SFS 2018:1320 Lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete / SFS 2018:1320 Lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
SFS2018-1320.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:496) om internationel t polisiärt

samarbete
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 2 kap. 2 § lagen (2017:496) om

internationellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 § �vervakningen av en misstänkt gärningsman får fortsätta utan föregå-

ende samtycke, om saken är så brådskande att samtycke inte kan inhämtas i

förväg och den utländska utredningen avser misstanke om sådana brott som

sägs i artikel 40.7 i Schengenkonventionen, nämligen

�

mord,

�

dråp,

�

grovt sexualbrott,

�

mordbrand,

�

penningförfalskning och förfalskning av betalningsmedel,

�

grov stöld,

�

grovt häleri,

�

penningtvätt,

�

grovt bedrägeri,

�

utpressning,

�

människorov och tagande av gisslan,

�

olaglig människohandel,

�

människosmuggling,

�

olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen,

�

brott mot lagbestämmelser angående vapen och sprängämnen,

�

ödeläggelse genom användande av sprängämnen,

�

olaglig transport av giftigt och skadligt avfall,

�

olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen,

�

sådan brottslighet som avses i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF

av den 21 december 1998 om att göra deltagande i en kriminell organisation

i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott, och

�

terroristbrott enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande

av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut

2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

1

Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande

av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut

2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2018:1320

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

SFS 2018:1320

2

För att övervakningen ska få fortsätta krävs också att överskridandet av

gränsen anmäls till en behörig svensk myndighet så snart det är möjligt och

att den utländska myndigheten utan dröjsmål begär bistånd i utredningen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Karin Erlingsson

(Justitiedepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.