SFS 2018:2022 Lag om ändring i lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter / SFS 2018:2022 Lag om ändring i lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter
SFS2018-2022.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:317) med kompletterande

bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för

Priip-produkter

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2017:317) med
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-
produkter

dels att nuvarande 24 § ska betecknas 25 §,
dels att rubriken närmast före 24 § ska sättas närmast före 25 §,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 a och 24 §§, och närmast före

24 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 a § Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att förbjuda eller be-
gränsa en viss typ av finansiell verksamhet eller praxis vid försäkrings- eller
återförsäkringsföretag och marknadsföring, distribution eller försäljning av
försäkringsbaserade investeringsprodukter eller försäkringsbaserade inve-
steringsprodukter med vissa specifika egenskaper finns i artikel 17 i EU-för-
ordningen.

Bemyndigande
24 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om produktingripande enligt artikel 17 i EU-förordningen.

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:3, bet. 2018/19:FiU29, rskr. 2018/19:54.

SFS

2018:2022

Publicerad
den

12 december 2018

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.