SFS 2010:1862 Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning / SFS 2010:1862 Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
101862.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:377) om straff för
marknadsmissbruk vid handel med finansiella
instrument;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2005:377) om straff för

marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument ska införas en ny
paragraf, 17 a §, av följande lydelse.

17 a §

Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begä-

ran från en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn motsva-
rande den tillsyn som inspektionen utövar enligt denna lag, lämna eller kon-
trollera information som behövs för att den utländska myndigheten ska
kunna utöva sin tillsyn. Detta gäller dock bara i den utsträckning det följer
av ett avtal om samarbete som Finansinspektionen, med stöd av regeringens
bemyndigande, har ingått med den utländska myndigheten.

Om en begäran avser rättslig hjälp i brottmål, gäller i stället lagen

(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:17, bet. 2010/11:FiU15, rskr. 2010/11:56.

SFS 2010:1862

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.