SFS 2020:80 Lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete / SFS 2020:80 Lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
SFS2020-80.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt

samarbete

Utfärdad den 27 februari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2017:496) om inter-
nationellt polisiärt samarbete

dels att 1 kap. 3 §, 5 kap. 4 § och rubriken till 5 kap. ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 4 a kap., av följande lydelse.

1 kap.
3 §
I lagen avses med

� Schengenkonventionen: konventionen om tillämpning av Schengen-

avtalet av den 14 juni 1985,

� avtalet med Danmark: avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konunga-

riket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt
samarbete i �resundsregionen,

� �resundsförbindelsen: den fasta förbindelsen över �resund som den

definieras i artikel 2 i avtalet med Danmark,

� Prümrådsbeslutet: rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om

ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av
terrorism och gränsöverskridande brottslighet,

� Atlasrådsbeslutet: rådets beslut 2008/617/RIF av den 23 juni 2008 om

förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlems-
staters särskilda insatsgrupper,

� avtalet med Norge: avtalet av den 4 september 2018 mellan Sveriges

regering och Norges regering om ömsesidigt bistånd mellan polisens sär-
skilda insatsgrupper i krissituationer,

� referensuppgifter: registeruppgifter som inte röjer identiteten på en per-

son, antingen i form av en sifferbeteckning och ett fingeravtryck eller en
sifferbeteckning och en dna-profil från den ickekodifierande delen av per-
sonens dna,

� CBE-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413

av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informations-
utbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, i den ursprungliga lydelsen,

� VIS-rådsbeslutet: rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om

åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för
medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra,
upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott, och

1 Prop. 2019/20:38, bet. 2019/20:JuU18, rskr. 2019/20:158.

SF

S 2020:80

Publicerad
den

6 mars 2020

background image

SFS

2020:80

2

� avtalet med USA: avtalet av den 16 december 2011 mellan Konunga-

riket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering om ett förstärkt
samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet.

4 a kap. Operativt samarbete enligt avtalet med Norge
1 §
Regeringen, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får begära bi-
stånd från en särskild insatsgrupp i Norge enligt avtalet med Norge.

Biståndet ska lämnas till en svensk särskild insatsgrupp och kan bestå av

utrustning, expertis eller genomförandet av operationer där norska tjänste-
män agerar i en stödfunktion.

2 § Bestämmelserna i 4 kap. 5�11 §§ om samarbete enligt Atlasråds-
beslutet ska också tillämpas på samarbete enligt avtalet med Norge.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om operativt sam-
arbete enligt avtalet med Norge.

5 kap. Gemensamma bestämmelser för operativt samarbete

enligt Schengenkonventionen, avtalet med Danmark,

Prümrådsbeslutet, Atlasrådsbeslutet och avtalet med Norge

4 § Bestämmelser om svenska statens skyldighet att ersätta skador som
svenska tjänstemän vållar ska inte vara tillämpliga när skadorna vållas i en
annan stat i samband med gränsöverskridande övervakning eller förföljande
enligt Schengenkonventionen. Detsamma ska gälla när skadorna vållas i
samband med samarbete enligt avtalet med Danmark, Prümrådsbeslutet,
Atlasrådsbeslutet eller avtalet med Norge.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.