SFS 2015:276 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete / SFS 2015:276 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
150276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete;

utfärdad den 13 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:343) om inter-

nationellt polisiärt samarbete

dels att rubriken närmast efter 23 § ska utgå,
dels att nuvarande 24 och 25 §§ ska betecknas 28 och 29 §§,
dels att 1 b och 2 §§ och den nya 29 § ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 24 och 25 §§ ska sättas närmast före de nya

28 och 29 §§,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 24�27 §§, och närmast före 24 §

en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det närmast efter den nya 27 § ska införas en ny rubrik som ska

lyda ⬝Gemensamma bestämmelser för Prümrådsbeslutet, CBE-direktivet och
VIS-rådsbeslutet⬝.

1 b §

2

I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personupp-

gifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unio-
nen, och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen,
finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom
ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller
gjorts tillgängliga av

1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),
2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
3. ett EU-organ, eller
4. ett EU-informationssystem.
Om det i de författningar som anges i första stycket finns avvikande be-

stämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag och i
föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till lagen. Detta gäller
dock inte vid behandling av personuppgifter som

� utbyts eller har utbytts med stöd av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23

juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för be-
kämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, eller

� hämtas eller har hämtats med stöd av rådets beslut 2008/633/RIF av den

23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för
sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte
att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott.

1 Prop. 2014/15:82, bet. 2014/15:JuU23, rskr. 2014/15:187.

2 Senaste lydelse 2013:334.

SFS 2015:276

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

2

SFS 2015:276

2 §

3

I denna lag avses med

� utländska tjänstemän: utländska polismän och andra utländska tjänste-

män som har anmälts vara behöriga att utföra sådant gränsöverskridande ar-
bete som avses i artikel 40 och 41 i konventionen om tillämpning av
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen),

� förföljande tjänstemän: utländska tjänstemän som förföljer en person på

svenskt territorium enligt denna lag,

� svenska tjänstemän: svenska polismän, tulltjänstemän eller kustbevak-

ningstjänstemän när de enligt lag eller annan författning har polisiära befo-
genheter,

� �resundsförbindelsen: den fasta förbindelsen över �resund som den de-

finieras i artikel 2 i avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konungariket Sveri-
ges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt samarbete i
�resundsregionen,

� Prümrådsbeslutet: rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett

fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism
och gränsöverskridande brottslighet,

� referensuppgifter: registeruppgifter som inte röjer identiteten på en per-

son, antingen i form av en sifferbeteckning och ett fingeravtryck eller en sif-
ferbeteckning och en DNA-profil från den icke-kodifierande delen av perso-
nens DNA,

� CBE-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU av

den 25 oktober 2011 om underlättande av ett gränsöverskridande informa-
tionsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, och

� VIS-rådsbeslutet: rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åt-

komst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för med-
lemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upp-
täcka och utreda terroristbrott och andra grova brott.

Tillgång till uppgifter enligt VIS-rådsbeslutet

24 §

På begäran av behöriga myndigheter får den centrala åtkomstpunkten

genom direktåtkomst söka uppgifter i informationssystemet för viseringar
(VIS), om det i enskilda fall finns skäl att anta att uppgifter i systemet väsent-
ligen kan komma att bidra till att utreda ett sådant terroristbrott eller annat
grovt brott som omfattas av definitionerna i artikel 2.1 i VIS-rådsbeslutet.

Detsamma gäller om det i enskilda fall finns skäl att anta att uppgifter i sys-

temet väsentligen kan komma att bidra till att förebygga, förhindra eller upp-
täcka brottslig verksamhet som innefattar brott som anges i första stycket.

25 §

Vid sökning i VIS får endast följande uppgifter användas som sökbe-

grepp:

1. nuvarande och tidigare efternamn, förnamn, kön, födelsedatum, födelse-

ort och födelseland,

2. nuvarande medborgarskap och medborgarskap vid födseln,
3. resehandlingens typ och nummer, utfärdande myndighet, dag för utfär-

dande och sista giltighetsdag,

4. huvuddestination och den planerade vistelsens varaktighet,
5. syftet med resan,

3 Senaste lydelse 2014:126.

background image

3

SFS 2015:276

6. planerad ankomst- och avresedag,
7. planerad gränsövergång för första inresa eller transiteringsväg,
8. bostad,
9. fingeravtryck,
10. typ av visering och viseringsmärkets nummer, och
11. den person som bjudit in eller åtagit sig att stå för sökandens levnads-

kostnader under vistelsen.

26 §

Personuppgifter som har hämtats från VIS får behandlas för det ända-

mål som uppgifterna hämtades för. De får också behandlas för att utreda eller
beivra brott i det enskilda fall som sökningen avsåg.

27 §

Det är förbjudet att till tredjeland eller en internationell organisation

överföra eller göra tillgängliga sådana personuppgifter som har hämtats från
VIS och som har lagts in i systemet av en annan stat.

Detta är dock tillåtet i brådskande fall om
1. de villkor för sökning som anges i 24 § andra stycket är uppfyllda,
2. det är förenligt med svenska intressen att uppgifterna lämnas ut,
3. den stat som har lagt in uppgifterna i systemet samtycker till det, och
4. förutsättningarna i 33 och 34 §§ personuppgiftslagen (1998:204) är upp-

fyllda.

29 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. samarbete enligt Prümrådsbeslutet när det gäller behandling av person-

uppgifter samt bistånd vid större evenemang, katastrofer och allvarliga
olyckor,

2. informationsutbyte enligt CBE-direktivet, och
3. tillgång till uppgifter enligt VIS-rådsbeslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Sofie Lindblom
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse av tidigare 25 § 2014:126.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.