Lag (2017:1273) om Sveriges angränsande zon

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2017:1273
Departement: Utrikesdepartementet
Länk: Länk till register

SFS nr:

2017:1273
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2017-12-07
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Sveriges angränsande zon sträcker sig högst 24 nautiska mil räknat från baslinjerna. Zonen omfattar de områden utanför, och i direkt anslutning till, sjöterritoriet som framgår av bilaga 5 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

2 §   Inom den angränsande zonen får åtgärder vidtas i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention 1982 och vad som i övrigt följer av folkrätten för att
   1. utöva nödvändig kontroll för att förhindra eller bestraffa överträdelser på svenskt territorium, inklusive territorialhav, av lagar och andra författningar som rör tullar, skatter, inresa eller hälsofrågor, och
   2. skydda fornlämningar, fornfynd och andra föremål av arkeologiskt eller historiskt intresse.
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.