SFS 2019:423 Lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning / SFS 2019:423 Lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
SFS2019-423.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande

bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:1306) med
kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

dels att rubriken närmast före 2 kap. 2 § ska lyda ⬝Offentliggörande av

insiderinformation⬝,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 2 a §, av följande lydelse.

2 kap.
2 a §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om på vilket språk insiderinformation ska offentliggöras.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237.

SFS

2019:423

Publicerad
den

11 juni 2019

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.