SFS 2018:331 Lag om ändring i lagen om (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning / SFS 2018:331 Lag om ändring i lagen om (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
SFS2018-331.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande

bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 och 7 §§ lagen (2016:1306)
med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
Finansinspektionen ska föra eller låta föra register (insynsregister)
över anmälningar som har gjorts enligt artikel 19.1�19.10 i marknadsmiss-
bruksförordningen.

Uppgifter som har lämnats av personer som inte längre omfattas av anmäl-

ningsskyldighet får tas bort ur registret.

Registret ska föras med hjälp av automatisk databehandling. Finansin-

spektionen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i registret. Inspektionen ska på lämpligt sätt underrätta de registre-
rade om registret.

Registret ska vara offentligt.

7 § Ett finansiellt företag ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporterings-
system för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser
av marknadsmissbruksförordningen.

Personuppgifter som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska per-
soner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning) får behandlas om uppgifterna avser brott enligt lagen
(2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linnéa Klefbäck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

SFS

2018:331

Publicerad
den

3 maj 2018

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.