SFS 2019:380 Lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete / SFS 2019:380 Lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
SFS2019-380.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt

samarbete

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 5 § och 8 kap. 1 § lagen
(2017:496) om internationellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.

7 kap.
5 §
I vägtrafikdatalagen (2019:369) finns bestämmelser om möjlighet att
medge ett utländskt kontaktställe direktåtkomst enligt Prümrådsbeslutet till
uppgifter i vägtrafikregistret.

8 kap.
1 §
I vägtrafikdatalagen (2019:369) finns bestämmelser om möjlighet att
medge ett utländskt kontaktställe direktåtkomst enligt CBE-direktivet till
uppgifter i vägtrafikregistret.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

SFS

2019:380

Publicerad
den

7 juni 2019

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.