.