SFS 1998:1492 Lag om ändring i insiderlagen (1990:1342)

981492.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i insiderlagen (1990:1342);

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 och 18

§§ insiderlagen

(1990:1342) skall ha följande lydelse.

9 §

2

Den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skall skriftligen

anmäla innehav av aktier i bolaget och ändring i innehavet till Finansinspek-
tionen.

Finansinspektionen kan medge befrielse från anmälningsskyldigheten om

motsvarande uppgifter kan erhållas på annat sätt.

Anmälningsskyldigheten gäller dock inte
1. innan den som avses i 8 § första stycket 5 eller 6 tagit emot underrät-

telse enligt 14 eller 15 §,

2. om innehavet inte uppgår till 200 aktier eller, om innehavet avser värde-

papper som enligt 2 § andra stycket likställs med aktier, understiger ett
marknadsvärde motsvarande 50 000 kronor,

3. om ändring i innehavet efter den senast gjorda anmälningen inte upp-

går till 200 aktier eller, om ändringen avser värdepapper som enligt 2 §
andra stycket likställs med aktier, understiger ett marknadsvärde motsva-
rande 50 000 kronor,

4. om ökning i innehavet föranletts av fondemission eller av att akties no-

minella belopp sänkts genom att aktien delats upp,

5. interimsbevis som erhållits i utbyte mot annat värdepapper som avses i

2 § andra stycket.

Av 10 § framgår att anmälningsskyldigheten omfattar även vissa närståen-

des aktieinnehav.

Uppgifter som skall anmälas enligt denna paragraf får efter tillstånd av Fi-

nansinspektionen föras över till insiderregistret genom automatisk databe-
handling. Sådant tillstånd får ges endast till den som är förvaltare enligt
3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

.

18 §

3

Om det finns anledning anta att en bestämmelse i denna lag har över-

trätts, har Finansinspektionen rätt att få de uppgifter som den behöver för sin
utredning från

1. den som det finns anledning anta har gjort överträdelsen,

1

Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14.

2

Senaste lydelse 1996:1016.

3

Senaste lydelse 1998:265.

SFS 1998:1492

Utkom från trycket
den 11 december 1998

background image

2

SFS 1998:1492

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

2. ett aktiebolag eller en juridisk person i övrigt vars finansiella instrument

överträdelsen gäller,

3. den juridiska person som lämnat det offentliga erbjudandet om aktieför-

värv,

4. moderföretaget till det aktiebolag eller den juridiska person som avses i

2 eller 3,

5. myndighet,
6. börs, auktoriserad marknadsplats eller clearingorganisation enligt 1 kap.

4 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

7. börsmedlem eller clearingmedlem enligt 1 kap. 4 § lagen (1992:543)

om börs- och clearingverksamhet eller kontoförande institut enligt 3 kap. 1 §
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

,

8. någon som driver värdepappersrörelse med stöd av 1 kap. 3, 3 c eller

3 d § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

9. någon annan som köpt eller sålt finansiella instrument om det finns an-

ledning anta att köpet eller försäljningen föranletts av otillåtet råd eller an-
nan sådan åtgärd som avses i 4 §.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela när-

mare föreskrifter om hur uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.