SFS 2015:101 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete / SFS 2015:101 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
150101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete;

utfärdad den 26 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (2000:343) om internatio-

nellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.

8 §

2

En person som har omhändertagits enligt 6 § får tas i förvar av Polis-

myndigheten eller Säkerhetspolisen under högst sex timmar, tiden mellan
klockan 24 och 9 oräknad. Därefter ska personen omedelbart friges, om det
inte har kommit in en begäran om en åtgärd som avses i

1. 23 § lagen (1957:668) om utlämning för brott,
2. 1 kap. 2 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en

nordisk arresteringsorder,

3. 25 c eller 25 d § lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande

verkställighet av brottmålsdom,

4. 5 a eller 5 b § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland,

Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,

5. 8 § lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller

Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling, om framställ-
ningen kommer från en dansk myndighet,

6. 6 § lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tri-

bunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,

7. 6 § lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdom-

stolen,

8. 1 kap. 3 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en

europeisk arresteringsorder, eller

9. 3 kap. 15 § lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihets-

berövande påföljder inom Europeiska unionen.

En svensk polisman får, i avvaktan på en framställning om sådan åtgärd

som avses i 4 kap. 19 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål, ta i beslag föremål som har omhändertagits enligt 7 § enligt de för-
utsättningar som gäller för en motsvarande åtgärd enligt rättegångsbalken
eller annan lag eller författning.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

1 Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110.

2 Senaste lydelse 2014:402.

SFS 2015:101

Utkom från trycket
den 10 mars 2015

background image

2

SFS 2015:101

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Sofie Lindblom
(Justitiedepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.