SFS 2018:1714 Lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete

SFS2018-1714.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt

samarbete

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 §, 7 kap. 1, 3, 4 och 7 §§,
8 kap. 3 §, 9 kap. 4 och 5 §§, 10 kap. 1–3 §§ och rubriken närmast före
7 kap. 7 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete ska ha
följande lydelse.

6 kap.
1 §
Om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som regeringen har
meddelat i anslutning till lagen gäller brottsdatalagen (2018:1177) och
följande författningar för respektive myndighet för behandling av person-
uppgifter vid internationellt polisiärt samarbete:

– lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom

brottsdatalagens område,

– lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom

brottsdatalagens område, eller

– lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personupp-

gifter inom brottsdatalagens område.

7 kap.
1 §
Vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet får ett utländskt kontaktställe
medges direktåtkomst till referensuppgifter i de svenska registren över dna-
profiler.

Efter en överenskommelse mellan Sverige och en annan stat får kontakt-

stället i den andra staten göra en automatisk jämförelse mellan sina oidenti-
fierade dna-profiler och referensuppgifter i de svenska registren över dna-
profiler.

Första och andra styckena gäller endast de register över dna-profiler som

regleras i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom
brottsdatalagens område.

3 § Vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet får ett utländskt kontaktställe
medges direktåtkomst till referensuppgifter i svenska fingeravtrycksregister
som förs med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av person-
uppgifter inom brottsdatalagens område.

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

SFS

2018:1714

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

4 § I syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet
eller utreda brott får det svenska kontaktstället i enskilda fall genom direkt-
åtkomst söka uppgifter i en annan stats fingeravtrycksregister. Uppgifter får
behandlas endast i den utsträckning den andra staten tillåter det och om
behandlingen i motsvarande fall hade varit tillåten i svenska fingeravtrycks-
register som förs med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av
personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Det svenska kontaktstället ansvarar för att kontrollera om det mottagna

fingeravtrycket stämmer överens med det fingeravtryck sökningen avsåg.

Skadestånd
7 §
Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177)
ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med detta kapitel
eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet.

8 kap.
3 §
Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177)
ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med detta kapitel
eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet.

9 kap.
4 §
Det är förbjudet att till tredjeland eller en internationell organisation
överföra eller göra tillgängliga sådana personuppgifter som har hämtats från
VIS och som har lagts in i systemet av en annan stat.

Detta är dock tillåtet i brådskande fall om
1. de villkor för sökning som anges i 1 § andra stycket är uppfyllda,
2. det är förenligt med svenska intressen att uppgifterna lämnas ut,
3. den stat som har lagt in uppgifterna i systemet samtycker till det, och
4. förutsättningarna i 8 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) är uppfyllda.

5 § Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177)
ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med detta kapitel
eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet.

10 kap.
1 §
Vid samarbete enligt avtalet med USA får ett amerikanskt kontakt-
ställe medges direktåtkomst till referensuppgifter i svenska fingeravtrycks-
register som förs med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av
personuppgifter inom brottsdatalagens område.

2 § På begäran av behöriga myndigheter får ett svenskt kontaktställe i en-
skilda fall genom direktåtkomst söka uppgifter i amerikanska fingerav-
trycksregister i syfte att utreda ett brott för vilket det enligt svensk lag är
föreskrivet fängelse i mer än ett år. Detsamma gäller om sökningen görs i
syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som inne-
fattar ett sådant brott.

Uppgifter får behandlas endast om behandlingen i motsvarande fall hade

varit tillåten i svenska fingeravtrycksregister som förs med stöd av lagen
(2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdata-
lagens område.

Det svenska kontaktstället ansvarar för att kontrollera om det mottagna

fingeravtrycket stämmer överens med det fingeravtryck sökningen avsåg.

SFS 2018:1714

background image

3

3 § Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177)
ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med detta kapitel
eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter som behandlas av

Säkerhetspolisen med stöd av polisdatalagen (2010:361).

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

SFS 2018:1714

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.