SFS 2014:402 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete / SFS 2014:402 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
140402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete;

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8�11, 15 och 16 §§ lagen

(2000:343) om internationellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.

8 §

2

En person som har omhändertagits enligt 6 § får tas i förvar av Polis-

myndigheten eller Säkerhetspolisen under högst sex timmar, tiden mellan
klockan 24 och 9 oräknad. Därefter ska personen omedelbart friges, om det
inte har kommit in en begäran om en åtgärd som avses i

1. 23 § lagen (1957:668) om utlämning för brott,
2. 1 kap. 2 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en

nordisk arresteringsorder,

3. 25 c eller 25 d § lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande

verkställighet av brottmålsdom,

4. 5 a eller 5 b § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland,

Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,

5. 8 § lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller

Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling, om framställ-
ningen kommer från en dansk myndighet,

6. 6 § lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tri-

bunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,

7. 6 § lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmåls-

domstolen, eller

8. 1 kap. 3 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en

europeisk arresteringsorder.

En svensk polisman får, i avvaktan på en framställning om sådan åtgärd

som avses i 4 kap. 19 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål, ta i beslag föremål som har omhändertagits enligt 7 § enligt de för-
utsättningar som gäller för en motsvarande åtgärd enligt rättegångsbalken
eller annan lag eller författning.

9 §

Danska polismän har på svenskt territorium på �resundsförbindelsen

samma befogenheter att ingripa mot hot mot den allmänna ordningen och
säkerheten som svenska polismän har enligt lag eller annan författning.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2011:1173.

SFS 2014:402

Utkom från trycket
den 11 juni 2014

background image

2

SFS 2014:402

Om en dansk polisman vidtar en åtgärd enligt första stycket, ska Polismyn-

digheten omedelbart underrättas. �&tgärden får pågå tills Polismyndigheten
övertar genomförandet eller begär att den ska avbrytas.

10 §

Danska polismän får på svenskt territorium, i enlighet med de villkor

som i övrigt framgår av 5 § och med de befogenheter som framgår av 6 och
7 §§, fortsätta ett i Danmark påbörjat förföljande av en person för varje gär-
ning som hör under allmänt åtal enligt svensk och dansk rätt. Utöver vad som
anges i 5 § får förföljande ske av en person som har avvikit från varje form av
frihetsberövande på grund av brott. Sådant förföljande får också ske av en
person som har avvikit från annat frihetsberövande i den mån utlämning till
Danmark kan komma i fråga enligt lagen (1970:375) om utlämning till Dan-
mark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller
behandling.

På svenskt territorium på �resundsförbindelsen får danska polismän även

inleda ett förföljande som avses i första stycket. De ska i ett sådant fall ome-
delbart anhålla om bistånd av Polismyndigheten.

11 §

Utländska tjänstemän ska, när de utövar befogenheter enligt denna lag,

följa svensk lag och annan författning samt instruktioner som meddelas av
den behöriga svenska myndigheten. Under gränsöverskridande förföljande el-
ler övervakning får de inte bereda sig tillträde till bostäder eller andra platser
som inte är tillgängliga för allmänheten. Tjänstevapen får bara användas i
nödvärnssituationer. Utländska tjänstemän ska alltid kunna styrka sin behö-
righet och identitet.

Att undantag kan göras från vapenlagens (1996:67) bestämmelser om rätt

för företrädare för främmande stats myndighet att medföra skjutvapen och
ammunition vid tillfällig tjänstgöring i Sverige följer av 11 kap. 1 § f den
lagen.

15 §

Polismyndigheten beslutar om gränsöverskridande övervakning och

gränsöverskridande förföljande in på svenskt territorium. Säkerhetspolisen får
besluta om gränsöverskridande övervakning inom den verksamhet som den
bedriver. Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen får i ett enskilt fall över-
lämna ett ärende om gränsöverskridande övervakning till Kustbevakningen.

En framställning eller anmälan från en utländsk myndighet om gränsöver-

skridande övervakning in på svenskt territorium ska göras till Polismyndig-
heten. Om framställningen eller anmälan avser sådan övervakning inom den
verksamhet som Säkerhetspolisen bedriver, får den i stället göras till Säker-
hetspolisen.

Andra kontakter med anledning av gränsöverskridande övervakning eller

förföljande in på svenskt territorium ska äga rum direkt mellan de utländska
tjänstemännen och berörd svensk myndighet.

16 §

3

Vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet får ett utländskt kontaktställe

medges direktåtkomst till referensuppgifter i de svenska registren över DNA-
profiler.

3 Senaste lydelse 2011:904.

background image

3

SFS 2014:402

Efter överenskommelse mellan Sverige och en annan stat får kontaktstället

i den andra staten göra en automatisk jämförelse mellan sina oidentifierade
DNA-profiler och referensuppgifter i de svenska registren över DNA-profiler.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller endast de register över

DNA-profiler som regleras i polisdatalagen (2010:361).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014 i fråga om 16 § och i övrigt den

1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.