SFS 1998:725 Lag om ändring i insiderlagen (1990:1342)

980725.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i insiderlagen (1990:1342);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § insiderlagen (1990:1342)

skall ha följande lydelse.

16 §

2 Finansinspektionen skall föra eller låta föra register (insiderregister)

över anmälningar som gjorts enligt 9, 14 och 15 §§ eller, i fall som avses i
9 § andra stycket, över däremot svarande uppgifter som lämnats från annat
register.

Uppgifter som inte längre omfattas av anmälningsskyldighet får avföras

ur registret. Uppgifterna skall dock bevaras i minst 10 år efter det att de
avförts.

Registret skall föras med hjälp av automatisk databehandling. Finansin-

spektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204)
för den behandling av personuppgifter som sker i registret. Inspektionen
skall på lämpligt sätt underrätta de registrerade om registret.

Registret skall vara offentligt.

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289)

även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av person-
uppgifter, gäller dock 16 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276.

2

Senaste lydelse 1996:1016.

Svensk författningssamling

SFS 1998:725
Utkom från trycket
den 30 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.